Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-X nr. 2

33 640 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2013 een bedrag van € 11,509 miljoen aan de uitgavenbegroting voor 2013 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2013 met een bedrag van € 24,406 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.788,480 miljoen en een ontvangstenbudget van € 349,377 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2013 is verhoogd met € 121,411 miljoen tot € 8.038,438 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de toekenning van € 35,7 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties (HGIS) en de € 121,3 miljoen eindejaarsmarge voor de defensiebegroting, waaronder € 13,7 miljoen voor de regeling ereschuld veteranen. Tevens is sprake van een kasschuif 2013 naar de jaren 2014 tot en met 2017 voor SBK en investeringen grootmaterieel (totaal € 135,0 miljoen). De budgetoverhevelingen tussen de departementen bedragen per saldo € 5,3 miljoen. De belangrijkste budgetoverhevelingen zijn de overheveling door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel (€ 15,3 miljoen) en de overheveling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen). Daarnaast neemt de defensiebegroting af met € 24,3 miljoen vanwege neerwaarts bijgestelde ontvangsten. De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 73,6 miljoen) van roerende en onroerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Daar tegenover staan hogere ontvangsten door afroming van de winst van de batenlastendienst IVENT (€ 35 miljoen).

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 met respectievelijk € 11,5 miljoen te verhogen en met € 24,4 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2013

€ 7.776,971 miljoen

   

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2013

+ € 11,509 miljoen

   

Stand Voorjaarsnota 2013

€ 7.788,480 miljoen

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2013

€ 373,783 miljoen

   

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2013

– € 24,406 miljoen

   

Stand Voorjaarsnota 2013

€ 349,377 miljoen

Bedragen x € 1 miljoen

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Invest

DMO

CDC

Alg.

Centr App

Geheim

nom

Totaal

Begroting 2013

213,2

714,1

1.135,8

663,9

317,6

1.173,4

862,5

939,4

95,5

1.592,9

5,3

63,4

7.777,0

Wijzigingen in samenhang

                         

met de Voorjaarsnota 2012

27,3

8,1

32,7

0,8

16,0

– 147,1

2,9

73,5

6,3

34,5

0,0

– 43,6

11,4

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

1. Definitieve eindejaarsmarge

35,7

                   

121,3

157,0

2. Spiegelen en herallocatie budgetten

0,5

14,5

22,7

12,6

6,7

– 67,2

6,0

32,1

2,9

51,6

0,0

– 82,4

0,0

3. Herstelpremie ABP en bijstelling pensioenen en uitkeringen

 

4,1

8,8

3,8

2,7

 

3

4,7

 

20,0

 

– 47,1

0,0

4. Herschikken bedrijven/eenheden

– 10,5

1,2

– 15,6

– 4,8

– 12,8

18,6

24,1

3,4

– 0,4

 

– 3,2

0,0

5. Doorwerking ontvangsten

– 7,0

       

– 67,6

 

12,6

 

2,7

 

35,0

– 24,3

6. Overhevelingen tussen departementen

       

11,4

0,5

– 5,7

 

0,0

0,6

 

– 1,6

5,3

7. Kasschuif 2013 naar 2014_2017

           

– 19

   

– 40,0

 

– 76

– 135,0

8. Overrealisatie ODA

2,1

                     

2,1

9. Vrijval budget overige inzet

– 4,0

                   

4,0

0,0

10. Uitkering loonbijstelling

                     

6,4

6,4

Stand Voorjaarsnota 2013

240,4

722,2

1.168,5

664,7

333,6

1.026,3

865,4

1.012,9

101,8

1.627,4

5,3

19,8

7.788,4

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van € 121,4 miljoen en het budget voor inzet wordt vanuit de HGIS verhoogd met € 35,7 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2012.

2. Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder of meer gerealiseerde uitgaven in 2012 (ten opzichte van stand 2e suppletoire begroting) is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging dan wel een verlaging van het uitgavenbudget. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de uitvoering van de regeling ereschuld veteranen, voor hoger dan geplande uitgaven voor deze regeling (€ 36 miljoen). De reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 49,5 miljoen). Ook is voor 2013 het exploitatiebudgettekort voor energie en water afgedekt (€ 21,6 miljoen). Tenslotte is aan de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie extra budget toegekend (€ 2,5 miljoen).

3. Herstelpremie ABP en bijstelling pensioenen en uitkeringen

De personele uitgaven en de pensioenen en uitkeringen zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

4. Herschikkingen bedrijven/eenheden

Het herschikken van budgetten bij bedrijven en/of eenheden betreft het concentreren van activiteiten of het onderbrengen van bedrijven of eenheden binnen een (ander) defensieonderdeel, zoals de kleding en uitrusting bij het KPU-bedrijf (€ 13,7 miljoen), geneeskundige zorg bij de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 4,9 miljoen), de herschikking van budgetten voor werving en selectie (€ 3,1 miljoen) naar de Divisie Personeel en Organisatie en de herschikking van budgetten voor koffie /thee naar Paresto (€ 3,1 miljoen).

5. Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de op pagina 8 toegelichte ontvangstenmutaties.

6. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 5,3 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 15,3 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar. Daartegenover staat de overheveling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) en de overheveling naar het ministerie van Algemene zaken voor de transitie van «defensie.nl» naar het platform rijksoverheid online (– € 2,1 miljoen). Verder de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor vakliteratuur (€ 1,2 miljoen) en de ICBR bijdrage 2013 (–  € 0,4 miljoen) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

7. Kasschuif 2013 naar 2014_2017

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten (€ 40 miljoen) voor de SBK regelingen doorgeschoven naar 2014, omdat dan een hogere instroom is te verwachten in de desbetreffende regelingen. Tevens wordt er € 95 miljoen aan budget doorgeschoven naar de periode 2015 tot en met 2017 voor de investeringen grootmaterieel.

8. Overrealisatie ODA

De eindrealisatie voor de uitgaven in 2012 voor Official Development Aid (ODA) is met € 2,1 miljoen overgeschreden. Conform de eindejaarssystematiek wordt deze overschrijding gecompenseerd uit de ODA-budgetten van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

9. Vrijval budget overige inzet

De raming voor de inzet van Vessel Protection Detachment (VPD’s) is met een bedrag van € 11,0 miljoen neerwaarts bijgesteld, omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 175 naar 75 inzetten. De bijstelling van € 11 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van € 7 miljoen en als een vrijgave van € 4 miljoen, die wordt toegevoegd aan artikel 12 nominaal. De raming van de ontvangsten is op basis van het bovenstaande neerwaarts bijgesteld met € 7 miljoen.

10. Uitkering loonbijstelling

De component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 is toegevoegd aan de defensiebegroting.

Overzicht ontvangstenmutaties

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Invest

DMO

CDC

Alg.

Centr App

Geheim

nom

Totaal

Begroting 2013

13,7

20,2

20,5

15,3

4,7

205,5

42,7

44,3

 

6,9

   

373,8

Wijzigingen in samenhang

                         

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

         

– 73,6

           

– 73,6

2. Bijstelling overige ontvangsten

– 7,0

– 0,1

– 0,1

– 0,1

4,7

35,3

16,6

 

– 0,2

   

49,2

                           

met de Voorjaarsnota 2013

                         

Stand Voorjaarsnota 2013

6,7

20,0

20,5

15,2

4,6

136,7

77,9

60,9

0,0

6,8

0,0

0,0

349,3

Toelichting

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 73,6 miljoen) van roerende en onroerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.

2. Bijstelling overige ontvangsten

De extra ontvangsten (€ 35 miljoen) van de DMO komen voort uit de afdrachten van de winst in 2012 van de baten-lastendienst IVENT aan het moederdepartement. De meerontvangsten bij het CDC zijn onder meer de hogere ontvangsten bij de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 4 miljoen) naar aanleiding van ingediende declaraties bij de zorgverzekeraar. Het betreft ook extra ontvangsten van IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten (€ 8,6 miljoen) en van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen). Bij het artikel investeringen zijn de ontvangsten bijgesteld met € 4,7 miljoen voor de door Nederland uitgevoerde NAVO Veiligheids Investeringsprogramma (NVIP)-projecten. De overige ontvangsten (€ 0,3 miljoen) betreffen de herschikking van de budgetten voor ontvangsten van kleding en uitrusting en voor gezondheidszorg.

Gewijzigde doelstellingenmatrixen

Gewijzigde doelstellingenmatrix Commando Landstrijdkrachten

De operationele doelstellingenmatrix van het CLAS in 2013 is aangepast. In onderstaande tabel is bij de doorgehaalde eenheden sprake van een bijstelling. Met de oprichting van het Vuursteun Commando (VustCo) bij het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) zijn de afdelingen Veldartillerie bij de Gemechaniseerde Brigades (13 en 43 Mechbrig) opgeheven.

 

Doelstellingenmatrix

CLAS 2013

2013

Groep

Organieke eenheden

Totaal aantal eenheden

Operationeel gereed

Voortzettingsvermogen

HRF(L)HQ

NLD deel staf HRF HQ

1

1

 

CIS Battalion

1

 

1

Staff Support Battalion

1

1

 

KCT

Commandotroepencompagnie

4

2

2

Brigade HK

Brigade Hoofdkwartier

3

1

2

Luchtmobiele

Brigade

(11 LMB)

Infanteriebataljon Luchtmobiel

3

1

2

Geniecompagnie

1

0,3

0,7

Bevoorradingscompagnie

1

0,3

0,7

Geneeskundige compagnie

1

0,3

0,7

Herstelcompagnie

1

0,3

0,7

NATRES Bataljon

1

1

 

Gemechaniseerde

Brigades (13, 43 Mechbrig)

Pantserinfanteriebataljon

4

1

3

Brigade Verkenningseskadron

2

1

1

Afdeling Veldartillerie1 (opgeheven)

1

0,3

0,7

Pantsergeniebataljon

2

1

1

Geneeskundige compagnie

2

1

1

Herstelcompagnie

2

1

1

NATRES Bataljon

2

2

 

Operationeel

Ondersteunings

Commando

Land (OOCL)

Staf OOCL + stafcompagnie

1

0

1

VustCo1 (opgericht)

1

0,3

0,7

Geniebataljon

1

0,5

0,5

JISTARC modules

5

2

3

CIS-bataljon (CIS-compagnie)

3

1

2

Civil Effects Support Element

6

2

4

Bevoorradings- en Transportbataljon

2

1

1

Geneeskundig bataljon (Role 2 MTF)

4

1

3

Grondgebonden Luchtverdediging (DGLC)

Commando Element

1

1

 

Patriot Fire Unit

3

2

1

AMRAAM Peloton

2

1

1

Stinger Peloton

3

2

1

EODD

Ploegen

48

12

36

X Noot
1

Het Landmacht Reorganisatieplan (LRP) 1599 beschrijft de reorganisatie en concentratie van de grondgebonden vuursteuneenheden van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) als gevolg van de beleidsbrief van de Minister van Defensie d.d. 08 april 2011. In het kader van dit LRP is op 25 januari 2013 het Vuursteuncommando (VustCo) opgericht. Het VustCo is tot stand gekomen door het (deels) opheffen en/of samenvoegen van 11 Afdeling Rijdende Artillerie (AfdRA), 14 Afdeling Veldartillerie (AfdVA), 11 Mortiercompagnie (Mrcie) Luchtmobiele Brigade (LMB), Gungroup (Gungp) CZSK en het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust). Het VustCo is organisatorisch ingebed binnen de organisatie van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Indicatoren algemene doelstelling CKmar

In de eerste suppletoire begroting 2013 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken budget overgeheveld ter grootte van € 15,3 miljoen. Dit is conform het convenant voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door Close Protection Teams van het CKMar. Bijbehorende doelstelling is daarom toegevoegd aan onderstaande doelstellingenmatrix.

