Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433669 nr. 17

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 10 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 19km een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid waarin ontwikkelingsruime is toegedeeld kan dit besluit intrekken of wijzigen indien het project of de andere handeling waarop dit besluit betrekking heeft, nadat het besluit onherroepelijk is geworden, niet is gerealiseerd, onderscheidenlijk is verricht.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement bevoegd gezag in staat te stellen om vergunningen en de daarbij horende ontwikkelruimte na verloop van tijd weer in te trekken als de desbetreffende ruimte niet wordt benut. Dit ontmoedigt dat er schaarse ontwikkelruimte op papier zou worden gereserveerd voor economische ontwikkelingen rondom Natura 2000 gebieden die in de praktijk geen doorgang vinden. Anders zouden gevestigde partijen ook langdurig ontwikkelruimte kunnen aanvragen die niet wordt benut. Het amendement bevat een «kan» bepaling, en het is dus in de praktijk aan het bevoegde gezag om te beoordelen of het nodig is om dit te doen.

Van Veldhoven