Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 48

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NUMMER 471

Ontvangen 16 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

Na artikel 19kh wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19kha

In het programma wordt, ter uitvoering van artikel 19kh, eerste lid, onderdeel f, in elk geval beschreven dat drie jaar nadat het programma is vastgesteld, Onze Minister en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, na overleg met de bestuursorganen, bedoeld in artikel 19kg, derde lid, de ontwikkelingsruimte inzichtelijk maken die:

  • a. de tweede helft van het programma beschikbaar zal zijn;

  • b. naar verwachting in het daarop volgende programma beschikbaar zal zijn, in het bijzonder in de eerste helft van het tijdvak van dat programma.

Toelichting

Investeringen vragen veel voorbereidingstijd. Het feit dat de PAS elke zes jaar wordt vastgesteld, maakt, dat bedrijven geen zicht hebben op de ruimte in de periode erna. In jaar 5 van de PAS hebben ze nog maar een vooruitblik op de ruimte van 1 jaar. Investeringen kunnen daardoor in de problemen komen. Door elke drie jaar de zesjaarsruimte in beeld te brengen wordt dit probleem kleiner. Tijdens het lopende programma is er immers al weer zicht op de eerste drie jaar erna. Van belang hierbij is dat het lopende programma belangrijke handvatten biedt voor het daarop volgende programma: de voor de natuur gunstige effecten van herstelmaatregelen die gedurende de eerste programmaperiode worden getroffen, werken door in het daarop volgende programma, zoals uit de gebiedsanalyses volgt. Bovendien hebben Rijk en provincies in het Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van deze maatregelen die gelden tot 2027. Dit met de aantekening dat er gebieden zijn waarbij in de tweede programmaperiode aanvullende maatregelen nodig zullen zijn, gericht op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. Door te werken met deze dakpanconstructie wordt het inzicht in de beschikbare ontwikkelingsruimte versterkt, er is immers altijd een vooruitblik van minimaal 4 jaar en maximaal 6 jaar. Het gebruik van de dakpanconstructie verandert niets aan de totale hoeveelheid stikstof die kan worden uitgegeven. Zonodig kunnen de inzichten die deze vooruitblik geeft, voor de bij de vaststelling van de PAS betrokken partijen aanleiding zijn voor een tussentijdse wijziging van de PAS (artikel 19kg, zesde lid) of een bijstelling van maatregelen van de PAS (artikel 19ki).

Van Veldhoven Jacobi Dijkgraaf


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.