Organieke eenheid

Geplande inzet

Totaal aantal eenheden

Operationeel gereed

Voortzettingsvermogen

VTE’n voor politietaken Defensie uitgezonden eenheden

ong. 7

50

25

25

VTE’n voor civiele politiemissies

ong. 85

256

128

128

Peloton voor Crowd Riot Control (CRC)

 

1

 

1

VTE’n voor Close Protection Team (CPT) ter begeleiding van VIP’s in buitenland.

ong. 13

26

13

13

VTE’n voor Close Protection Team (CPT) ter begeleiding ambassadepersoneel (convenant BZ)

ong. 33

132

33

99

Toelichting: De gereedheidsdoelstellingen per operationeel commando worden weergegeven in de doelstellingenmatrix. In de kolom «Totaal aantal eenheden» staat vermeld hoeveel eenheden er zijn. Deze eenheden zijn daarnaast verdeeld over de kolommen »Operationeel gerede eenheden» en »Voortzettingsvermogen». In de kolom »Operationeel gerede eenheden» is weergegeven hoeveel eenheden beschikbaar moeten zijn voor inzet. In de kolom «Voortzettingsvermogen» zijn de overige eenheden weergegeven. De getallen betreffen het gemiddelde aantal gereed te stellen eenheden, over het hele jaar. Voorbeeld: indien één eenheid voor zes maanden gereed moet zijn, wordt dit in de matrix weergegeven met 0,5.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

213.150

27.279

240.429

– 188.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

Programma uitgaven

213.150

27.279

240.429

– 188.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

Opdracht Inzet

               

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

190.500

37.779

228.279

– 190.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

– 190.500

– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht

2.250

2.250

         

– waarvan overige inzet

20.400

– 10.500

9.900

2.000

       
                 

Ontvangsten

13.707

– 7.000

6.707

         

Programmaontvangsten

               

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

1.407

1.407

         

– waarvan overige inzet

12.300

– 7.000

5.300

         
Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving

Programmauitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties

   

Spiegelen van budgetten HGIS

35.679

35.679

Overrealisatie ODA

2.100

2.100

Spiegelen van budgetten overige inzet

500

500

Doorwerking ontvangsten

– 7.000

– 7.000

Vrijval budget overige inzet

– 4.000

– 4.000

Totaal beleidsmatige mutaties

27.279

27.279

Toelichting op de mutaties

Spiegelen van de budgetten HGIS

In de eindejaarmarge HGIS is een bedrag van € 35,679 miljoen overgeboekt van 2012 naar 2013. Hiermee worden de lopende operaties gefinancierd (zie toelichting budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties).

Overrealisatie ODA

Compensatie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de overschrijding in 2012 van € 2,1 miljoen voor het uitvoeren van Official Development Aid (ODA) projecten.

Regeerakkoord

Met het regeerakkoord Rutte-Asscher is voor de jaren 2014 en verder het HGIS-budget van € 190,5 miljoen vrijgegeven ten behoeve van een nieuw budget «Internationale Vrede en Veiligheid».

Besluitvormingsmemorandum

Met BVM is vastgesteld om de bijdrage aan Defensie voor het voorbereiden en uitvoeren van de Nuclear Security Summit in 2014 te verhogen met € 2 miljoen.

Overige Inzet

De raming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 11,0 miljoen neerwaarts bijgesteld omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 175 naar 75 inzetten. De bijstelling van € 11 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van € 7 miljoen en als een vrijgave van € 4 miljoen, die wordt toegevoegd aan artikel 12 nominaal. De raming van de ontvangsten is op basis van bovenstaande neerwaarts bijgesteld met € 7 miljoen. In de eindejaarmarge voor uitgaven van overige inzet is een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt van 2012 naar 2013.

Budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x € 1.000
 

Ontwerpbegroting

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Uitgaven missies

     

ISAF Redeployment

15.900

 

15.900

GPM

96.200

 

96.200

UNAMA

50

 

50

Ocean Shield

2.800

7.200

10.000

EU ATALANTA

 

22.900

22.900

EUFOR Althea

50

250

300

KFOR

 

400

400

CMF

250

 

250

NLTC

175

 

175

UNTSO

600

 

600

EULEX KOSOVO

 

600

600

Missies algemeen

5.500

 

5.500

NS2AU

 

55

55

UNMISS

1.400

 

1.400

MFO

 

274

274

Patriots in Turkije

 

25.000

25.000

EUTM SOMALIE

 

500

500

Totale uitgaven aan missies

122.925

57.179

180.104

Uitgaven contributies

16.000

3.000

19.000

Voorziening HGIS

51.575

– 22.400

29.175

Totale uitgaven HGIS

190.500

37.779

228.279

Toelichting op de budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties

Ocean Shield en EU Atalanta

Op 07 december 2012 is de Tweede Kamer door het kabinet geïnformeerd over de verlenging van de piraterijbestrijdingsmissies OCEAN SHIELD en de EU-operatie ATALANTA tot eind 2013 (Kamerbrief 29 521 X, nr. 198). De additionele uitgaven voor deze verlenging bedragen voor OCEAN SHIELD € 7,2 miljoen en voor ATALANTA € 22,9 miljoen.

Patriots in Turkije

Op 21 november 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het verzoek van Turkije aan de NAVO om bijstand voor het beschermen van de bevolking en het grondgebied van Turkije (Kamerstuk 32 623, nr. 74) en op 7 december 2012 over het besluit van het kabinet om Nederlandse Patriot-systemen in Turkije te plaatsen (Kamerstuk 32 623, nr. 76). De additionele uitgaven die gemoeid zijn met de Nederlandse inzet van Patriot-systemen voor een periode van twaalf maanden werden in eerste instantie geraamd op € 42 miljoen in 2013, maar zijn teruggebracht naar € 25 miljoen. De verlaging van de initiële raming komt mede doordat minder personeel is benodigd dan voorzien en doordat Turkije als gastland (Host Nation) maximale ondersteuning levert op het gebied van lokaal transport, legering, beveiliging en infrastructuur.

Contributies

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijk uitgaven van NAVO/AOM en EU/ATHENA. Vanwege een hoger uitgavenplafond van de begroting van NAVO/AOM en vanwege de ontplooiing van trainingsmissies in Somalië en Mali door de EU, wordt de contributiebijdrage met € 3,0 miljoen verhoogd.

Voorziening HGIS

Een bedrag van € 60,179 miljoen is toegekend voor nieuwe missies en de verlenging van lopende missies en aan de verhoging van de Nederlandse contributiebijdrage aan de NAVO en de EU. De financiering komt uit de eindejaarsmarge HGIS (een bedrag van € 35,678 miljoen), de eindejaarsmarge ODA 2012 (een bedrag van € 2,1 miljoen) en uit de voorziening HGIS (een bedrag van € 22,401 miljoen).

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen

714.076

8.151

722.227

Totaal Uitgaven

714.076

8.151

722.227

Programmauitgaven

165.093

4.611

169.704

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

165.093

4.611

169.704

– waarvan inzet

8.429

– 2.489

5.940

– waarvan gereedstelling

66.035

183

66.218

– waarvan instandhouding

90.629

6.917

97.546

       

Apparaatsuitgaven

548.983

3.540

552.523

Staven

9.286

343

9.629

Operationele eenheden Commando ZSK

539.697

3.197

542.894

       

Apparaat per uitgavencategorie

548.983

3.540

552.523

personele uitgaven

474.948

13.147

488.095

materiele uitgaven

74.035

– 9.607

64.428

– waarvan huisvesting en infrastructuur

4.090

540

4.630

– waarvan ICT

1.574

1.405

2.979

– waarvan overige exploitatie

68.371

– 11.552

56.819

Apparaatsontvangsten

20.164

– 120

20.044

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Spiegelen en herallocatie budgetten

5.260

9.207

14.467

Herstelpremie ABP

 

4.180

4.180

Overhevelingen tussen departementen

 

46

46

Herschikkingen bedrijven/eenheden

– 1.202

– 9.340

– 10.542

interne herschikkingen

553

– 553

0

Totaal beleidsmatige mutaties

4.611

3.540

8.151

Totaal mutaties

4.611

3.540

8.151

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 5,5 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 9 miljoen).

Herstel ABP premie

De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Overhevelingen tussen departementen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt € 46.000 bij aan het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De materiele exploitatiebudgetten (– € 3 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC. Daarnaast zijn de inzet defensie middelen van de kustwacht met de bijbehorende budgetten (– € 3,4 miljoen; met name brandstof en civiele taken) overgeheveld naar de DMO. Tevens zijn de budgetten voor kleding en uitrusting (– € 3,9 miljoen) ondergebracht bij de ondersteuning operationele eenheden van de DMO (het KPU-bedrijf). Er zijn, vanwege het niet meer verrekenen van de activiteiten van Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen, budgetten overgeheveld naar het CLAS (– € 1,2 miljoen; transport en overig materieel). Tenslotte is er de concentratie van voeding naar Paresto (– € 0,6 miljoen). Daar tegenover staat de budgetoverheveling voor BTW-afdrachten van de DMO naar het Marinebedrijf (€ 1,6 miljoen).

Interne herschikkingen CZSK

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen

1.135.839

32.705

1.168.544

Uitgaven

1.135.839

32.705

1.168.544

Programmauitgaven

163.007

9.631

172.638

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

163.007

9.631

172.638

– waarvan inzet

– waarvan gereedstelling

91.824

3.550

95.374

– waarvan instandhouding

71.183

6.081

77.264

       

Apparaatsuitgaven

972.832

23.074

995.906

Staven

18.048

627

18.675

Operationele eenheden Commando LAS

954.784

22.447

977.231

Bijdragen aan SSO's

     
       

Apparaat per uitgavencategorie

972.832

23.074

995.906

personele uitgaven

877.185

30.778

907.963

materiele uitgaven

95.647

– 7.704

87.943

Apparaatsontvangsten

20.523

0

20.523

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Spiegelen en herallocatie budgetten

 

22.729

22.729

Herstelpremie ABP

 

8.778

8.778

Herschikkingen bedrijven/eenheden

7.610

– 6.412

1.198

interne herschikkingen

2.021

– 2.021

0

Totaal beleidsmatige mutaties

9.631

23.074

32.705

Totaal mutaties

9.631

23.074

32.705

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 2,3 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 20,4 miljoen).

Herstel ABP premie

De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De materiele exploitatiebudgetten (– € 4,9 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC. Ook de budgetten voor koffie en thee (– € 1,4 miljoen) en voor de facilitaire activiteiten (– € 4,4 miljoen) gaan over naar CDC/Paresto en CDC/Facilitair Bedrijf Defensie. Daar tegenover staat de overheveling van budgetten voor de activiteiten van de Groep Geleide Wapens (€ 6,2 miljoen; afkomstig van het CLSK), budgetten voor activiteiten van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen (€ 3,1 miljoen afkomstig van CLSK, Kmar, CZSK en CDC), het budget (€ 0,7 miljoen) voor transport over de weg van het CDC en het aanvullende budget voor het programma SPEER (€ 0,7 miljoen) vanuit de opdracht voorziening ICT. Tenslotte zijn er overige kleinere onderlinge ontvlechtingen (in totaal € 1,2 miljoen) tussen de defensieonderdelen.

Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen

663.949

721

664.670

Uitgaven

663.949

721

664.670

Programmauitgaven

132.003

13.668

145.671

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

132.003

13.668

145.671

– waarvan inzet

– waarvan gereedstelling

19.388

6.681

26.069

– waarvan instandhouding

112.615

6.987

119.602

       

Apparaatsuitgaven

531.946

– 12.947

518.999

Staven

24.178

– 1

24.177

Operationele eenheden Commando LSK

507.768

– 12.946

494.822

       

Apparaat per uitgavencategorie

531.946

– 12.947

518.999

personele uitgaven

390.242

11.556

401.798

materiele uitgaven

141.704

– 24.503

117.201

Apparaatsontvangsten

15.286

– 59

15.227

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Spiegelen en herallocatie budgetten

4.300

8.317

12.617

Herstelpremie ABP

 

3.762

3.762

Herschikkingen bedrijven/eenheden

– 1.607

– 14.051

– 15.658

interne herschikkingen

10.975

– 10.975

0

Totaal beleidsmatige mutaties

13.668

– 12.947

721

Totaal mutaties

13.668

– 12.947

721

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 4,3 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 8,3 miljoen).

Herstel ABP premie

De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De materiele exploitatiebudgetten (– € 1,9 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC. De budgetten voor koffie en thee (–  € 1,8 miljoen) en voor niet operationeel dienstvervoer (NOD; – € 2,5 miljoen) zijn eveneens overgeheveld naar het CDC (Paresto en DVVO). De CLSK-budgetten voor de activiteiten van de Groep Geleide Wapens (– € 6,2 miljoen) en de budgetten (– € 0,9 miljoen) voor de activiteiten van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen zijn overgeheveld naar het CLAS. Het budget voor kleding en uitrusting (– € 4 miljoen) is overgeheveld naar de DMO/het KPU-bedrijf. Daar tegenover staat de budgetoverheveling van het CZSK voor inzet defensie middelen (€ 1,2 miljoen) en het DMO-budget voor total station (€ 0,3 miljoen).

Interne herschikkingen CLSK

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen

317.618

16.008

333.626

Uitgaven

317.618

16.008

333.626

       

Programmauitgaven

2.285

0

2.285

Opdracht Inzet KMAR

2.285

0

2.285

– waarvan inzet

     

– waarvan gereedstelling

2.285

0

2.285

– waarvan instandhouding

     
       

Apparaatsuitgaven

315.333

16.008

331.341

Staven

11.622

0

11.622

Operationele eenheden KMAR

303.711

16.008

319.719

       

Apparaat per uitgavencategorie

315.333

16.008

331.341

personele uitgaven

270.721

17.664

288.385

materiele uitgaven

44.612

– 1.656

42.956

– waarvan huisvesting en infrastructuur

     

Apparaatsontvangsten

4.652

– 62

4590

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Spiegelen en herallocatie budgetten

 

6.721

6.721

Herstelpremie ABP

 

2.660

2.660

Herschikkingen bedrijven/eenheden

 

– 4.790

– 4.790

interne herschikkingen

     

Overhevelingen tussen departementen

 

11.417

11.417

Totaal beleidsmatige mutaties

0

16.008

16.008

Totaal mutaties

0

16.008

16.008

Toelichting

Spiegelen budgetten 2012 naar 2013

De doorwerking van de meer gerealiseerde ontvangsten (ten opzichte van de meer gerealiseerde uitgaven) in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget met € 0,1 miljoen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 6,6 miljoen).

Herstel ABP premie

De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

Het budget voor kleding en uitrusting (€ 3,9 miljoen) is overgeheveld naar de DMO/het KPU-bedrijf. Ook het budget (€ 0,7 miljoen) voor de activiteiten van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen is overgeheveld naar het CLAS.

Interne herschikkingen CKmar

Dit betreft een herschikking binnen de apparaat uitgavencategorieën van het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar.

Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

1.313.418

– 37.129

1.276.289

         

Uitgaven

1.173.362

– 147.031

1.026.331

– 15.600

13.100

6.700

33.200

4.000

Programmauitgaven

1.173.362

– 147.031

1.026.331

         

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

803.875

– 108.880

694.995

– 14.600

14.100

7.700

34.200

5.000

Opdracht Voorzien in infrastructuur

193.384

– 30.900

162.484

         

Opdracht Voorzien in ICT

79.486

– 9.206

70.280

         

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.076

– 75

63.001

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Bijdrage aan de NAVO

33.541

2.030

35.571

         
                 

Programmaontvangsten

205.528

– 68.870

136.658

– 14.600

– 15.900

– 13.300

– 9.800

5.000

– waarvan verkoopopbrengsten groot materieel

151.058

– 38.000

113.058

– 4.900

– 8.500

– 13.600

– 12.000

– 14.200

– waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur

52.600

– 35.600

17.000

– 9.700

– 7.400

300

2.200

19.200

– waarvan overige ontvangsten

1.870

4.730

6.600

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

Spiegelen en herallocatie budgetten

– 67.200

– 67.200

Herschikkingen bedrijven/eenheden

– 12.808

– 12.808

Doorwerking ontvangsten

– 67.570

– 67.570

Overhevelingen tussen departementen

547

547

Totaal beleidsmatige mutaties

– 147.031

– 147.031

Totaal mutaties

– 147.031

– 147.031

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

Het budget voor Cyber (– € 5 miljoen) is uit de opdracht voorzien in nieuw materiaal overgeheveld naar de diverse defensieonderdelen (Bestuursstaf/CDC/DMO). Ook het budget (– € 0,6 miljoen) voor de aanschaf van VPD- pakketten is uit dit artikelonderdeel overgeheveld naar het CZSK. Het budget (– € 7,1 miljoen) voor het programma «Speer weer spits» is uit de opdracht voorzien in ICT overgeheveld naar de DMO en het CLAS.

Doorwerking ontvangsten

De neerwaarts bijgestelde verkoopopbrengsten (– € 73,6 miljoen) van zowel roerende als onroerende zaken als gevolg van afnemende verkoopmogelijkheden op de markt werken door op de uitgavenbegroting.

De doorwerking van de verkoopopbrengsten kent een meerjarige karakter, namelijk – € 14 miljoen in 2014, – € 15,9 miljoen in 2015, € 13,3 miljoen in 2016, – € 9,8 miljoen in 2017 en € 5 miljoen in 2018.

Daarnaast heeft de doorwerking van een deel van de meerontvangsten betrekking op de NAVO (€ 2,0 miljoen). Het restant van de verwachte meerontvangst NAVO (€ 2,7 miljoen) werkt door op artikel 10 Centraal apparaat. Tenslotte zijn er bijgestelde ontvangsten van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, die wordt aangewend voor uitbreiding en renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (€ 4 miljoen, zie ontvangsten CDC).

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar. Van de totale budgetoverheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken van € 15,3 miljoen wordt € 2,0 miljoen besteed aan investeringen. Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Algemene Zaken voor het Platform Rijksoverheid Online (– € 2,1 miljoen).

Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher

Voor het begrotingsjaar 2014 en verder is op het artikel Investeringen/Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek de taakstelling «beperken subsidies bedrijfsleven» verwerkt.

Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017

Door de kasschuif 2013 vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien en door neerwaartse bijstelling van gereedstelling en materiele exploitatie DMO worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel verhoogd met € 30 miljoen in 2015, met € 21 miljoen in 2016 en met € 44 miljoen in 2017.

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel

– 38.000

– 38.000

bijstelling verkoopopbrengsten groot infrastructuur

– 35.600

– 35.600

bijstelling ontvangsten NAVO

4.730

4.730

Totaal beleidsmatige mutaties

– 68.870

– 68.870

Totaal mutaties

– 68.870

– 68.870

Toelichting

Verkoopopbrengsten groot materieel

Het vermoedelijke beloop van de verkoopopbrengsten is € 38 miljoen lager dan de ontwerpbegroting. De neerwaartse bijstelling betreft hoofdzakelijk het doorschuiven van de verwachte verkoopopbrengsten voor Leopard-II tanks naar latere jaren en afnemende mogelijkheden op de markt van overig materieel.

Verkoopopbrengsten infrastructuur

In 2012 zijn vanwege de slechte onroerend goed markt beduidend minder objecten verkocht dan voorzien. Op dit moment zijn er nog geen tekenen die er op wijzen dat deze markt in 2013 zal aantrekken. In de ontwerpbegroting 2013 is voor het uitvoeringsjaar 2013 een raming opgenomen van € 52,6 miljoen. Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2013 maximaal € 17 miljoen aan verkoopopbrengsten geprognotiseerd, waardoor het ontvangstenbudget verkoopopbrengsten met € 35,6 miljoen verlaagd wordt. Ook voor het begrotingsjaar 2014 en verder zijn de verwachte verkoopopbrengsten neerwaarts bijgesteld.

Bijstelling ontvangsten NAVO

De ontvangsten vanuit de NAVO voor de door Nederland uitgevoerde NVIP-projecten zijn met € 4,7 miljoen bijgesteld.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

862.466

2.937

865.403

         

Uitgaven

862.466

2.937

865.403

   

– 6.800

– 15.600

– 19.227

Programmauitgaven

357.310

– 9.670

347.640

         

Opdracht Logistieke ondersteuning

357.310

– 9.670

347.640

         

– waarvan gereedstelling

259.635

– 29.689

229.946

         

– waarvan instandhouding

97.675

20.019

117.694

         
                 

Apparaatsuitgaven

505.156

12.607

517.763

         

Staven

10.918

1.240

12.158

         

Ondersteuning operationele eenheden

494.238

11.367

505.605

   

– 6.800

– 15.600

– 19.227

                 

Apparaat per uitgavencategorie

505.156

12.607

517.763

         

personele uitgaven

181.077

4.963

186.040

         

materiele uitgaven

324.079

7.644

331.723

         

– waarvan ICT

228.753

– 474

228.279

         

– waarvan overige exploitatie

95.326

8.118

103.444

         

Apparaatsontvangsten

42.667

35.266

77.933

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Spiegelen en herallocatie budgetten

5.200

783

5.983

Herstelpremie ABP

 

3.040

3.040

Herschikkingen bedrijven/eenheden

1.780

16.851

18.631

interne herschikkingen

– 6.400

6.400

0

Overhevelingen tussen departementen

250

– 5.967

– 5.717

kasschuif 2013 naar 2015_2017

– 10.500

– 8.500

– 19.000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 9.670

12.607

2.937

Totaal mutaties

– 9.670

12.607

2.937

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 5,2 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 0,8 miljoen).

Herstel ABP premie

De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De budgetten van de defensieonderdelen voor kleding en uitrusting (€ 14 miljoen) zijn overgeheveld naar de DMO/het KPU bedrijf. Ook het budget voor het project Cyber is vanuit de investeringen verdeeld over de defensieonderdelen waarvan € 1,2 miljoen is toegevoegd aan het budget van de DMO. Daarnaast is het informatievoorzieningsbudget DMO verhoogd met € 5,4 miljoen voor het project «Speer weer spits» (vanuit opdracht voorziening ICT). Tevens zijn de budgetten (in totaal € 2,2 miljoen) voor inzet defensiemiddelen van het CZSK en het CLSK overgeheveld naar de DMO. Daar tegenover staan de budgetoverhevelingen voor BTW-afdrachten van het Marinebedrijf (CZSK; – € 1,6 miljoen) en het budget (– € 0,6 miljoen) voor niet operationeel dienstvervoer (NOD) naar het CDC/DVVO. Tenslotte zijn er diverse kleinere ontvlechtingen van budgetten naar de defensieonderdelen tot een totaal van – € 2 miljoen.

Interne herschikkingen DMO

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar. Van de totale budgetoverheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken van € 15,3 miljoen wordt € 0,6 miljoen besteed bij de DMO aan werkplekdiensten en munitie. Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (– € 6,3 miljoen).

Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017

Door de kasschuif 2013 vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien en door neerwaartse bijstelling van gereedstelling DMO (€ 19 miljoen) worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel in de periode 2015 tot en met 2017 verhoogd.

Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher

Voor het begrotingsjaar 2016 en verdere begrotingsjaren is op dit artikel de taakstelling «A1 Rijksoverheid» verwerkt.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat Ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Herschikkingen bedrijven/eenheden

266

266

Afroming IVENT

35.000

35.000

Totaal beleidsmatige mutaties

35.266

35.266

Totaal mutaties

35.266

35.266

Toelichting

De extra ontvangsten (€ 35 miljoen) van de DMO komen voort uit de afdrachten van de winst in 2012 van de baten-lastendienst IVENT aan het moederdepartement. De doorwerking van deze ontvangsten op de uitgaven worden tijdelijk geparkeerd op artikel 12 nominaal en onvoorzien om eventuele tegenvallers in dit jaar te compenseren. De overige ontvangsten (€ 0,3 miljoen) betreffen de herschikking van de budgetten voor ontvangsten van kleding en uitrusting afkomstig van de defensieonderdelen.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

939.434

73.499

1.012.933

           

– 14.074

– 26.076

– 31.476

Uitgaven

939.434

73.499

1.012.933

         
                 

Programmauitgaven

5.834

6.959

12.793

         

Opdracht Dienstverlenende eenheden

5.834

6.959

12.793

         

– waarvan gereedstelling

5.393

7.400

12.793

         

– waarvan instandhouding

441

– 441

0

         
                 

Apparaatsuitgaven

933.600

66.540

1.000.140

         

Staf CDC

20.858

0

20.858

         

Ondersteuning operationele eenheden

853.648

64.130

917.778

   

– 12.736

– 23.400

– 28.800

Bijdragen aan SSO's

39.009

2.410

41.419

   

– 1.338

– 2.676

– 2.676

Attachés

20.085

0

20.085

         
                 

Apparaat per uitgavencategorie

933.600

66.540

1.000.140

         

personele uitgaven

441.432

– 8.954

432.478

         

– waarvan eigen personeel

429.783

– 8.788

420.995

         

– waarvan attachés

11.649

– 166

11.483

         

materiele uitgaven

492.168

75.494

567.662

         

– waarvan huisvesting en infrastructuur

328.193

29.229

357.422

         

– waarvan overige exploitatie

155.539

46.099

201.638

         

– waarvan overige exploitatie attachés

8.436

166

8.602

         

Apparaatsontvangsten

44.319

16.593

60.912

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Spiegelen en herallocatie budgetten

 

32.133

32.133

Herstelpremie ABP

 

4.712

4.712

Herschikkingen bedrijven/eenheden

 

24.081

24.081

interne herschikkingen

6.959

– 6.959

0

Doorwerking ontvangsten

 

12.573

12.573

Overhevelingen tussen departementen

     

Totaal beleidsmatige mutaties

6.959

66.540

73.499

Totaal mutaties

6.959

66.540

73.499

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 4 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 3,4 miljoen). Ook is voor 2013 het exploitatiebudgettekort voor energie en water afgedekt (€ 21,6 miljoen). Tenslotte is aan de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie extra budget toegekend (€ 2,5 miljoen).

Herstel ABP premie

De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO). De materiële exploitatiebudgetten van de Operationele Commando’s en de Bestuursstaf (totaal € 9,9 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC/DGO. Van het CZSK en het CLAS zijn de budgetten voor niet-operationeel dienstvervoer overgeheveld naar de DVVO (€ 3,1 miljoen). Verder zijn de budgetten voor koffie en thee van de Operationele Commando’s overgeheveld naar Paresto (€ 3,1 miljoen). Vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien zijn de wervingsbudgetten verhoogd met € 3,1 miljoen. Het CLAS heeft het resterende budget voor facilitaire activiteiten overgeheveld naar het Facilitair Bedrijf Defensie (€ 4,3 miljoen). Tenslotte zijn er diverse kleinere onderlinge ontvlechtingen van budgetten tussen de defensieonderdelen, waarbij uiteindelijk een positief saldo ontstaat van € 0,6 miljoen.

Interne herschikkingen CDC

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CDC om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Doorwerking ontvangsten CDC

De bijgestelde ontvangsten van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht en de vordering op IVENT werken door op het uitgavenbudget van het CDC.

Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher

Voor het begrotingsjaar 2016 en verder is op dit artikel de taakstelling «A1 Rijksoverheid» verwerkt.

Besluitvormingsmemorandum

In het regeerakkoord is een extra bezuiniging op het postennetwerk afgesproken, waar Defensie pro rato aan bijdraagt. De korting wordt in 2014 en 2015 geheel en in 2016 voor de helft gedekt uit de HGIS begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken en daardoor drukt de korting pas vanaf 2016 op de begroting van defensie (HGIS deel attaches). Door deze compensatie is er meer tijd om een goede invulling aan deze taakstelling te geven, waarbij het verlies aan formatieplaatsen wordt geminimaliseerd.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat Ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Herschikking budgetten

20

20

Bijstelling ontvangsten DGO

4.000

4.000

Vordering IVENT

8.573

8.573

Bijstelling ontvangsten SZVK

4.000

4.000

Totaal beleidsmatige mutaties

16.593

16.593

Totaal mutaties

16.593

16.593

Toelichting

De Defensie Gezondheidszorg Organisatie verwacht hogere ontvangsten van de ingediende declaraties bij de zorgverzekeraar. Tevens is er een vordering op IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten. Daarnaast neemt het ontvangstenbudget toe vanwege hoger verwachte ontvangsten van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht, die doorwerkt op de investeringen voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen

95.502

6.333

101.835

Programma-uitgaven

     

Subsidies en bijdragen

19.695

2.227

21.922

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

44.898

– 6.500

38.398

Overige uitgaven

30.909

10.606

41.515

Totaal programma-uitgaven

95.502

6.333

101.835

Totaal ontvangsten

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Spiegelen budgetten

2.900

2.900

Herschikkingen bedrijven/eenheden

1.595

1.595

interne herschikkingen tussen art 9 en 10

1.798

1.798

Overhevelingen tussen departementen

40

40

Totaal beleidsmatige mutaties

6.333

6.333

Totaal mutaties

6.333

6.333

Toelichting

Spiegelen budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

Deze post betreft met name de budgetoverheveling voor het project Cyber (€ 1,7 miljoen) vanuit de voorziening nieuw materieel naar overige uitgaven van de Bestuursstaf.

Interne herschikkingen tussen art 9. algemeen en art 10. centraal apparaat

De belangrijkste mutatie binnen artikel 9 algemeen betreft het herschikken van het budget Nationaal Militair Museum van artikelonderdeel NAVO naar artikelonderdeel overige uitgaven (€ 6,5 miljoen). De belangrijkste mutatie tussen artikel 9 en 10 is het herschikken van het budget «de basis» van pensioenen en uitkeringen (artikel 10) naar subsidies en bijdrages (artikel 9) voor een bedrag van € 2 miljoen.

