Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-IX nr. 8

33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 november 2013

Artikel I.

1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (kamerstukken II, 2013/14, 33 750 IX, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat (IXB) als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000).

De vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Departementale begrotingsstaat inzake het Ministerie van Financiën (IXB) behorende bij de Wet van…………, Stb……….

Begroting 2014

Ministerie van Financiën

(x € 1.000)

   

(1)

   

(2)

   

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging

Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Beleidsartikelen

           

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

303.866

1.652.866

4.864.748

303.866

5.400.866

8.611.748

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat wordt met deze wijziging in overeenstemming gebracht.

Toelichting

De overeenkomst met ING over de beëindiging van de IABF geeft aanleiding om begroting van het Ministerie van Financiën voor 2014 (hoofdstuk IX) aan te passen (zie ook brief met het kenmerk AGT/2013/2183N). Door de beëindiging van de transactie worden ook de reeds geraamde uitgaven en ontvangsten versneld.

De staat heeft het economisch eigendom van de alt-A-portefeuille van de ING in 2009 verworven, waarbij de koopsom werd voldaan via een lening van ING aan de staat. De omvang van de lening aan ING bedraagt ten tijde van het opstellen van deze nota van wijziging EUR 6 miljard. Naar verwachting zal deze verplichting afnemen tot EUR 5,4 miljard eind 2013. De overeenkomst met ING leidt ertoe dat met de portefeuilleopbrengsten de lening versneld wordt afgelost. Deze aflossing wordt in 2014 verondersteld. Hierdoor worden de voor 2014 begrote uitgaven voor de funding fee ter waarde van EUR 1,6 miljard opgehoogd naar EUR 5,4 miljard.

Tevens worden de totale ontvangsten van de IABF in 2014 gelijkgesteld aan de uitgaven voor de funding en management fee. De reden voor deze veronderstelling is dat de portefeuille alleen verkocht wordt wanneer deze voldoende oplevert om de lening aan ING af te lossen. Indien de marktomstandigheden in 2013 gunstig zijn, kan ook een deel nog in 2013 worden verkocht. Dit zal mogelijk nog in de 2e suppletoire begroting 2013 worden verwerkt. Wegens marktgevoeligheid zal de Kamer bij eventuele verkoop achteraf worden geïnformeerd.

De verplichting tot terugbetaling van de lening behorende bij de aankoop van deze portefeuille is in 2009 in één keer geboekt en verwerkt in de begroting van 2009. De verplichtingen van ruim EUR 300 mln. in de begroting 2014 betreffen andere verplichtingen op dit begrotingsartikel en wijzigen dus niet.

De garantie fees worden al afgehandeld in 2013 en daarom in 2014 naar nul bijgesteld. De extra betaling van ING in 2013 van EUR 395 mln. (= inclusief de afhandeling van de garantie fees) zal worden verwerkt in tweede suppletoire begroting IX. Deze ontvangst zal in 2013 worden gebruikt om de lening van ING deels af te lossen. Ook dit wordt in de tweede suppletoire begroting IX verwerkt. Vanaf 2015 worden de geraamde uitgaven en ontvangsten van de IABF naar nul bijgesteld.

De verkoop, op basis van de huidige marktprijzen, zal naar verwachting EUR 400 miljoen meer opbrengen dan de schuld aan ING. Hoewel dit laatste afhankelijk is van marktomstandigheden, zal hiermee het totale resultaat op de IABF voor de staat uitkomen op ca. EUR 800 miljoen (inclusief extra betaling ING). Hierbij wil ik benadrukken dat de uiteindelijke realisatie volledig afhankelijk is van de omstandigheden ten tijde van verkoop (onder andere de eurodollar koers).

Gevolgen begroting 2014 (x EUR 1.000)
 

Begroot

Mutatie

Nieuw

Uitgaven totaal Illiquid Asset Back-up faciliteit

1.638.000

3.748.000

5.386.000

       

1. Funding fee

1.614.000

3.748.000

5.362.000

2. Management fee

24.000

24.000

       

Ontvangsten totaal Illiquid Asset Back-up faciliteit

1.639.000

3.747.000

5.386.000

       

3. Portefeuille ontvangsten

1.459.000

3.878.000

5.337.000

4. Garantie fee

52.000

– 52.000

 

5. Additionele garantiefee

79.000

– 79.000

 

6. Additionele fee

34.000

0

34.000

7. Verhandelbaarheidsfee

15.000

0

15.000

Totaal 1

– 1.000

1.000

0

X Noot
1

Vanwege afrondingen in miljoenen is er klein verschil.

Middels deze Nota van Wijziging worden de wijzigingen als gevolg van de overeenkomst met ING doorgevoerd in de Ontwerpbegroting 2014 IX.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem