Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333656 nr. 5

33 656 Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 5 september 2013

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies. Deze leden constateren dat met dit wetsvoorstel een eerste stap wordt gezet in de richting van subsidiëring op de terreinen van de voormalige ministeries van Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In een volgende, en deels aan het traject van dit wetsvoorstel parallel lopende, fase zal ook de integratie van de onderliggende regelgeving bezien worden. De leden van de VVD-fractie willen in dit kader van de regering weten wat het tijdpad is voor de veranderingen, die in het voorstel genoemd zijn, en of er in deze periode eventuele leemtes ontstaan en hoe de Kamer geïnformeerd wordt over de integratie van de onderliggende regelgeving.

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling en instemming kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen.

De ministeries van EZ en LNV zijn samengevoegd op 14 oktober 2010, binnen één dag, met een eenvoudig besluit op basis het regeerakkoord. Waarom worden dan nu pas, drie jaar later, de subsidiekaderwetten samengevoegd?

Er is een ander wetsvoorstel, dat verband hield met de samenvoeging, dat al in werking is getreden op 22 december 2011. Waarom is dat wetsvoorstel veel sneller tot stand gekomen dan dit wetsvoorstel?

Ook de onderliggende subsidieregelgeving zal nog moeten worden aangepast en geïntegreerd. Hoe ziet het tijdpad hiervoor eruit, vragen de leden van de PvdA-fractie.

De oude subsidiekaderwetten blijven volgens de overgangsbepalingen van toepassing op reeds in het verleden verstrekte subsidies. Geldt dit ook voor subsidies die in tranches worden toegekend, of waarbij toekenning in het verleden plaatsvond, maar uitbetaling in het heden of de toekomst, zoals de Subsidieregeling voor Duurzame Energie? Zo nee, welke van de kaderwetten is dan van toepassing? Welke veranderingen zijn er dan te verwachten voor de subsidieontvangers, zo vragen de leden van de PvdA-fractie.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies. Deze leden hebben een aantal opmerkingen. Worden er wijzigingen aangebracht in de verantwoording van de subsidies ten opzichte van de huidige werkwijze? Kan de regering aangegeven welke efficiëntie er bereikt wordt? Zijn er bijvoorbeeld minder mensen met de uitvoering bezig na het doorvoeren van deze kaderwet? Wanneer moet het traject zijn afgerond? Op welke wijze wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang, zo vragen de leden van de CDA-fractie.

De voorzitter van de commissie, Hamer

De adjunct-griffier van de commissie, Van Bree