Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433726 nr. 14

33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 22 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XVII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIII

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen drie jaar na de inwerkingtreding als bedoeld in artikel XVII, eerste lid, van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatie van de wet mogelijk gemaakt. Met als doel de koopkrachtontwikkelingen van chronisch zieken en gehandicapten te monitoren en de effecten van het wetsvoorstel daarop. Daarnaast is één van de redenen voor het wetsvoorstel dat de huidige regelingen ongericht zijn en vindt de indiener evaluatie van de mate waarin na deze wijzigingen de middelen wel bij de beoogde doelgroep terecht komen op zijn plaats.

Voortman