33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2014

Toen ik vorig jaar signalen kreeg van ernstige problemen in de coördinatie van de Rijkstaken heb ik gesprekken gevoerd met de Rijksvertegenwoordiger, en heb ik besloten tot een evaluatie.

De Rijksvertegenwoordiger, de heer Stolte, heeft op 13 september 2013 gemeld deze functie neer te zullen leggen op 1 mei 2014.

De evaluatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel resulteerde in het rapport van de Inspectie, Signalering, Begeleiding. Het was zoals gesteld in de brief aan uw Kamer van 13 september 20131 de bedoeling dit gelijk met het tweede deel en de kabinetsreactie aan u aan te bieden. Het rapport is, zoals te doen gebruikelijk, vertrouwelijk ter kennis gebracht aan bestuurders en diensten, bij zowel de openbare lichamen als de ministeries. Echter, naar blijkt (Antilliaans Dagblad 7/2/2014) is het reeds uitgelekt. Om u uit eerste hand te informeren zend ik u bijgaand het rapport ter informatie2. De bevindingen in het rapport bevestigen mijn indruk van de ernst van de situatie.

Voor het tweede deel van de evaluatie heb ik een bestuurlijke commissie ingesteld, onder leiding van de heer Van Gastel (ABD Topconsultant). Ook daarover heb ik uw Kamer geïnformeerd per brief van 17 december 20133. Ik voeg het instellingsbesluit van de commissie toe.

Ik verwacht het rapport van deze commissie in de tweede helft van maart 2014, waarna een kabinetsreactie wordt opgemaakt. U ontvangt beide rapporten en de kabinetsreactie als geheel in april 2014.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven