33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 14 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «twaalf mediations» vervangen door «een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen aantal mediations» en «gedurende 120 uren mediations» door: gedurende een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen aantal uren mediations.

2. In het tweede lid wordt «twaalf mediations van elk gemiddeld tien uur» vervangen door «een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen aantal mediations» en «120 uren aan mediations» door: een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen aantal uren aan mediations.

II

Artikel 55 vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de vereiste vlieguren die een mediator zou moeten maken om ingeschreven te mogen worden en ingeschreven te blijven in het register niet worden vastgelegd op wetsniveau, maar dat dit geregeld kan worden bij algemene maatregel van bestuur. Op deze manier kunnen de eisen gelijke tred houden met de ontwikkeling van mediation in Nederland. Nu worden deze eisen te veel in beton gegoten, terwijl mediation een nog altijd groeiend vakgebied is. Dit leidt ertoe dat ofwel in de beginfase de vereiste vlieguren te hoog zijn gesteld, dan wel de vlieguren in de toekomst mogelijk te laag zijn vastgesteld. Ervaren mediators op verschillende rechtsgebieden hebben aangegeven op dit moment niet aan de in het wetsvoorstel voorgestelde ureneis te kunnen voldoen. Het risico ontstaat dus dat er straks nog maar weinig ervaren mediators als registermediator aan de slag kunnen. Om dit te voorkomen sluit indiener zich volledig aan bij de eisen die op dit moment door Mediatorsfederatie Nederland worden gehanteerd, die momenteel een kwaliteitseis van 3 mediatons per jaar hanteert. Deze voorwaarde werkt in de praktijk momenteel goed en zal als uitgangspunt gebruikt moeten worden in het groeiend vakgebied van mediation. In de toekomst kunnen deze eisen naar boven worden bijgesteld als de ontwikkeling van mediation in Nederland daar klaar voor is.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door in artikel 3 op te nemen dat het aantal mediations dat een mediator per jaar moet verrichten, of het aantal uren mediations dat een mediator per jaar aan mediations moet besteden bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld (onderdeel I).

Omdat de concrete invulling van het aantal uren en mediations dat een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld, is er geen aanleiding meer om het overgangsrecht op dit gebied in de wet op te nemen. Artikel 55 vervalt dan ook (onderdeel II). Ook dit onderwerp kan beter in een algemene maatregel van bestuur worden opgenomen. In de in deze algemene maatregel van bestuur op te nemen overgangsregeling moet er mee rekening worden gehouden dat een startende registermediator zijn kennis en kunde gelijkmatig opbouwt.

Klein

Naar boven