Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033652 nr. 74

33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Hierbij ontvangt u de elfde voortgangsrapportage over het programma ERTMS1. In de rapportage vindt u een toelichting op de voortgang en de geboekte resultaten in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019. Het belangrijkste resultaat is dat het kabinet op 17 mei de programmabeslissing ERTMS heeft genomen en besloten heeft ERTMS landelijk uit te rollen. Dat betekent dat de sector nu aan zet is om uitvoering te geven aan dit besluit.

Opvolgen van de aanbevelingen Bureau ICT-toetsing (BIT)

Begin 2019 heeft het bureau ICT zijn bevindingen en aanbevelingen op het dossier bij de programmabeslissing ERTMS gepubliceerd. Dit heeft geleid tot meer dan twintig maatregelen van de programmadirectie ERTMS. In de elfde voortgangsrapportage is een overzicht opgenomen met de stand van zaken per maatregel. Het merendeel van de aanbevelingen is opgevolgd. Enkele zijn nog onderhanden. Ik zal u bij de volgende voortgangsrapportage verder informeren over de opvolging van de aanbevelingen en stand van zaken van de grote aanbestedingen.

In de voortgangsrapportage is ook de positionering van de CIO van het programma ERTMS beschreven, conform de toezegging aan het lid Amhaouch tijdens het AO ERTMS/Spoorveiligheid van 20 juni jl. (Kamerstuk 33 652, nr. 71).

Europese Commissie

Deze zomer zijn alle lidstaten door de Europese Commissie aangeschreven om aandacht te vragen voor het nakomen van de Europese afspraken. Met het kabinetsbesluit om ERTMS in 2050 landelijk uitgerold te hebben voldoen we aan deze lijn. Ook is een aantal vragen gesteld in hoeverre Nederland zich houdt aan de verplichting het huidige beveiligingssysteem ongewijzigd te laten (behoudens wijzigingen om veiligheidsgebreken weg te werken) en welke stappen worden ondernomen om een open markt voor treinapparatuur te garanderen. Deze punten zullen ter sprake worden gebracht in de vergadering van het comité inzake spoorweginteroperabiliteit en -veiligheid op 12 en 13 november 2019.

Het stimuleren van concurrentie om het gelijke speelveld te borgen is onderdeel van de contractering- en aanbestedingsstrategie zoals vastgesteld bij de programmabeslissing ERTMS (Kamerstuk 33 652, nr. 65). De programmadirectie heeft bijvoorbeeld voor een specifiek onderdeel van de treinapparatuur een blauwdruk en een prototype ontwikkeld die aan elke partij tegen gelijke condities en prijs kunnen worden aangeboden.

Elfde voortgangsrapportage

Zoals hierboven benoemd staan het invullen van de aanbevelingen van het bureau ICT-toetsing en het nemen van de programmabeslissing ERTMS centraal in de voortgangsrapportage. De omslag van planstudie naar realisatie krijgt gestaag vorm binnen het programma ERTMS. Conform uw regeling Grote Projecten hoort bij een fasewisseling ook een geactualiseerde basisrapportage. Deze zal in de eerste helft van 2020 aan u aangeboden worden.

Op 11 september heeft u mij geïnformeerd over de wisseling van het rapporteurschap. Ik wil de heer Remco Dijkstra bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren en de heer Van Aalst feliciteren met zijn benoeming als rapporteur. Graag bied ik – in het kader van de te actualiseren basisrapportage – aan de herijkte referentiewaarden voor scope, planning, budget en risico’s sinds de voorkeursbeslissing en de manier van informeren hierover samen met u de komende periode vorm te geven.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl