Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 27

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 10 december 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, komt artikel 19kn, derde lid, als volgt te luiden:

  • 3. Onze Minister en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu stellen in overeenstemming met de bestuursorganen die de beheerplannen voor de in het programma opgenomen Natura 2000-gebieden vaststellen, vast welk deel van de ontwikkelingsruimte in de eerste helft en welk deel in de tweede helft van het tijdvak van het programma wordt toegedeeld en gereserveerd. Deze verdeling is zodanig dat een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma is verzekerd.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma te borgen.

Van Veldhoven Dik-Faber


X Noot
1

Wijziging in verband met aanpassing van de ondertekening en de toelichting.