Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 40

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2014

Naar aanleiding van de mondelinge behandeling in uw Kamer van het bovenvermelde wetsvoorstel op 10 december 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 34, item 21, blz. 1–22) heb ik ingevolge artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd over de amendementen nr. 15 en 39. Hierbij bied ik u de voorlichting aan1.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer