33 746 Nederlandse Investeringsinstelling

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2013

In de brief van 17 september jl.1 hebben wij aangekondigd dat verdere uitwerking van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) onder leiding van een kwartiermaker zal plaatsvinden en zo snel mogelijk zal aanvangen.

Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Financiën, over de aanstelling van Jan van Rutte als kwartiermaker voor de NII. De heer Van Rutte gaat een concreet voorstel voor de uitwerking van de NII opstellen. Indien er overeenstemming is met de Europese Commissie over staatssteunaspecten, gaat de kwartiermaker tevens onderzoeken hoe de op te richten Nationale Hypotheekinstelling concreet vorm kan krijgen. Tevens zal de kwartiermaker de financieringsafspraken uit het Energieakkoord nader uitwerken. De aanstelling en opdracht van Van Rutte zijn tot stand gekomen in overleg met institutionele beleggers. De volledige opdracht van de kwartiermaker is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

BIJLAGE 1

O[PDRACHT KWARTIERMAKER NEDERLANDSE INVESTERINGSINSTELLING

I. Aanleiding/probleemstelling

In het afgelopen jaar heeft een delegatie van het kabinet onder leiding van de minister van Economische Zaken gesprekken gevoerd met een aantal grote verzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en andere stakeholders over versterking van het (internationale) financieringsvermogen en van de investeringsdynamiek van de Nederlandse economie. Partijen hebben zich bereid getoond om gezamenlijk resultaten te behalen. De verwachting is dat voor institutionele beleggers op termijn aanvullend aan bancaire financiering structureel een grotere rol is weggelegd met name met betrekking tot langetermijnfinanciering in de Nederlandse economie (en breder in Europa: binnen de EU speelt in meerdere landen en op EU-niveau dezelfde discussie). Onderwerp van het overleg was hoe vraag naar en aanbod van financiering beter met elkaar kunnen worden verbonden om de investeringen in Nederland te ondersteunen en institutionele beleggers in de gelegenheid te stellen hun ambitie om meer te beleggen in de versterking van de Nederlandse economie waar te maken. De deelnemers aan het overleg hebben banken uitgenodigd te participeren in het vervolg. Tegelijkertijd is in het kader van het Energieakkoord onder leiding van de SER een verkenning gemaakt van financiering van omvangrijke energie-investeringen in de komende decennia.

Uit de verkenningen in de context van het gezamenlijk overleg is naar voren gekomen dat er op dit moment belemmeringen zijn die de beleggingsmogelijkheden voor institutionele beleggers beperken, ook in Nederland. Belemmeringen die worden genoemd zijn de beperkte schaal van beleggingsprojecten en een gebrek aan standaardisatie waardoor in sommige gevallen de transactiekosten erg hoog zijn. In andere gevallen ontbreekt de specifieke kennis, waardoor institutionele beleggers uiteindelijk voor andere projecten

kiezen. Ook beperkte liquiditeit en de noodzaak tot risicospreiding kunnen voor institutionele beleggers redenen zijn om niet te investeren. Hierdoor kunnen projecten die, wanneer deze problemen zouden worden opgelost, financierbaar zijn tegen marktcondities soms niet aan de gewenste en benodigde financiering komen.

De deelnemers aan het overleg zijn tot de conclusie gekomen dat met behulp van een Nederlandse Investeringsinstelling (NII) in de rol van intermediair vraag en aanbod van financiering beter op elkaar kunnen worden aangesloten.

II. Opdracht

Het streven is dat de kwartiermaker uiterlijk 31 maart 2014 een inrichting- en realisatieplan (IRP) voor een Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oplevert. De uitwerking van het IRP moet zodanig zijn dat een nader aan te stellen directeur de NII op zo kort mogelijke termijn kan oprichten en operationeel kan maken.

Intermediaire rol, aanspreekpunt en aanjaagfunctie.

De NII is een intermediair en aanspreekpunt voor (nieuwe) initiatieven met als doel om aanvullend aan bancaire kredietverlening kapitaal van (internationale) institutionele beleggers voor de Nederlandse economie te mobiliseren voor levensvatbare projecten die in de huidige markt om verschillende redenen niet aan de benodigde financiering kunnen komen. De NII doet dit door vraag naar en aanbod van (lange termijn) financiering bij elkaar te brengen. Zo kunnen in de kern gezonde investeringsproposities geschikter worden voor financiering door nationale en internationale institutionele beleggers en kan de NII de intermediair zijn die beleggers de mogelijkheid geeft om aanvullend aan bancaire financiering hun investeringsambities in Nederland te verwezenlijken. De NII kijkt daarbij in elk geval naar de terreinen die in het kader van het overleg tussen kabinet en institutionele beleggers verkend zijn. De activiteiten van de NII bieden kansen aan projecteigenaren die financiering zoeken en moeten ertoe leiden dat institutionele beleggers willen investeren in projecten. De NII zal nagaan of een propositie kansrijk is voor financiering tegen marktconforme condities. Daarnaast zal de NII zich inzetten om het gebrek aan financiering te verhelpen door:

 • selectie van projecten. Een knelpunt voor investeringen door beleggers is dat zij niet de kennis en de mankracht hebben om individuele projecten te beoordelen en te selecteren. Een van de hoofdtaken van een intermediaire investeringinstelling is om deze rol te (laten) vervullen voor institutionele beleggers.

 • standaardisatie. Een gestandaardiseerde aanpak verlaagt transactiekosten en zorgt dat investeringsprojecten en hun risicorendementprofiel transparant en voorspelbaar zijn.

 • bundeling van projecten in aantal of in de tijd. Een investeringsinstelling kan het probleem van schaalgrootte adresseren door opschaling en bundeling van proposities om zodoende aan de minimale voor beleggers vereiste schaalgrootte te kunnen voldoen. De instelling kan de bundeling toesnijden op de wensen van beleggers wat betreft thematische en geografische spreiding en het gewenste risicoprofiel van het pakket.

 • projectontwikkeling. Er bestaan vele ideeën voor projecten met nog onvoldoende uitgewerkte business cases, met intransparante risicorendementprofielen en waar informatie niet aansluit bij de wensen van investeerders. Een investeringinstelling kan als praktisch kenniscentrum fungeren en/of assisteren in de ontwikkeling van business cases voor deze projecten. Dit kan in combinatie met een gestandaardiseerde aanpak.

Ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten

In het verlengde van het bovenstaande kan de NII ook adviseren en assisteren bij het ontwikkelen van financieringsinstrumenten. De NII kan partijen tevens adviseren bij het tot stand komen van (nieuwe) initiatieven die aansluiten bij de doelstelling van de NII. Daarnaast kan de NII ook een platform zijn waar de overheid, institutionele beleggers en andere betrokkenen ideeën uitwisselen over het verbeteren van de langetermijnfinancierbaarheid van investeringen in Nederland.

Uitvoering van de financieringsafspraken van het Nationaal Energieakkoord.

Bij deze functionaliteiten past ook de uitwerking van de afspraken van de 10e pijler van het Energieakkoord van 6 september 2013. Er is in het akkoord met financiële partijen en diverse koepelorganisaties overeenstemming bereikt over een aanpak die financiering van energiebesparing en hernieuwbare energie aantrekkelijk maakt. De kwartiermaker geeft invulling aan deze afspraken conform hetgeen is vastgelegd in bijlage I.

Uitwerking en mogelijke inbedding van de Nationale Hypotheekinstelling

Een bijzonder aspect van de opdracht betreft het onderbrengen van een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) onder de NII. De commissie «Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt I» heeft een voorstel uitgewerkt voor oprichting van een NHI. Op dit moment beziet het kabinet of en hoe de NHI kan worden ingericht zodanig dat wordt voldaan aan de Europese staatssteunaspecten en de andere randvoorwaarden. De definitieve vormgeving van de NHI is afhankelijk van de voorwaarden die de Europese Commissie stelt onder de geldende staatssteunregels. De kwartiermaker heeft de volgende opdracht ten aanzien van de NHI:

 • De kwartiermaker geeft in het IRP van de NII een beoordeling welke structuren nodig zijn om een NHI onder te brengen in de NII. Hierbij brengt de kwartiermaker in kaart hoe de ideale rechtsvorm voor een NHI – gelet op de randvoorwaarden die worden gesteld aan de NHI – zich verhoudt tot de institutionele vormgeving van de NII die past bij de taken, werkwijze en de producten/diensten die de NII levert. Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde dat de vormgeving van een NHI zodanig is, dat het plaatsen van een NHI in een NII er niet toe leidt dat de andere werkzaamheden van de NII profiteren van de overheidsgarantie die verbonden is aan de NHI.

 • Zodra er reëel uitzicht is op goedkeuring van de Europese Commissie, wordt de NHI integraal meegenomen in het IRP van de NII (zie bijlage II).

De mogelijkheid bestaat dat het IRP voor de NII af is voordat er duidelijkheid is over de NHI. De kwartiermaker kan dan de opdracht voor de NII afronden; deze voorziet immers in een beoordeling van de benodigde structuren om de NHI bij de NII onder te brengen. Het opstellen van een uitgewerkt IRP voor de NHI is dan deel twee van de opdracht.

Draagvlak

De kwartiermaker wint over de vormgeving van de NII advies in bij in zijn ogen relevante partijen en organiseert draagvlak en commitment voor zijn voorstellen bij institutionele beleggers, banken en kabinet. Hierbij wordt geadviseerd om ook oog te hebben voor de wensen van buitenlandse (institutionele) beleggers, aangezien zij vaak minder kennis hebben van de Nederlandse markt en hun wensen daarom kunnen verschillen van de lokale beleggers. Waar het de uitwerking van het Energieakkoord betreft, is het behoud van het draagvlak voor dit akkoord van belang. Dit draagvlak en commitment kan zich bijvoorbeeld vertalen in een intentieverklaring of convenant. Wanneer de opdrachtgever het IRP formeel goedkeurt is de taak van de kwartiermaker volbracht.

De kwartiermaker houdt bij het opstellen van het IRP rekening met de navolgende randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn een nadere uitwerking van hetgeen is vastgelegd in de intentieverklaring tussen kabinet en institutionele beleggers en de brief aan de Tweede Kamer (Vergaderjaar 2013–2014, Kamerstuk 33 746 nr. 1).

III. Randvoorwaarden

Het IRP dient rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

 • 1. De NII richt zich op projecten waarvan op voorhand aannemelijk is dat ze in potentie marktconform te financieren zijn.

 • 2. Van institutionele beleggers wordt een marktconforme financiering gevraagd.

 • 3. Het kabinet gaat via de NII geen kapitaal inbrengen in projecten, cofinancieren of garanties afgeven, met uitzondering van garanties met betrekking tot de NHI.

 • 4. De NII is complementair aan reguliere bancaire financiering. De NII gaat geen bestaande marktinitiatieven verdringen.

 • 5. De NII richt zich op investeringen in Nederland.

 • 6. De NII geeft herkenbaar en met behoud van hun beoogde inhoudelijke functionaliteiten uitwerking aan de afspraken van de 10e pijler van het Energieakkoord.

 • 7. De NII discrimineert niet tussen financiers bij het aanbieden van haar diensten. Ook andere partijen dan Nederlandse institutionele beleggers kunnen gebruik maken van de diensten van de NII.

 • 8. Het Rijk en particuliere partijen zullen op gelijkwaardige voet bijdragen aan de opstartfase van de investeringsinstelling door expertise en/of middelen voor de start van de instelling beschikbaar te stellen. Het kabinet heeft maximaal € 10 mln gereserveerd op de begroting voor totstandkoming van de NII, waaruit ook de kosten van de kwartiermaker betaald worden. Het resterende deel van de € 10 mln is gereserveerd voor organisatorische kosten in de eerste operationele fase van de NII.

 • 9. Medio 2016 zal een evaluatie afgerond zijn waarin wordt beoordeeld in hoeverre de NII heeft bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling om complementair aan bancaire kredietverlening kapitaal van institutionele beleggers voor de Nederlandse economie te mobiliseren. Hierbij zal beoordeeld worden in hoeverre projecten die nu niet voor financiering door institutionele beleggers in aanmerking komen, dat eind 2016 wel komen. Er zal geen aanvullend overheidsgeld ter beschikking gesteld worden. In dat kader zal ook geëvalueerd moeten worden of de NII op eigen benen kan staan.

IV. Het inrichting- en realisatieplan

Het inrichting- en realisatieplan behandelt in elk geval de volgende onderwerpen:

 • 1. Een uitgewerkte missie en visie van de NII. Dit betreft een concretisering van hetgeen kabinet en institutionele beleggers als doelstelling van de NII hebben opgenomen in de intentieverklaring.

 • 2. De institutionele vormgeving van de NII. Hierbij wordt aangegeven welke juridische vorm de NII moet krijgen. De betrokkenheid van de overheid maakt dat de Comptabiliteitswet van toepassing is.

 • 3. Omschrijving van taken, werkwijze en te leveren producten/diensten van de NII. Hierbij wordt ook nader beschreven waarop de NII potentiële projecten toetst; het gaat daarbij om criteria om de kansrijkheid van een project te bepalen (zoals: ligt er een business case, zijn de risico’s in kaart gebracht en beheersbaar) en criteria om te bepalen of een project in voldoende mate leidt tot investeringen in Nederland.

 • 4. Beschrijving van het business model van de NII. Dit business model heeft als uitgangspunt dat de NII zijn kosten kan dekken door middel van vergoeding voor geleverde diensten. Hierbij wordt onderbouwd hoe de diensten van de NII voorzien in een behoefte van institutionele beleggers (en andere financiers) en projecteigenaren.

 • 5. Positionering van de NII in de markt. Hierbij wordt aangegeven hoe de NII invulling gaat geven aan de randvoorwaarde dat de NII financiering organiseert die aanvullend is aan de reguliere bancaire en andere private financiering. Daarnaast wordt op basis van een marktanalyse in kaart gebracht hoe de activiteiten van de NII zich verhouden tot de activiteiten van andere partijen die adviserende en intermediaire functies vervullen op het gebied van projectfinanciering.

 • 6. Een voorbereiding voor de structuren die nodig zijn om de NHI onder te brengen in de NII. Zo moet bij onderbrenging van de NHI onder de NII, de NII zodanig vormgegeven worden dat deze geen overheidsinstelling is en niet behoort tot de sector overheid volgens CBS en Eurostat-definities.

 • 7. Beschrijving van de inrichting en de governance van de organisatie. Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan de benodigde expertise, de verschillende functies die ingevuld moeten worden, de omvang van het personeelsbestand en hoe dit alles gerealiseerd kan worden. Daarbij hoort ook een inschatting van benodigde inhuur van expertise en mankracht. Wat betreft governance wordt aangegeven hoe het bestuur van de organisatie eruit komt te zien en hoe en aan wie dit bestuur verantwoording aflegt. Ook wordt hier ingegaan op de vraag welke betrokkenheid van de overheid bij de NII na oprichting gewenst is.

 • 8. Een risicoanalyse waarin de voornaamste randvoorwaarden en bedreigingen voor het realiseren van de doelstellingen van de NII in kaart worden gebracht, inclusief maatregelen om die risico’s te beheersen.

 • 9. Een uitgewerkte begroting voor 2014 en projecties voor 2015 en 2016, waaruit ook de besteding van de overheidsbijdrage duidelijk wordt.

 • 10. Een communicatie- en PR-plan voor de NII. Dit plan moet in elk geval beschrijven hoe de NII zichzelf, zijn diensten en zijn werkwijze onder de aandacht gaat brengen en hoe de NII de verwachtingen gaat managen. Dit laatste is van belang om ervoor te zorgen dat de NII vooral benaderd wordt met kansrijke projecten en niet met projecten waar geen draagvlak voor is of waarvan bij voorbaat duidelijk is dat marktconforme financiering niet mogelijk is. De NII moet helder communiceren dat zij financiering organiseert, geen bekostiging.

 • 11. Planning en stappen die moeten worden gezet om tot daadwerkelijke start en operationalisering van de NII te komen. Daarbij wordt ook beschreven welke concrete bijdrage verschillende partijen gaan leveren aan de totstandkoming van de NII.

V. Praktische zaken

De kwartiermaker kan bij de uitvoering van zijn opdracht beschikken over de volgende ondersteuning:

 • Een deel van de € 10 mln die het kabinet beschikbaar op de begroting heeft gezet voor het oprichten, opstarten en operationaliseren van de NII. Het staat de kwartiermaker vrij te onderzoeken of adviseurs bereid zijn tegen gereduceerd/geen tarief te werken.

 • De kwartiermaker kan – kosteloos maar in redelijkheid – beschikken over ondersteuning en expertise vanuit overheid en institutionele beleggers.

 • De verkenningen van bestaande initiatieven uitgevoerd in het kader van het kabinetsoverleg komen ter beschikking van de kwartiermaker.

 • De kwartiermaker staat desgewenst een werkruimte met kantoorfaciliteiten ter beschikking

BIJLAGE I: 10e PIJLER ENERGIEAKKOORD

Het Energieakkoord van 6 september 2013 bevat als 10e pijler afspraken gericht op een financieringsprogramma voor het vrijmaken van voor het akkoord benodigde investeringen. Er is met financiële partijen en diverse koepelorganisaties overeenstemming bereikt over een aanpak die investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie aantrekkelijk maakt.

Afspraken 10e pijler van het Energieakkoord

 • De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Rijksoverheid zijn overeengekomen om een gezamenlijk Expertisecentrum Financiering op te zetten ter bundeling van technische, financiële en organisatorische expertise ter verdere uitwerking en gecoördineerde implementatie van financiële standaardisatie. De details van deze samenwerking zullen worden vastgelegd in een separate Green Deal. De focus ligt uitsluitend op kleine, nog moeilijk financierbare duurzame energieprojecten door banken. Het expertisecentrum beoogt om de financierbaarheid van dit soort kleinschalige projecten te verbeteren.

 • Daarbij zal met IPO en VNG onderzocht worden hoe provincies en gemeentes die een actieve financieringsrol in de energietransitie ambiëren, kunnen participeren in dit Expertisecentrum zodat de inzet van hun financiële middelen geoptimaliseerd kan worden. Partijen die financiering zoeken, worden hierbij nauw betrokken.

 • Ten aanzien van grootschaliger duurzame energieprojecten spreken de NVB, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Rijksoverheid af om in de komende maanden met een geheel open vizier nader uit te werken onder welke voorwaarden bancaire financieringen van dit soort grootschalige projecten optimaal getransformeerd kunnen worden naar kapitaalmarktfinanciering door binnen en buitenlandse institutionele beleggers.

 • De minister van EZ stelt een kwartiermaker aan – lees gelet op brief aan de Kamer over NII de kwartiermaker voor de NII – die binnen 6 maanden (begin 2014) een uitwerking zal presenteren. De NVB, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zetten voor het kwartiermaken de vereiste kennis en expertise in.

In het proces dat tot deze afspraken uit het Energieakkoord heeft geleid, heeft Jan Kees de Jager in overleg met vele (financiële) partijen een uitvoerige verkenning uitgevoerd. Deze verkenning dient voor wat betreft het onderdeel energie van de NII als basis en startpunt.

Met betrekking tot het Expertisecentrum Financiering is op 30 september 2013 een green deal gesloten. Het expertisecentrum beoogt soortgelijke taken (bundeling van kennis en projecten) als de NII te faciliteren. Verschillen liggen erin dat het expertisecentrum zich richt op kleinschalige, moeilijker financierbare projecten terwijl het NII zich richt op grootschaliger projecten. Daarbij is het expertisecentrum gebaseerd op een overeenkomst tussen de Rijksoverheid en (groen)banken in plaats van institutionele beleggers. Om een fragmentatie van initiatieven en energie te voorkomen behoort het tot de taakopdracht van de kwartiermaker om in goede samenwerking met de betrokken Green-dealpartijen te bezien hoe beide initiatieven zich tot elkaar verhouden en wat de meerwaarde is van het eventueel (op termijn) samenvoegen van beide instellingen.

Taakopdracht kwartiermaker

De kwartiermaker NII zal de nadere uitwerking van het financieringsprogramma voor energie ter hand nemen op de volgende wijze:

 • De opdracht voor de kwartiermaker NII bestaat eruit de afspraken van de 10e pijler van het Energieakkoord herkenbaar en met behoud van hun beoogde inhoudelijke functionaliteiten mee te nemen bij de inrichting van de NII.

 • De kwartiermaker maakt afspraken met de Borgingscommissie van de SER over bespreking van de voortgang inzake pijler 10 van het Energieakkoord.

 • De kwartiermaker NII zal na 6 maanden (begin 2014) een uitwerking presenteren van dit financieringsprogramma als afgesproken in de 10e pijler van het Energieakkoord.

 • De kwartiermaker NII gaat in overleg met het expertisecentrum om te bezien hoe beide initiatieven (NII en expertisecentrum) zich nu en in de toekomst tot elkaar zullen verhouden.

BIJLAGE II: NHI

Aanleiding/probleemstelling

 • Voor de aanleiding en probleemstelling wordt verwezen naar het eindrapport van de commissie Kroes en de verkenning van dhr. Van Dijkhuizen.

 • Op dit moment beziet het kabinet samen met de Europese Commissie of en hoe de NHI kan worden ingericht zodat wordt voldaan aan de Europese staatssteunaspecten. Daarbij wordt het draagvlak bij banken en institutionele beleggers in het oog gehouden.

 • Als er een reëel uitzicht op groen licht is uit Brussel, dan is de operationele voorbereiding van het opzetten van een NHI onderdeel van de taakopdracht van de kwartiermaker en zal de kwartiermaker uitgebreid geïnformeerd worden over de stand van zaken en bijbehorende taken. Zolang er geen reëel uitzicht is op groen licht houden de ministeries van BZK en Financiën het voortouw in dit traject.

 • Hieronder volgt op hoofdlijnen een indicatie van hetgeen uitgewerkt moet worden, onder voorbehoud van de gesprekken met de Europese Commissie.

Opdracht

 • In het Inrichting en Realisatieplan (IRP) van de NII wordt, afhankelijk van de voortgang van de gesprekken met de Europese Commissie en de beoordeling van de kwartiermaker ten aanzien van de structuren (zoals juridische vorm) die nodig zijn om een NHI naadloos onder te brengen in de NII, de volwaardige operationalisering van een NHI integraal betrokken.

 • Voor volwaardige operationalisering moet het volgende worden uitgewerkt:

 • Organisatievorm/governance/toezicht: Onderdeel van de taakopdracht is om tot een advies te komen t.a.v. de ideale rechtsvorm voor de NHI. Daarbij is adequate governance met extern toezicht een vereiste. Dit moet de kwartiermaker in samenwerking met mogelijke toezichthouders nader uitwerken. Tot slot is een goede operationele bezetting van de NHI cruciaal, waarbij een rol van de sectorbanken verkend kan worden.

 • Premiestelling: Onderdeel van de taakopdracht is om in navolging van het werk van KPMG te komen tot een marktconforme methodiek t.a.v. de premie voor het risico dat de NHI en het Rijk als achtervang lopen.

 • Buffervorming: Onderdeel van de taakopdracht is om te voorkomen dat de NHI wordt gerekend tot de sector overheid. Daarom moet er een privaat bufferkapitaal in de NHI worden gestort. Hiervoor moet draagvlak gecreëerd worden bij institutionele beleggers.

 • Mededingingsrechtelijke aspecten: Onderdeel van de taakopdracht is om in goed overleg met de ACM te komen tot een inrichting van de NHI die in lijn is met de mededingingswetgeving op dit gebied (van belang is een non-discriminatoire vormgeving).

 • Verhandelbaarheid cq liquiditeit: Onderdeel van de taakopdracht is om duidelijkheid te verschaffen over factoren die de liquiditeit van de uit te geven NHO’s bevorderen. Daarvoor moet zekerheid worden verkregen over de behandeling in toezichtregimes, ECB-beleenbaarheid en quotering van de marktprijs. Ook gestandaardiseerde NHO-documentatie kan de liquiditeit vergroten.

 • De uitwerking van het plan moet zodanig zijn dat een nader aan te stellen directeur een NHI in een kort tijdsbestek kan oprichten. Op basis van dit plan zal een politieke beslissing genomen worden. Daarbij wordt getoetst op onderstaande randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

 • Geen materiële vergroting van de exposure van het Rijk; hetgeen betekent dat er geen verliezen voor de NHI/het Rijk mogen ontstaan in stressscenario’s die rating agencies gebruiken bij het raten van covered bonds, uitsluitend de verliezen die optreden indien zich ernstigere stressscenario’s voordoen mogen door het Rijk worden gedragen (zie voor verder concretisering van deze stressscenario’s en doorrekeningen de risicoanalyse van KPMG in opdracht van MinFin en APG).

 • Behoud van de juiste prikkels voor woningfinanciers (e.g. banken, verzekeraars) en consumenten;

 • Geen drang of dwang richting institutionele beleggers;

 • Geen effecten op EMU-saldo en EMU-schuld (ergo: de NHI mag niet tot de sector overheid worden gerekend);

 • Marktconforme en kostendekkende premiestelling conform de begrotingsregels (begrotingsregel 25);

 • Geen verstoring van de concurrentieverhoudingen (ergo de NHI wordt non-discriminatoir vormgegeven in lijn met nationale- en Europese wetgeving);

 • Adequate governance en toezicht;

 • Behoud van draagvlak van betrokken partijen(banken, beleggers, toezichthouder, kabinet) bij de nadere uitwerking van de plannen;

 • Zodanige vormgeving van de NHI dat het plaatsen van een NHI in een NII er niet toe leidt dat de andere werkzaamheden van de NII profiteren van de overheidsgarantie.


X Noot
1

Kamerstuk 33 746, nr. 1.

Naar boven