33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2013

Bijgaand ontvangt u de tweede «Publieksrapportage Rijkswegennet» van dit jaar1. Het doel van deze rapportage is informatie te bieden over de ontwikkeling van de doorstroming op het rijkswegennet en de hinder door werkzaamheden en wat Rijkswaterstaat hier aan doet.

Deze rapportage bevat feiten en cijfers over de periode mei t/m augustus 2013 van onder meer de volgende onderwerpen:

 • verandering in de totale afstand die het verkeer heeft afgelegd op het rijkswegennet;

 • filezwaarte en top10-filelocaties;

 • recente openstellingen van wegen en de bijdrage daarvan aan de doorstroming;

 • geplande wegwerkzaamheden en de hinder die weggebruikers daarvan ondervinden;

 • beleving door weggebruikers;

 • nieuwe 130 km/uur trajecten;

 • resultaten van onderzoek naar vrachtverkeer in de Randstad.

Conclusies afgelopen vier maanden

De belangrijkste conclusies van deze publieksrapportage over de periode 1 mei tot en met 31 augustus 2013 zijn dat:

 • het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis gelijk is gebleven. Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis komt op 64,4 miljard kilometers;

 • de hoeveelheid file nog steeds afneemt. Deze periode met 3,6 procent, waarmee de filezwaarte komt op 8 miljoen kilometerminuten op jaarbasis;

 • de afgelopen vier maanden de hinder door werkzaamheden gedaald is van 5,2 naar 4,9 procent van de totale filezwaarte;

 • de nieuwe tweede Coentunnel in noordelijke richting al een reistijdwinst van ongeveer 8 minuten oplevert. In zuidelijke richting is de winst beperkt tot ongeveer 1 minuut. Dit komt door relatief veel ongevallen die hebben plaatsgevonden in de eerste maanden na de openstelling. Aanpassingen in de bebording, een inhaalverbod door een doorgetrokken streep en het dimmen van verlichting moeten er voor zorgen dat het aantal ongevallen afneemt;

 • sinds 15 juli de spitsstrook links in gebruik is aan beide zijden op de A28 tussen Leusden en Hoevelaken. Deze deelopenstelling, samen met eerder opstellingen dit jaar, leidt al tot een reistijdwinst van 4 tot 6 minuten;

 • de nieuwe Waalbrug op de A50 een reistijdwinst van 4–9 minuten oplevert;

 • dat op 28 juni op vier trajecten de maximumsnelheid is verhoogd naar 130 kilometer per uur;

 • automobilisten – net als vorig jaar – zeer tevreden zijn over Rijkswaterstaat: acht van de tien automobilisten is tevreden over Rijkswaterstaat als beheerder van het rijkswegennet;

 • het grootschalig verkeersonderzoek naar vrachtverkeer inzicht geeft in herkomst en bestemming van vrachtverkeer in de Randstad. Uit de gegevens van de camera’s bij de Beneluxtunnel blijkt dat er veel vervoersbewegingen van de noordoever van de Nieuwe Waterweg naar de zuidoever gaan en omgekeerd. Dit is belangrijk voor de verkenning van mogelijke nieuwe tracés voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam.

Uit de rapportage blijkt ook dat weggebruiker meer tevreden is met de informatievoorziening en de netheid van de weg, bermen en parkeerplaatsen. Een derde van de weggebruikers weet dat de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven