Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-VII nr. 2

33 640 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

Leeswijzer

3

2.

Het Beleid

3

2.1

De beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

3

 

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

3

 

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

4

 

Artikel 3. Woningmarkt

5

 

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

6

 

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

8

2.2

De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

8

 

Artikel 1. Woningmarkt

8

 

Artikel 2. Woonomgeving en bouw

10

 

Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

12

 

Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting

12

 

Artikel 5. Beheer materiële activa

13

2.3

De niet-beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

14

 

Artikel 11. Centraal apparaat

14

 

Artikel 12. Algemeen

15

 

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

15

 

Artikel 14. VUT-fonds

16

     

3.

Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

16

3.1

Doc-Direkt (vervallen per 1 jan 2013)

16

3.2

Logius

16

3.3

P-Direkt

16

3.4

De Werkmaatschappij

18

3.5

FMHaaglanden

20

3.6

SSC-ICT

21

3.7

Dienst van de Huurcommissie

25

3.8

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

25

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

  • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst van dit ministerie;

  • de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2013 opgebouwd.

Doc-Direkt

Op 18 december 2012 is besloten de status van tijdelijke baten-lastendienst van Doc-Direkt in te trekken. Dit omdat de vanaf 1 januari 2013 geldende Regeling agentschappen voorwaarden stelt waaraan Doc-Direkt niet kan voldoen. Doc-Direkt moet verder nog een ontwikkeling doormaken om te functioneren als volwaardig baten-lastenagentschap terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kasverplichtingenadministratie te functioneren. De uitgaven aan Doc-Direkt worden conform Verantwoord begroten verantwoord op het centraal apparaatsartikel (artikel 11).

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

25.102

0

8.350

33.452

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

25.102

0

8.350

33.452

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

77

       
                   

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

7.999

0

5.835

13.834

0

0

0

0

 

Subsidies

3.349

0

2.650

5.999

– 340

– 155

– 155

– 154

 

Diverse subsidies

854

0

– 350

504

– 340

– 155

– 155

– 154

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

2.495

0

2.900

5.395

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.650

0

3.185

7.835

340

155

155

154

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

4.650

0

3.185

7.835

340

155

155

154

1.2

Participatie

17.103

0

2.515

19.618

0

0

0

0

 

Subsidies

16.033

0

65

16.098

0

0

0

0

 

Politieke partijen

16.033

0

65

16.098

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.070

0

2.450

3.520

0

0

0

0

 

Kiesraad

420

0

0

420

0

0

0

0

 

Verkiezingen

650

0

2.450

3.100

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

49.465

0

– 25.000

24.465

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Oorlogsgravenstichting (OGS)

De subsidie aan de oorlogsgravenstichting is niet tot betaling gekomen in 2012 en wordt in 2013 gerealiseerd.

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft de ophoging voor onderzoek naar en begeleiding van decentralisatie en opschalingsprogramma's (gemeenten en provincies).

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

In het kader van de herinrichting van het verkiezingsproces wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van elektronisch stemmen.

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppleoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

199.621

0

3.800

203.421

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

                   

Uitgaven:

199.621

0

3.800

203.421

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

37

       
                   

2.1

Apparaat

190.237

0

3.800

194.037

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

 

Apparaat

190.237

0

3.800

194.037

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

2.2

Geheim

9.384

0

0

9.384

0

0

0

0

 

Apparaat

9.384

0

0

9.384

0

0

0

0

 

Ontvangsten

8.214

0

0

8.214

0

0

0

0

2.1 Apparaat

Apparaat

In 2013 wordt de organisatie Symbolon ingericht en worden de afspraken over de gezamenlijke inrichting van de infrastructuur uitgevoerd (circa € 2,3 mln.). Tevens wordt de ingestelde risicoreserve, om schommelingen van de ontvangsten voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken op te vangen, bij de start van de tarifering met € 1,0 mln. gevuld. Tot slot wordt dit jaar voor circa € 0,5 mln. uitgegeven voor Nuclear Security Summit (NSS).

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

2.902.887

– 2.902.887

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

                   

Uitgaven:

2.832.443

– 2.832.443

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

0

       
                   

3.1

Betaalbaarheid

2.827.269

– 2.827.269

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Subsidies

36.193

– 36.193

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

29

– 29

0

0

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

34.096

– 34.096

0

0

0

0

0

0

 

Eigen woningenregelingen

802

– 802

0

0

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.266

– 1.266

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Huurtoeslag

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

13.615

– 13.615

0

0

0

0

0

0

 

Huurcommissie

13.300

– 13.300

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

– 315

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

719

– 719

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

719

– 719

0

0

0

0

0

0

                   

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

5.174

– 5.174

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

578.445

– 578.445

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Woningmarkt1

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

2.902.887

– 2.902.887

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

                   

Uitgaven:

2.832.443

– 2.832.443

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

0

       
                   

3.1

Betaalbaarheid

2.827.269

– 2.827.269

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Subsidies

36.193

– 36.193

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

29

– 29

0

0

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

34.096

– 34.096

0

0

0

0

0

0

 

Eigen woningenregelingen

802

– 802

0

0

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.266

– 1.266

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Huurtoeslag

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

13.615

– 13.615

0

0

0

0

0

0

 

Huurcommissie

13.300

– 13.300

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

– 315

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

719

– 719

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

719

– 719

0

0

0

0

0

0

                   

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

5.174

– 5.174

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

578.445

– 578.445

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

125.848

0

– 24.454

101.394

218

218

218

218

                   

Uitgaven:

125.848

0

– 24.454

101.394

218

218

218

218

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

94

       
                   

6.1

Verminderen regeldruk

4.300

0

0

4.300

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.300

0

0

4.300

0

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

4.300

0

0

4.300

0

0

0

0

                   

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

22.129

0

356

22.485

0

0

0

0

 

Opdrachten

22.129

0

356

22.485

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

18.348

0

– 4.908

13.440

– 5.344

3.834

5.650

5.642

 

Implementatie NUP (VNG)

3.781

0

5.264

9.045

5.344

– 3.834

– 5.650

– 5.642

                   

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

42.950

0

218

43.168

218

218

218

218

 

Opdrachten

7.746

0

218

7.964

218

218

218

218

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

4.545

0

0

4.545

0

0

0

0

 

Officiële publicaties en wettenbank

3.201

0

218

3.419

218

218

218

218

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

35.204

0

0

35.204

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst BPR

3.394

0

0

3.394

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst Logius

30.410

0

0

30.410

0

0

0

0

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

1.400

0

0

1.400

0

0

0

0

                   

6.4

Burgerschap

5.134

0

– 28

5.106

0

0

0

0

 

Subsidies

4.384

0

0

4.384

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

109

0

0

109

0

0

0

0

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

4.275

0

0

4.275

0

0

0

0

 

Opdrachten

750

0

– 28

722

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

750

0

– 28

722

0

0

0

0

                   

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

51.335

0

– 25.000

26.335

0

0

0

0

 

Opdrachten

34.435

0

– 25.000

9.435

0

0

0

0

 

Beleid GBA en reisdocumenten

4.288

0

0

4.288

0

0

0

0

 

Modernisering GBA

5.147

0

0

5.147

0

0

0

0

 

ORRA

25.000

0

– 25.000

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

16.900

0

0

16.900

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst BPR

16.900

0

0

16.900

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

500

0

0

500

0

0

0

0

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

ORRA

Het is nog onzeker of de online raadpleegbare reisdocumenten administratie (ORRA) gerealiseerd gaat worden. Inbeheername van de online raadpleegbare reisdocumenten administratie door Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten was voorzien voor 2013. Nu de online raadpleegbare reisdocumenten administratie tot nader order is uitgesteld wordt de begroting van het departement naar beneden bijgesteld. Mocht de online raadpleegbare reisdocumenten administratie op een later moment alsnog gerealiseerd worden, dan worden de kosten daarvan naar verwachting versleuteld in de tarieven voor reisdocumenten.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

43.177

0

1.000

44.177

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

43.177

0

1.000

44.177

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

87

       
                   

7.1

Overheid als werkgever

16.198

0

1.000

17.198

0

0

0

0

 

Subsidies

10.012

0

200

10.212

0

0

0

0

 

Diverse subsidies

3.857

0

259

4.116

0

0

0

0

 

Programma Veilige Publieke Taak

3.100

0

0

3.100

0

0

0

0

 

Subsidies Overlegstelsel

2.833

0

– 59

2.774

0

0

0

0

 

Subsidies internationaal

222

0

0

222

0

0

0

0

 

Opdrachten

6.186

0

800

6.986

0

0

0

0

 

Arbeidsmarktbeleid

4.444

0

752

5.196

0

0

0

0

 

Programma Veilige Publieke Taak

750

0

– 150

600

0

0

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

992

0

198

1.190

0

0

0

0

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

26.979

0

0

26.979

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

9.224

0

0

9.224

0

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

9.224

0

0

9.224

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

17.755

0

0

17.755

0

0

0

0

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen

17.755

0

0

17.755

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

820

0

0

820

0

0

0

0

7.1 Overheid als werkgever

Opdrachtgever

Arbeidsmarktbeleid

Het project ter renovatie van de ambtswoning Bonaire is vertraagd in de opstartfase. Hierdoor worden de kosten voor het project betaald in 2013.

2.2 De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Beleidsartikel 1 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

2.950.887

23.882

2.974.769

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

                   

Uitgaven:

0

2.880.443

23.882

2.904.325

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

25

       
                   

1.1

Betaalbaarheid

0

2.875.269

22.666

2.897.935

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Subsidies

0

36.193

27.408

63.601

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

0

29

164

193

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

0

34.096

27.244

61.340

0

0

0

0

 

Eigen woningenregelingen

0

802

0

802

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

0

1.266

0

1.266

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

1.177

0

1.177

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

0

1.177

0

1.177

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

0

2.821.743

– 4.800

2.816.943

– 141.926

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Huurtoeslag

0

2.821.743

– 4.800

2.816.943

– 141.926

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

1.822

– 50

1.772

– 25

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

0

1.822

– 50

1.772

– 25

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

13.615

108

13.723

0

0

0

0

 

Huurcommissie

0

13.300

0

13.300

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

0

315

108

423

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

719

0

719

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

0

719

0

719

0

0

0

0

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

0

5.174

1.216

6.390

0

0

0

0

 

Subsidies

0

2.069

0

2.069

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

0

2.069

0

2.069

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

3.105

1.216

4.321

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

0

3.105

1.216

4.321

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

0

578.445

– 106.200

472.245

– 113.900

– 105.100

– 98.600

– 97.500

Toelichting

1.1. Betaalbaarheid

Subsidies

Bevorderen eigen woning bezit

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) wordt er extra budget (€ 30 mln.) beschikbaar gesteld ten behoeve van de SVN-starterslening (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Tevens zijn er middelen overgeheveld naar artikel 2.2 ten behoeve van de Agentschap opdracht voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW).

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

De tegenvaller op de huurtoeslag is het gevolg van een grotere impact van de economische crisis (meer instroom en inkomens lager dan verwacht) dan was geraamd. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij augustusbesluitvorming. Daarnaast wordt W&R (ten laste van VWS) gecompenseerd voor de extramuralisering van een deel van de zorg die leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag.

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Opdrachten

Onderzoek en kennisoverdracht

Gezien het belang van de onderzoeksfunctie ter ondersteuning en implementatie van de beleidsvoornemens, is budget overgeheveld voor K&V onderzoek (kennis en verkenningen).

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

32.189

60.981

93.170

99.705

– 320

– 320

– 320

                   

Uitgaven:

0

32.639

61.021

93.660

99.725

– 320

– 320

– 320

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

28

       
                   

2.1

Energie en bouwkwaliteit

0

21.304

52.357

73.661

98.655

0

0

0

 

Subsidies

0

4.000

57.348

61.348

100.000

200

200

200

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

0

1.000

1.000

0

200

200

200

 

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

0

4.000

6.248

10.248

0

0

0

0

 

Revolverend fonds EGO

0

0

50.000

50.000

100.000

0

0

0

 

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

0

0

100

100

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

17.304

– 5.691

11.613

– 1.345

– 200

– 200

– 200

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

14.962

– 5.691

9.271

– 1.345

– 200

– 200

– 200

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

2.342

0

2.342

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

0

700

700

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

0

700

700

0

0

0

0

2.2

Woningbouwproductie

0

5.273

9.065

14.338

1.370

0

0

0

 

Subsidies

0

0

50

50

25

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

0

0

50

50

25

0

0

0

 

Opdrachten

0

863

441

1.304

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

0

863

441

1.304

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

4.410

8.574

12.984

1.345

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

0

4.410

8.574

12.984

1.345

0

0

0

2.3

Kwaliteit woonomgeving

0

6.062

– 401

5.661

– 300

– 320

– 320

– 320

 

Subsidies

0

0

– 1

– 1

20

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

0

0

– 1

– 1

20

0

0

0

 

Opdrachten

0

6.062

– 400

5.662

– 320

– 320

– 320

– 320

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

0

5.742

– 80

5.662

0

0

0

0

 

Wijkverpleegkundigen

0

320

– 320

0

– 320

– 320

– 320

– 320

                   
 

Ontvangsten

0

91

1.216

1.307

0

0

0

0

Toelichting

2.1. Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Beleidsprogramma bouwregeling

Voor de uitfinanciering van openstaande verplichtingen in 2013 is budget nodig voor de jaarlijkse bijdragen voor onderhoud bouwregelgeving.

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving « was in 2012 vertraagd. Hier is bij NJN reeds op voorgesorteerd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.

Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet ter compensatie van voorziene BTW-problematiek binnen de opdracht Platform 31. Dit ter tegemoetkoming aan reeds door Platform 31 aangegane verplichtingen in het kader van de Innovatieagenda Gebouwde Omgeving (IAGO) / Energiesprong.

Revolverend fonds EGO

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) komt er een Revolverend Fonds Energiebesparing gebouwde omgeving van € 150 miljoen (50 mln. in 2013 en 100 mln. in 2014). Dit fonds, gericht op verhuurders en particuliere woningbezitters, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dient als investeringsimpuls voor de woningmarkt en bouw.

Opdrachten

Beleidsprogramma Energiebesparing

Zie de toelichting bij 2.2 Subsidies / Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

2.2 Woningbouwproductie

Subsidies

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

De mutatie is benodigd om de in 2013 en 2014 berekende lasten voor de onderdelen Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht 2013 te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten (BEW en programma energiebudgetten).

Ontvangsten

Na afkoop van de uitvoeringskosten garantieregeling Energiebesparingkrediet (EBK) resteert er nog een bedrag van € 1,2 mln. in 2013.

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

29.380

– 7.705

21.675

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

                   

Uitgaven:

0

29.380

– 7.705

21.675

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

58

       
                   

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

0

29.380

– 7.705

21.675

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

 

Subsidies

0

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Subsidie A&O-fonds

0

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

8.904

3.595

12.499

20

20

20

20

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

8.904

3.595

12.499

20

20

20

20

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

17.076

– 11.300

5.776

– 10.704

– 10.337

– 10.259

– 10.180

 

Arbeidsmarkt Communicatie

0

5.776

0

5.776

0

0

0

0

 

Doc-Direkt

0

11.300

– 11.300

0

– 10.704

– 10.337

– 10.259

– 10.180

                   
 

Ontvangsten

0

250

343

593

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2013.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Doc-Direkt

Vanaf 1 januari 2013 is de tijdelijke agentchapsstatus van Doc-Direkt ingetrokken. De uitgaven (betreft voornamelijk personeel en materieel) en ontvangsten worden per die datum verantwoord op het centrale apparaatsartikel van begrotingshoofdstuk VII.

Beleidsartikel 4 Uitvoering Rijkshuisvesting

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

3

       
                   

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

0

37.936

0

37.936

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

0

10.199

545

10.744

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

0

11.072

2.255

13.327

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

0

357

300

657

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Een doelmatige Bijdragen aan baten-lastendiensten

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

Deze mutatie betreft een correctie van het inflatieresultaat over de jaren 2010 en 2011.

Beleidsartikel 5 Beheer materiele activa

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

84.280

4.800

89.080

4.200

4.200

4.200

4.200

                   

Uitgaven:

0

84.280

4.800

89.080

4.200

4.200

4.200

4.200

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

28

       
                   

5.1

Beheer onroerend goed

0

62.392

– 6.079

56.313

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

 

Bekostiging

0

0

– 6.079

– 6.079

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

 

Zakelijke lasten

0

0

– 6.079

– 6.079

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

5.2

Bijdrage aan RVOB

0

21.888

0

21.888

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

21.888

0

21.888

0

0

0

0

 

Bijdrage RVOB

0

21.888

0

21.888

0

0

0

0

5.3

Beheer en plankosten

0

0

10.879

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

 

Opdrachten

0

0

10.879

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

 

Beheer en plankosten

0

0

10.879

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

                   
 

Ontvangsten

0

175.186

– 24.400

150.786

– 22.100

– 19.700

– 21.300

– 1.700

Toelichting

5.1 Beheer onroerend goed

Zie de toelichting bij 5.3 Beheer en plankosten / Opdrachten / Beheer en plankosten

5.3 Beheer en plankosten

Opdrachten

Beheer en plankosten

In de nota van wijziging 2013 zijn de budgetten voor het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) op 5.1 terecht gekomen. Om beter inzicht te krijgen zijn er bij dit artikel nieuwe instrumenten opgenomen. Met deze mutatie wordt er budget overgeboekt naar Beheer en plankosten (artikelonderdeel 5.3). De stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door hogere zakelijke lasten (OZB) en hogere beheer- en plankosten.

Ontvangsten

Tegenvallende verkopen als het gevolg van de economische situatie leiden in combinatie met actuele informatie op pandniveau tot een verdere bijstelling van de raming.

2.3 De niet-beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Artikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

312.137

– 85.714

38.279

264.702

11.758

11.394

11.305

11.215

                   

Uitgaven:

311.023

– 85.714

38.279

263.588

11.758

11.394

11.305

11.215

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

50

       
                   

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

311.023

– 85.714

38.279

263.588

11.758

11.394

11.305

11.215

 

Waarvan:

               
 

Personeel

203.809

– 76.761

23.036

150.084

13.236

12.768

12.199

12.128

 

waarvan:

               
 

Eigen personeel

182.251

– 66.351

23.314

139.214

13.903

13.435

12.941

12.795

 

Externe inhuur

16.623

– 10.225

404

6.802

125

125

50

125

 

Materieel

107.214

– 9.003

15.243

113.454

– 1.478

– 1.374

– 894

– 913

 

Bijdrage SSO`s

42.537

– 2.769

31.943

71.711

3.400

2.400

2.300

2.300

 

Overig materieel

64.677

– 6.234

– 16.700

41.743

– 4.878

– 3.774

– 3.194

– 3.213

                   
 

Ontvangsten

27.965

179

15.167

43.311

0

0

0

0

11.1 Apparaat

De verhoging van de uitgaven voor apparaat met ruim € 38 mln. is grotendeels het gevolg van de volgende ontwikkelingen. De intrekking van de tijdelijke agentschapstatus Doc-Direct zorgt dat de uitgaven voor deze dienst onder apparaat verantwoord gaan worden. Daartoe is budget overgeboekt van begrotingshoofdstuk 18 naar begrotingshoofdstuk 7 (ruim € 11 mln.).

De uitgaven voor de standaarddienstverlening aan de agentschappen worden in de 1e suppletoire begroting opgevoerd. Als tegenhanger daarvoor zijn de ontvangsten met hetzelfde bedrag verhoogd (circa € 14 mln.). Ten behoeve van projecten van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is circa € 3 mln. overgeboekt van andere departementen. Tot slot is het budget verhoogd met ruim € 8 mln. voor onder andere uitgaven nieuwbouw en ICT-kosten bij de Shared Service Organisaties.

