Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 86

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 86 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 83

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Q

Na artikel 67 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 67a

De artikelen 19km, 19kn en 19ko zijn niet van toepassing op projecten, plannen en andere handelingen die stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaken indien:

  • voor het project, plan of de andere handeling voor het tijdstip van inwerkingtreding van het programma een besluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, in voorbereiding is bij het desbetreffende bestuursorgaan;

  • de voor het nemen van het desbetreffende besluit beschikbare gegevens en bescheiden naar het oordeel van het desbetreffende bestuursorgaan voldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van het desbetreffende besluit en bovendien, ingeval het besluit betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel 19f, eerste lid, een volledige passende beoordeling als bedoeld in dat artikellid is gemaakt, en

  • degene die het desbetreffende project zal realiseren, onderscheidenlijk de andere handeling zal verrichten, heeft een tijdige uitvoering verzekerd van de maatregelen die in het kader van de realisering van het project, onderscheidenlijk het verrichten van de andere handeling worden getroffen om te verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast als gevolg van het project, onderscheidenlijk om verslechteringen of significant verstorende effecten als gevolg van de andere handeling te voorkomen.

Toelichting

Het amendement regelt dat trajecten die al in een procedure zitten van bijvoorbeeld een passende beoordeling een overgangsregime geldt. In de wet is nu geen overgangsregime geregeld. Hiermee beogen we dat een aanvraag om toestemming die in een vergaand traject zit voorgezet kan worden onder het oude regime en dat het niet opnieuw de hele procedure van de PAS door moet.

Lodders Geurts