Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433659 nr. 15

33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 1 juli 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIIa

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Milieu binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de artikelen IX, X en XI van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met de artikelen IX, X en XI van het wetsvoorstel worden vervoerregio’s opgericht rond de steden Amsterdam-Almere en Den Haag-Rotterdam. Hiermee wordt beoogd tegemoet te komen aan enerzijds de behoefte tot het terugdringen van de bestuurlijke drukte en anderzijds het oplossen van de complexe verkeers- en vervoersvraagstukken rond de grote steden op een voldoende groot schaalniveau. Dit amendement voorziet in een evaluatiebepaling voor dit onderdeel van het wetsvoorstel. Zo komt er een evaluatiemoment waarin het Rijk met decentrale overheden en reizigersorganisaties kan bezien of de gewenste effecten met de vervoerregio’s zijn bereikt. Hierbij kan onder meer aandacht worden besteed aan vraagstukken rond de democratische legitimatie, financiering en de begrenzing van de vervoerregio’s.

Segers