Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-IX nr. 12

33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 december 2013

Overeenkomstig artikel 15, elfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 stuur ik u hierbij het besluit tot wijziging van artikel 7b van het Besluit Fiscale Eenheid 20031. Deze wijziging maakt onderdeel uit van het besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen. Dit besluit zal in werking treden op 1 januari 2014.

Deze voorlegging volgens eerstgenoemd artikel houdt in dat een algemene maatregel van bestuur, nadat hij is vastgesteld, wordt toegezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal en niet eerder in werking treedt dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Het Besluit is op 30 december 2013 in het Staatsblad geplaatst. Dit betekent dat de termijn op 10 februari 2014 eindigt.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer