Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433745 nr. 13

33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW C.S.

Ontvangen 16 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIa

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement stellen de indieners voor dat het wetsvoorstel twee jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd.

Schouw Segers Van Tongeren Bisschop