33 703 Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van de volksgezondheid wenselijk is de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen redelijke prijzen te waarborgen, dat de prijzen van geneesmiddelen in overwegende mate ten laste van de gemeenschap komen, dat het in verband daarmee wenselijk is de prijzen van geneesmiddelen te kunnen beheersen, dat de prijzen van geneesmiddelen in Nederland uitgaan boven de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in Noorwegen en dat het derhalve wenselijk is regels te stellen die het mogelijk maken voor geneesmiddelen maximumprijzen vast te stellen conform het Noorse model en de Noorse rekensystematiek;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet geneesmiddelenprijzen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «voor België, voor de Bondsrepubliek Duitsland, voor Frankrijk en voor het Verenigd Koninkrijk» vervangen door «voor België, voor de Bondsrepubliek Duitsland, voor Denemarken, voor Finland, voor Frankrijk, voor Ierland, voor Noorwegen, voor Oostenrijk, voor het Verenigd Koninkrijk en voor Zweden».

2. In het derde lid komt de tweede volzin te luiden als volgt: Daarbij wordt uitgegaan van de wisselkoers van de euro ten opzichte van het Britse pond, de Deense kroon, de Noorse kroon en de Zweedse kroon, zoals die is vastgesteld door de Europese Bank op de datum van uitgifte van de prijslijsten van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden, bedoeld in het tweede lid.

3. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Op grond van de in het derde lid vastgestelde bedragen in euro’s wordt de maximumprijs vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de drie landen met de laagste bedragen in euro’s voor vergelijkbare geneesmiddelen.

4. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot het zevende en achtste lid, wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Indien slechts voor twee van de in het tweede lid genoemde landen voor vergelijkbare geneesmiddelen een prijs is vermeld in de in het tweede lid bedoelde prijslijsten, wordt de maximumprijs voor een geneesmiddel vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de op grond van het derde lid vastgestelde bedragen in euro’s van deze twee landen

B

Artikel 18 vervalt.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Naar boven