Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433745 nr. 12

33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW C.S.

Ontvangen 16 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 4 een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Het ontwerp van een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

In een algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden regels gesteld over de voorwaarden, uitvoering en het toezicht bij toepassing van elektronische detentie. Om de Kamer invloed te geven bij het vaststellen van de wegingsfactoren hieromtrent, regelt dit amendement een zware voorhangprocedure ten aanzien van de betreffende AMvB. Ook indien de vastgestelde AMvB wordt gewijzigd, is de zware voorhangbepaling van toepassing en wordt de gewijzigde AMvB aan de Kamer voorgehangen.

Schouw Segers Van Tongeren Bisschop