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

2.266

0

– 942

1.324

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

4.420

0

– 942

3.478

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

99

       
                   

12.1

Algemeen

1.474

0

– 245

1.229

0

0

0

0

 

Subsidies

178

0

0

178

0

0

0

0

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

178

0

0

178

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.296

0

– 245

1.051

0

0

0

0

 

Internationale Samenwerking

475

0

0

475

0

0

0

0

 

Opdrachten

821

0

– 245

576

0

0

0

0

12.2

Verzameluitkeringen

2.946

0

– 697

2.249

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.946

0

– 697

2.249

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

2.946

0

– 697

2.249

0

0

0

0

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

11.823

– 1.272

– 3.242

7.309

– 44

54

– 53.339

– 107.326

                   

Uitgaven:

11.823

– 1.272

– 3.116

7.435

– 44

54

– 53.339

– 107.326

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

0

       

13.1

Loonbijstelling

983

0

48

1.031

499

492

492

505

13.2

Prijsbijstelling

3.726

1.071

– 4.000

797

– 100

– 100

– 100

– 100

13.3

Onvoorzien

7.114

– 2.343

836

5.607

– 443

– 338

– 53.731

– 107.731

Artikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

210.000

0

– 30.000

180.000

70.000

0

0

0

                   

Uitgaven:

210.000

0

– 30.000

180.000

70.000

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

78

       
                   

14.1

VUT-fonds

210.000

0

– 30.000

180.000

70.000

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

19.000

0

– 200

18.800

9.500

25.400

– 400

0

14.1 VUT-fonds

Als gevolg van een stijging van het aantal latente FPU aanspraken is de raming voor 2014 naar boven bijgesteld. De afroep van de leningen is naar achteren geschoven doordat de FPU gerechtigden later dan geraamd met FPU gaan. De totale leenbehoefte past nog steeds binnen het afgesproken plafond.

3. Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

3.1 Doc-Direkt (vervallen per 1 jan 2013)

3.2 Logius

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap Logius over 2012 is € 3,5 mln hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar neemt maatregelen om het eigen vermogen van Logius te reduceren tot het maximum.

3.3 P-Direkt

De Regeling Agentschappen 2012 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2012 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3 mln. overschreden. Met de eigenaar en de opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2013 te bestemmen voor de verbetering van informatievoorziening en de klanttevredenheid (€ 1 mln.) en ter dekking van de aangekondigde verhoging van de ICT-kosten vanuit SSC-ICT (€ 1 mln.). Daarnaast heeft P-Direkt het voornemen € 1,2 mln. in te zetten op de verbetering van de dienstverlening in brede zin. Het verbeteren van de informatievoorziening en klanttevredenheid zal onder ander plaatsvinden via het programma «De Gebruiker Centraal» en het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het personeelsportaal. Hiervoor zal extra personeel, zowel gedetacheerd als extern, worden ingezet.

Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

6.084

– 1.941

4.143

Omzet overige departementen

67.141

1.663

68.804

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

73.225

– 278

72.947

       

Lasten

     

Apparaatskosten

57.692

3.519

61.210

– personele kosten

34.332

2.733

37.065

– wv eigen personeel

24.226

922

25.148

– wv externe inhuur

10.106

1.811

11.917

– materiële kosten

23.359

786

24.145

– wv apparaat ICT

12.562

– 144

12.418

– wv bijdrage SSO's

8.430

798

9.228

Rentelasten

3.100

0

3.100

Afschrijvingskosten

11.850

0

11.850

– materieel

86

0

86

– wv apparaat ICT

81

0

81

– immaterieel

11.764

0

11.764

Overige lasten

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

72.642

3.519

76.160

       

Saldo van baten en lasten

583

– 3.797

– 3.213

De mutatie in de omzet van het moederdepartement is het gevolg van het regeerakkoord van het kabinet Rutte ll waarbij een aantal organisatieonderdelen interdepartementaal zijn heringedeeld per 1 januari 2013.

Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

4.992

16.935

21.927

2.

Totaal operationele kasstroom

9.736

– 1.149

8.587

 

Totaal investeringen (-/-)

– 15.000

0

– 15.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 15.000

0

– 15.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 11.800

0

– 11.800

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

0

15.000

4.

