Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-IX nr. 10

33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2013

Ik heb het genoegen u hierbij het Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, de Outlook 2014, aan te bieden1. De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap waarin (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerde partijen informatie kunnen vinden over de Nederlandse schulduitgifte. Naast een terugblik op de uitvoering van het financieringsplan voor het lopende jaar bevat de Outlook een beschrijving van de geschatte omvang van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2014, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen. Tevens wordt de selectie van Primary Dealers en Single Market Specialists voor het komende kalenderjaar bekendgemaakt.

Uitvoering financieringsplan 2013

De totale financieringsbehoefte in 2013 van € 97,6 miljard (volgens de laatste schatting) is zo’n € 7 miljard hoger dan in de Outlook 2012 werd aangekondigd, hoofdzakelijk vanwege een hoger dan verwacht kastekort.

In de Outlook 2013 werd aangekondigd dat het Agentschap voornemens was in 2013 ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt te financieren met de uitgifte van staatsobligaties. Obligaties hebben een looptijd van minimaal een jaar. Uiteindelijk is het beroep op de kapitaalmarkt uitgekomen op € 51,8 miljard. De resterende financieringsbehoefte is gedekt op de geldmarkt, met name door de uitgifte van Dutch Treasury Certificates en Commercial Paper. Geldmarktinstrumenten hebben een looptijd van maximaal een jaar.

Financieringsbehoefte 2014

Het netto kastekort voor komend jaar bedraagt naar verwachting € 13,9 miljard.2 De verwachte geldmarktstand aan het huidige jaar is € 47,3 miljard. Aangezien dit kortlopende leningen zijn die in 2014 aflossen, zullen deze in de loop van volgend jaar moeten worden geherfinancierd. Na optelling van kapitaalmarktaflossingen ter grootte van € 32,2 miljard komt de totale financieringsbehoefte voor 2014 hiermee uit op € 93,7 miljard.

Het Agentschap verwacht in 2014, net als in 2013, ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt te financieren. Hiertoe zal het Agentschap in 2014 een nieuwe 3-jaars, 5-jaars, en 10-jaarsobligatie uitgeven, net als in de afgelopen jaren. Ook zal in 2014 een nieuwe 30-jaarsobligatie gelanceerd worden, in lijn met de toezegging van het Agentschap dit eens in de vier à vijf jaar te doen. Daarnaast blijft het Agentschap oude staatsleningen heropenen.

De resterende financieringsbehoefte van ca € 43,7 miljard zal worden gefinancierd op de geldmarkt. Wanneer de financieringsbehoefte gedurende het jaar verandert, bijvoorbeeld als gevolg van mee- of tegenvallers in de begroting, wordt dit in eerste instantie opgevangen door de uitgifte op de geldmarkt aan te passen. De kapitaalmarktuitgifte zal in principe niet afwijken van de geplande uitgifte van ca € 50 mld.

Meer details over het financieringsplan vindt u in de Outlook 2014. Deze kunt u tevens raadplegen op de website van het Agentschap, www.dsta.nl .

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Dit het geraamde bruto kastekort van € 15,9 mld verminderd met de verwachte instroom vanuit de lagere overheden in het kader van schatkistbankieren van ca € 2 mld.