33 694 Internationale Veiligheidsstrategie

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2014

Hierbij bied ik u mede namens de ministers van Defensie, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de beleidsbrief internationale veiligheid aan1.

Deze beleidsbrief gaat in op de voor Nederland meest relevante ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving sinds het verschijnen van Internationale Veiligheidsstrategie «Veilige Wereld, Veilig Nederland» op 21 juni 2013 (Kamerstuk 33 694, nr. 1) en de gevolgen ervan voor het buitenland- en (internationaal) veiligheidsbeleid.

In deze brief worden tevens de buitenlandspolitieke kaders geschetst voor de kabinetsreactie op de motie-Van der Staaij (Kamerstuk 34 000, nr. 23).

Ten slotte komt deze brief tegemoet aan de verzoeken van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie van uw Kamer van 5 juni en 3 juli jl. om een reactie op de rapporten die Clingendael en HCSS publiceerden in het kader van de Strategische Monitor.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven