33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 19 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. aan te tonen dat hij in het jaar voorafgaand aan zijn verzoek tot inschrijving ten minste een zodanig aantal mediations heeft verricht dan wel een zodanig aantal uren aan mediation heeft besteed, dat hij geacht kan worden het beroep van registermediator naar behoren te kunnen uitoefenen;.

2. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot het derde tot en met het zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het aantal mediations of uren mediations, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, dat de registermediator gedurende het jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving ten minste moet hebben verricht.

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 3. De registermediator verricht gedurende de inschrijving een zodanig aantal mediations dan wel besteedt een zodanig aantal uren aan mediation en volgt een zodanig aantal opleidingsuren van voldoende kwaliteit dat hij geacht kan worden het beroep van registermediator naar behoren te kunnen uitoefenen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden daartoe regels gesteld.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «in het eerste en tweede lid» vervangen door: in het eerste, tweede of derde lid.

5. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 5. Het eerste lid, onderdeel a, en het derde lid zijn gedurende een periode van ten hoogste twee jaar niet van toepassing op de aanvrager die gedurende deze periode onder verantwoordelijkheid van een registermediator werkzaam is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het aantal mediations of uren mediations dat de aanvrager gedurende de in de eerste volzin bedoelde periode ten minste moet hebben verricht.

II

In artikel 8 komt het derde lid te luiden:

  • 3. De registermediator doet op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen datum en wijze aan Onze Minister opgave van de in artikel 3, derde lid, bedoelde gegevens.

III

Artikel 11, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. indien de registermediator niet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3, derde lid, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 3, vierde of vijfde lid.

IV

In artikel 55, tweede lid, wordt «artikel 3, tweede en vierde lid» vervangen door «artikel 3, derde en vijfde lid», wordt «artikel 3, tweede lid» vervangen door «artikel 3, derde lid» en wordt «jaarlijkse eisen» vervangen door: eisen.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen voorzien erin de concrete normen die komen te gelden voor het aantal mediations dat iemand moet hebben verricht om voor (her)registratie als registermediator in aanmerking te komen (de zogenoemde vlieguren) niet langer op wetsniveau vast te leggen, maar bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Dit biedt betere mogelijkheden om deze normen af te stemmen op de praktijk, passende drempels voor inschrijving in het register te verzekeren en deze zo nodig periodiek aan te passen aan praktijkontwikkelingen.

Klein

Naar boven