Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 74

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 74 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt het zesde onderdeel als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «drie leden» vervangen door: vier leden.

2. In artikel 19kh, zevende lid, onderdeel a, onder 1°, wordt de zinsnede «bij ministeriële regeling» vervangen door: bij algemene maatregel van bestuur.

3. In artikel 19kh, zevende lid, onderdeel a, onder 2°, wordt de zinsnede «bij ministeriële regeling» vervangen door «bij algemene maatregel van bestuur» en de zinsnede «bij die regeling» vervangen door: bij die maatregel.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 10. De voordracht voor een krachtens het zevende lid, onderdeel a, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement het vaststellen van de grenswaarden voor ontheffing van de vergunningplicht bij algemene maatregel van bestuur vast te laten stellen in plaats van bij ministeriele regeling.

De gekozen waarde heeft, zoals de Afdeling advisering van de Raad van State reeds aangaf, grote gevolgen voor de praktische strekking en de beoogde werking van de wet.

Het amendement wordt in verband met technische redenen gewijzigd.

Van Veldhoven