33 709 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 5341

AH MOTIE VAN HET LID DUTHLER C.S.

Voorgesteld 3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet voornemens is aan de Raad en de Europese Commissie bekend te maken dat Nederland zal deelnemen aan een Europees Openbaar Ministerie;

overwegende, dat daarmee niet automatisch de deur wordt opengezet naar verdere uitbreiding van bevoegdheden van een Europees Openbaar Ministerie;

overwegende, dat besluitvorming over eventuele uitbreiding van het mandaat van het EOM na instemming van het Europees parlement en consultatie van de Commissie moet plaatsvinden door de Europese Raad, die daarover bij unanimiteit beslist;

overwegende, dat daarvoor dan ook de uitdrukkelijke instemming van Nederland nodig is;

verzoekt de regering de Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie die voorzien is voor 2025 en de Kamer ten aanzien van elke eventuele uitbreiding van het mandaat van het EOM – op welk moment in de toekomst dan ook – en voorafgaande aan besluitvorming daarover in de Europese Raad eerst te consulteren en haar instemming niet te geven indien de Kamer een negatief standpunt inneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duthler

Knip

De Bruijn-Wezeman

Bikker

Schouwenaar


X Noot
1

Zie dossier E130041 op www.europapoort.nl.

Naar boven