Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333645 nr. 7

33 645 Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 augustus 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na de aanhef, onder vernummering van onderdeel A tot onderdeel A1, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidend:

A

In artikel 1, onder i, wordt «het nummer waaronder de jongere bij de burgerlijke stand van het openbaar lichaam is ingeschreven» vervangen door: het ID-nummer dat van de jongere is opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens van het openbaar lichaam.

B

In artikel II wordt na onderdeel G een onderdeel toegevoegd, luidend:

H

Het opschrift van het tweede artikel 11.6b komt te luiden:

Artikel 11.6d. Inwerkingtreding

C

In artikel III wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidend:

I1

In artikel 150 wordt «het nummer waarmee de leerling bij de burgerlijke stand is ingeschreven door het openbaar lichaam» vervangen door: het ID-nummer dat van de leerling is opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens van het openbaar lichaam.

Toelichting

Deze nota van wijziging is puur technisch van aard.

A

In de Leerplichtwet BES, artikel 1, onder i, staat: «i. persoonsgebonden nummer BES: het nummer waaronder de jongere bij de burgerlijke stand van het openbaar lichaam is ingeschreven dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer». Het gaat bij het voorlaatste nummer echter om het ID-nummer dat van de jongere is opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens van het openbaar lichaam. De onderhavige wijziging herstelt dit.

B

Op dit moment heeft de Wet educatie en beroepsonderwijs BES twee artikelen 11.6b. Het tweede artikel 11.6b moet na het (nog niet in werking getreden) artikel 11.6c komen en wordt daarom omgevormd tot artikel 11.6d.

C

In artikel 150 van de Wet primair onderwijs BES (over het gebruik van het persoonsgebonden nummer BES door het openbaar lichaam) wordt evenals in artikel 1 van Leerplichtwet BES (zie onderdeel A) de verwijzing naar het nummer waaronder de leerling is ingeschreven bij de burgerlijke stand vervangen door een verwijzing naar het ID-nummer dat van de leerling is opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens van het openbaar lichaam.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker