Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-XII nr. 3

33 640 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 25 juni 2013

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Paulus Jansen

De griffier van de commissie, Tijdink

1

Kunt u in een tabel aangeven welke mutaties precies het gevolg zijn van de bezuinigingen uit het regeerakkoord?

Onder punt 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties», onderdeel Regeerakkoord Rutte II (Bruggen slaan), is een overzicht opgenomen waarin de mutaties uit het regeerakkoord zijn gespecificeerd. Naast deze bezuinigingen is vanaf 2014 een structurele bezuiniging van € 250 mln. opgenomen op het Infrastructuurfonds.

2

a. Kunt u toelichten waarom u paragraaf 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties niet hebt ingevuld, maar hier uitsluitend verwijst naar de artikelsgewijze toelichting?

In het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties is het totaal van de mutaties opgenomen. Uit het oogpunt van overzichtelijkheid zijn onder de artikelen de belangrijkste mutaties zichtbaar gemaakt en toegelicht. De verhoging van het kader (met € 21,6 mln. bij de uitgaven) van dit hoofdstuk van de Rijksbegroting was, in tegenstelling tot eerder aangeboden suppletoire wetten, niet aan één of enkele belangrijke mutaties toe te wijzen.

b. Kunt u dit overzicht in het vervolg bij (suppletoire) begrotingen wel invullen?

Indien het mogelijk is de totale mutatie aan enkele belangrijke en/of omvangrijke mutaties toe te wijzen, zal dat overeenkomstig de Rijksbegrotingvoorschriften en net als bij voorgaande suppletoire begrotingen worden ingevuld.

3

Kunt u voortaan bij de artikelen 25 en 26 over bijdragen aan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU), Infrastructuurfonds en Deltafonds de mutaties niet alleen tekstueel toelichten, maar deze ook in de tabel budgettaire gevolgen verwerken?

De mutaties met betrekking tot de bijdragen aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds zijn overeenkomstig de Rijksbegrotingsvoorschriften in de tabel budgettaire gevolgen van beleid verwerkt.