33 675 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bekostiging van eerstelijns psychologische zorg ten behoeve van anonieme verzekerden en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 39, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. bijdragen als bedoeld in de artikelen 70a en 70b.

B

Na artikel 70 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 70a

  • 1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het Zorginstituut een subsidie verstrekt aan zorgaanbieders ten behoeve van kosten van geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten en klinisch-psychologen die plegen te bieden voor zover het gaat om kortdurende generalistische behandeling van een persoon met lichte tot matig ernstige psychische problematiek, inclusief de daarbij behorende diagnostiek of toegeleiding naar die zorg, die niet in rekening te brengen zijn bij de zorgverzekeraar of de individuele verzekerde, omdat de identiteit van de verzekerde niet kan worden vastgesteld.

  • 2. In de regeling, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden opgenomen worden ten aanzien van de subsidie en kan jaarlijks een subsidieplafond worden vastgesteld.

Artikel 70b

  • 1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het Zorginstituut uitkeringen verstrekt ter vergoeding van kosten van zorg en andere diensten, bedoeld bij en krachtens artikel 11, verleend door zorgaanbieders aan personen die zijn opgenomen in het stelsel van Bewaken & Beveiligen van het Openbaar Ministerie.

  • 2. In de regeling, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden opgenomen worden ten aanzien van de in dat lid bedoelde uitkeringen en ten aanzien van de uitvoering van de in dat lid bedoelde taak van het Zorginstituut.

ARTIKEL II

In de Algemene wet bijzondere ziektekosten wordt na artikel 44 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

  • 1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het Zorginstituut uitkeringen verstrekt ter vergoeding van kosten van zorg als bedoeld bij en krachtens artikel 6, verleend door zorgaanbieders aan personen die zijn opgenomen in het stelsel van Bewaken & Beveiligen van het Openbaar Ministerie.

  • 2. In de regeling, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden opgenomen worden ten aanzien van de in dat lid bedoelde uitkeringen en ten aanzien van de uitvoering van de in dat lid bedoelde taak van het Zorginstituut.

ARTIKEL III

In artikel 90, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. bijdragen als bedoeld in artikel 44a van de Algemene wet bijzondere ziektekosten.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013; Kamerstukken II 2012/13, 33 507, nr. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en artikel I van die wet later in werking treedt dan de artikelen II en III van deze wet, wordt in artikel I, onderdelen G, H en I, en in artikel IV, tweede lid, van die wet «artikel 44a» telkens vervangen door: artikel 44b.

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013; Kamerstukken II 2012/13, 33 507, nr. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en artikel I van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan de artikelen II en III van deze wet, wordt voordat de artikelen II en III van deze wet in werking treden de Algemene wet bijzondere ziektekosten als volgt gewijzigd:

A

Artikel 44a wordt vernummerd tot artikel 44b.

B

In artikel 45, tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 44a, eerste lid» vervangen door: artikel 44b, eerste lid.

C

In artikel 46 wordt «artikel 44a» telkens vervangen door: artikel 44b.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Naar boven