Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433726 nr. 13

33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 22 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «en dat het gewenst is» vervangen door «dat het gewenst is» en wordt toegevoegd:, en dat het gewenst is de hierdoor vrijkomende middelen over te hevelen naar de gemeenten ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

II

Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVa

  • 1. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking en de betaling van de specifieke uitkering aan gemeenten.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de als gevolg van de af te schaffen regelingen vrijkomende middelen, die worden overgeheveld naar het gemeentefonds ten behoeve van maatwerkvoorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, worden geoormerkt.

De indiener is van mening dat het geld dat via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld ook moet worden uitgegeven ter compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Hiermee wordt het onmogelijk voor gemeenten om het beschikbare budget in te zetten voor het dichten van gaten in de gemeentebegroting.

Indien het amendement wordt aangenomen, komt het opschrift te luiden: Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, en overheveling van de hierdoor vrijkomende middelen naar de gemeenten ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

Leijten