33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2014

Tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer van heden (Handelingen II 2013/14, nr. 69) is het kabinet verzocht om een brief over de berichtgeving inzake de onderwerpen strafbaarstelling illegaliteit en arbeidskorting.

De coalitiefracties hebben in samenspraak met het kabinet afspraken gemaakt over deze onderwerpen met instemming van de verantwoordelijke bewindspersonen.

Ten aanzien van het onderwerp strafbaarstelling illegaliteit gaat het om de intrekking van het hierover bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel.

Wat de verhoging van de arbeidskorting betreft gaat het om een bedrag van € 500 miljoen dat inpasbaar is in de begroting. Hierdoor wordt met ingang van 2015 de afbouw van de arbeidskorting niet meer vanaf een inkomen van circa € 42.000 maar pas vanaf circa € 49.000 afgebouwd. De afbouw eindigt in 2017 bij een inkomen van circa € 116.000. Deze maatregel draagt eraan bij dat werken meer loont.

Nadere besluitvorming over de uitwerking en invulling van de maatregelen zal plaatsvinden in de ministerraad. De bewindspersonen zullen uw Kamer hierover afzonderlijk informeren.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven