Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 28

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 11 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 19kn, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidende: Nadat de eerste helft van het tijdvak van het programma is verstreken, gaan de bevoegde gezagen, bedoeld in de eerste volzin, na of er reserveringen zijn ten aanzien waarvan de eerste volzin wordt toegepast.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de gereserveerde ontwikkelingsruimte halverwege de programmaperiode van zes jaar tegen het licht wordt gehouden door de bevoegde gezagen voor het nemen van de besluiten waarvoor de ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Indiener is van mening dat de bevoegde gezagen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat ontwikkelingsruimte niet onnodig lang gereserveerd blijft zonder dat er zicht is op toedeling. Met een tussentijdse toets op de gemaakte reserveringen, halverwege de programmaperiode, wordt voorkomen dat andere projecten geen doorgang kunnen vinden.

Dik-Faber