33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2013

Hierbij informeer ik u over de voorkeursbeslissing die ik genomen heb voor het MIRT-project «Verruiming Twentekanalen fase 2».

Het betreft de opwaardering van de Twentekanalen naar vaarwegklasse Va. Hierdoor wordt het voor grotere binnenvaartschepen van 110 meter lang en 11,40 meter breed mogelijk vanaf de IJssel door te varen naar Almelo en naar Hengelo en Enschede. Al eerder heb ik besloten tot aanleg van een tweede sluiskolk bij Eefde. Ik verwijs daarvoor naar mijn brief van 27 februari 2012 (Kamerstuk 33 000 A, nr. 62). Hierdoor wordt het mogelijk het groeiende vervoer per binnenschip van en naar Twente beter te faciliteren en de weg te ontlasten. Er maken nu circa 15.000 schepen per jaar gebruik van dit kanaal. Er wordt een aanzienlijke groei verwacht met name in het containervervoer van en naar Maasvlakte II. Meer vervoer via de binnenvaart zal ook het wegennet rond Rotterdam kunnen ontlasten en daardoor de bereikbaarheid verbeteren.

Het voorkeursalternatief voor de Twentekanalen heeft de steun van de regio. In het Notaoverleg MIRT van 8 april 2013 (Kamerstuk 33 400 A, nr. 93) heb ik u toegezegd het project voortvarend ter hand te nemen en een oplossing te zoeken voor het tekort van circa € 6 miljoen op het aanlegbudget. Voor dat tekort is inmiddels een oplossing gevonden door het gelijk te verdelen over de regio Twente, de provincie Overijssel (via de stichting Container Terminal Hengelo) en mijn ministerie. Hiervoor zijn garantstellingen afgegeven door de regio en ik heb daarvoor budget gereserveerd binnen mijn begroting.

Conform eerdere toezeggingen aan uw Kamer zal ik, in afstemming met mijn regionale partners, voor dit project een subsidie aanvragen bij de Europese Unie (TEN-T).

Het voorkeursalternatief betreft het integraal onderhouden en verruimen van het voorpand van het kanaal tot een krap profiel voor schepen met 3,5 meter aflaaddiepte en het integraal onderhouden en verruimen van de kanaalpanden Delden-Hengelo, Hengelo-Enschede en de zijtak naar Almelo tot een krap Va profiel voor schepen met 2,80 meter aflaaddiepte. Daarnaast wordt in overeenstemming met het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) tussen Hengelo en Enschede 2x500 meter natuurvriendelijke oever aangelegd. Ook worden wachtplaatsen, opstelplaatsen en zwaaikommen geschikt gemaakt voor klasse Va-schepen.

De totale kosten zijn geraamd op ruim € 76 miljoen, waarvan € 32 miljoen aanlegkosten, € 42 miljoen onderhoudskosten en € 2 miljoen MJPO.

Oplevering conform het MIRT 2014 is voorzien in de periode 2018–2020.

Naast deze voorkeursbeslissing zijn er tevens intentieverklaringen afgegeven door het bedrijfsleven om meer vervoer per binnenschip te vervoeren en de mogelijkheden door de opwaardering van het kanaal beter te benutten. Het project is daarmee een prima voorbeeld van goede samenwerking tussen bedrijfsleven, regio en rijk.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven