33 709 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2018

Graag bericht ik u dat de Europese Commissie op 1 augustus jl.1 de deelneming van Nederland aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft bevestigd. Verordening (EU) 2017/1939 treedt in Nederland in werking op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit. Het besluit zal 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad in werking treden.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u tevens te melden dat de Europese Commissie vervolgens op 7 augustus jl.2 de deelneming van Malta aan de nauwere samenwerking inzake het EOM heeft bevestigd. Ook dit besluit zal 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad in werking treden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Besluit (EU) 2018/1094 van de Commissie van 1 augustus 2018, Pb L 196, p. 1 van 2 augustus 2018

X Noot
2

Besluit (EU) 2018/1103 van de Commissie van 7 augustus 2018, Pb L 201, p. 1 van 8 augustus 2018

Naar boven