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen en uitgaven

1.592.910

34.461

1.627.371

Apparaatsuitgaven

Bestuursstaf

99.960

1.126

101.086

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

56.879

4.037

60.916

Pensioenen en uitkeringen

1.177.256

66.909

1.244.165

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

258.815

– 37.611

221.204

Ziektekostenvoorziening

Totaal apparaatsuitgaven

1.592.910

34.461

1.627.371

Apparaat per uitgavencategorie

1.592.910

34.461

1.627.371

personele uitgaven

1.562.284

31.844

1.594.128

– waarvan eigen personeel

126.213

2.546

128.759

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.436.071

29.298

1.465.369

materiele uitgaven

30.626

2.617

33.243

Totaal ontvangsten

6.937

– 156

6.781

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

Spiegelen en herallocatie budgetten

51.533

51.533

Herstelpremie ABP en bijstelling pensioenen en uitkeringen

19.951

19.951

Herschikkingen bedrijven/eenheden

1.440

1.440

interne herschikkingen tussen art 9 en 10

– 1.798

– 1.798

kasschuif 2013

– 40.000

– 40.000

Overhevelingen tussen departementen

635

635

Doorwerking ontvangsten

2.700

2.700

Totaal beleidsmatige mutaties

34.461

34.461

Totaal mutaties

34.461

34.461

Toelichting

Spiegelen en herallocatie budgetten

Met de 2e suppletoire begroting is € 33,7 miljoen doorgeschoven naar 2013 voor schadeloosstelling veteranen. De uiteindelijke realisatie 2012 is € 20 miljoen hoger uitgevallen (ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting), waardoor het budget voor schadeloosstelling veteranen in 2013 met € 13,7 miljoen is verhoogd. Tevens is door herallocatie het budget schadeloosstelling veteranen extra verhoogd met € 36 miljoen omdat het aantal rechthebbenden op een schadeloosstelling en het toe te kennen bedrag hoger zijn dan vooraf voorzien was. Tevens betreft het de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 1 miljoen).

Herstel ABP premie en bijstelling pensioenen en uitkeringen

De personele uitgaven en pensioen en uitkeringen zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De voornaamste mutatie betreft de budgetoverheveling voor het project Cyber (€ 1,8 miljoen) vanuit de voorziening nieuw materieel naar overige uitgaven van de Bestuursstaf. Daarnaast zijn er diverse kleine budgetoverhevelingen naar diverse defensieonderdelen (per saldo – € 0,5 miljoen).

Interne herschikkingen tussen art 9. algemeen en art 10. centraal apparaat

De belangrijkste mutatie tussen artikel 9 en 10 is het herschikken van het budget «de basis» van pensioenen en uitkeringen (artikel 10) naar subsidies en bijdrages (artikel 9) voor een bedrag van € 2 miljoen.

Kasschuif 2013

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2014 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

Overhevelingen met andere departementen

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in totaal € 15,3 miljoen bijgedragen aan de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar. Een bedrag van € 0,6 miljoen hiervan is voor afdekking van de pensioenen en uitkeringen.

Doorwerking ontvangsten

De meerontvangsten door de NAVO voor uitgevoerde NVIP-projecten werkt voor een deel door op het uitgavenbudget van dit artikel.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Verplichtingen en uitgaven

5.264

 

5.264

Geheime uitgaven

5.264

 

5.264

Totaal uitgaven en verplichtingen

5.264

 

5.264

Toelichting

Geen mutaties.

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien
 

Ontwerpbegroting 2013

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen en uitgaven

63.401

– 43.554

19.847

– 54.615

– 54.243

– 54.343

– 54.431

– 54.121

Loonbijstelling

               

Prijsbijstelling

               

Nader te verdelen

63.401

– 43.554

19.847

– 54.615

– 54.243

– 54.343

– 54.431

– 54.121

Onvoorzien

               

Totaal uitgaven

63.401

– 43.554

19.847

         

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

Doorwerking eindejaarsmarge

121.328

Spiegelen en herallocatie budgetten

– 82.383

Herstelpremie ABP en bijstellingen pensioenen en uitkeringen

– 47.083

afroming winst IVENT

35.000

Herschikkingen bedrijven/eenheden

– 3.147

Overhevelingen tussen departementen

– 1.644

Vrijval budget VPD

4.000

Kasschuif 2013 naar 2015_2017

– 76.000

Uitkering loonbijstelling

6.375

Totaal beleidsmatige mutaties

– 43.554

Totaal mutaties

– 43.554

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge/spiegelen budgetten

De eindejaarsmarge voor Defensie (exclusief HGIS) is vastgesteld op € 119,678 miljoen. Via de spiegelnota van HDFC zijn de doorwerking van de minder- of meeruitgaven in 2012 bij de defensieonderdelen verwerkt op de uitgavenbudgetten van de defensieonderdelen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de uitvoering van de regeling ereschuld veteranen (€ 36 miljoen), de reparatie effecten WUL (€ 49,5 miljoen), het oplossen van het exploitatiebudgettekort voor energie en water (€ 21,6 miljoen) en tenslotte de bijstelling van de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (€ 2,5 miljoen).

Herstel ABP-premie en bijstelling pensioenen en uitkeringen

De personele uitgaven en de pensioenen en uitkeringen zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.

Afroming winst IVENT

De extra ontvangsten (€ 35 miljoen) van de DMO komen voort uit de afdrachten van de winst in 2012 van de baten-lastendienst IVENT aan het moederdepartement. De doorwerking van deze ontvangsten op de uitgaven worden tijdelijk geparkeerd op dit artikel.

Herschikkingen bedrijven/eenheden

De voornaamste mutatie betreft de budgetoverheveling voor het project Cyber (€ 1,8 miljoen) vanuit de voorziening nieuw materieel naar overige uitgaven van de Bestuursstaf. Daarnaast zijn er diverse kleine budgetoverhevelingen naar diverse defensieonderdelen (per saldo – € 0,5 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Voor de ICBR-bijdrage 2013 is € 0,3 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast draagt Defensie bij aan het Ministerie van Financiën voor vakliteratuur en abonnementen (Kluwer, vakmedianet en SDU; een totaalbedrag van – € 4,7 miljoen voor de periode 2013 tot en met 2017, waarvan voor 2013 – € 1,2 miljoen). Tenslotte is aan het ministerie voor Veiligheid en Justitie € 54.000 euro bijgedragen voor het informatieknooppunt Defensie.

Vrijval budget VPD

De raming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 11,0 miljoen neerwaarts bijgesteld omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 175 naar 75 inzetten. De bijstelling van € 11 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van € 7 miljoen op artikel 1 Inzet en als een vrijgave van € 4 miljoen, die wordt toegevoegd aan dit artikel.

Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017

Door de kasschuif 2013 vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien en door neerwaartse bijstelling van gereedstelling DMO worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel in de periode 2015 tot en met 2017 verhoogd.

Uitkering loonbijstelling

De component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 en verdere jaren is toegevoegd aan de defensiebegroting.

Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher

Voor het begrotingsjaar 2014 en verder is op dit artikel de vrijgave verwerkt ten behoeve van nieuw budget internationale vrede en veiligheid (–  € 59,5 miljoen).