Totaal financieringskasstroom

3.200

0

3.200

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

2.928

15.786

18.714

De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2013. Deze facturering is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte die P-Direkt in de eerste maanden van 2013 heeft.

Als gevolg van de mutatie in het resultaat vindt er een mutatie in de operationele kasstroom plaats.

Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerpbegroting 2013 gepresenteerde cijfers van de doelmatigheid.

3.4 De Werkmaatschappij

Inleiding

De Werkmaatschappij is een baten-lastenagentschap onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2013 bestaat deze organisatie uit een Houdster, stafafdeling Financiën & Control en 12 bedrijfseenheden.

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.

Ontwikkelingen

De aanleiding voor De Werkmaatschappij om een 1e suppletoire begroting in te dienen is de uittreding van 1 bedrijfseenheid en de overgang van 1 onderdeel van een bedrijfseenheid naar het moederdepartement per 1 januari 2013. De bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk is uitgetreden en overgegaan naar de baten-lastenagentschap SSC-ICT Den Haag. Daarnaast is het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk van de bedrijfseenheid Benchmarken Benchlearning Rijk/Gateway overgegaan naar het moederdepartement.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap DWM, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
 

(1)

(2)

(3)=(1)–(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

40.911

– 5.638

35.273

Omzet overige departementen

76.350

– 13.804

62.546

Omzet derden

5.800

– 224

5.576

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

123.061

– 19.666

103.395

       

Lasten

     

Apparaatskosten

120.139

– 17.912

102.227

– personele kosten

74.413

– 3.781

70.632

– wv eigen personeel

68.702

– 3.015

65.687

– wv externe inhuur

5.711

0

5.711

– materiële kosten

45.726

– 14.131

31.595

– wv apparaat ICT

11.473

– 3.533

7.940

– wv bijdrage SSO's

8.380

– 198

8.182

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.618

– 1.750

868

– materieel

2.121

– 1.750

371

– wv apparaat ICT

1.750

– 1.750

0

– immaterieel

497

0

497

Overige lasten

40

0

40

– dotaties voorzieningen

40

0

40

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

122.797

– 19.662

103.135

       

Saldo van baten en lasten

264

– 4

260

Toelichting op de mutatie

De wijziging op de ontwerpbegroting 2013 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk en het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk per 1-1-2013. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendekkende exploitatie.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap DWM, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

20.240

0

20.240

2.

Totaal operationele kasstroom

2.882

– 1.754

1.128

 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

0

– 1.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.000

0

– 1.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2.547

952

– 1.595

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.000

0

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1.547

952

– 595

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

20.575

– 802

19.773

De operationele kasstroom wijzigt door de uittredingen. In 2012 heeft De Werkmaatschappij geen beroep gedaan op de leenfaciliteit waardoor de aflossing 2013 wijzigt. Door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk wordt in 2013 een uitstaande lening vervroegd afgelost.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

97,5

97,5

Tarieven/uur (indexcijfer)

97,5

97,5

Omzet per FTE

151.366

133.413

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

813

775

Saldo van baten en lasten (%)

0,2%

0,2%

Kwaliteitsindicator 1 – KTO

7,1

7,1

Kwaliteitsindicator 2 – MTO

7,5

7,5

De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet per FTE en het FTE totaal. Dit wordt veroorzaakt door de uittredingen.

3.5 FMHaaglanden

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap FMH over 2012 is € 3,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Het surplus wordt door FMH teruggeven aan de opdrachtgevers door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening 2013.

3.6 SSC-ICT Den Haag (per 1 jan 2013)

Inleiding

SSC-ICT Den Haag is de ICT-shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die met ingang van 1 januari 2013 als agentschap op basis van het baten-lastenstelsel functioneert.

SSC-ICT Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte en verzorgt daarnaast de op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering, telecommunicatie en hosting van bedrijfspecifieke applicaties voor de aangesloten departementen. In 2013 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW. Naar verwachting wordt deze dienstverlening per 1 oktober uitgebreid met FIN, in de cijfers wordt hiervan nog geabstraheerd.

De Missie

SSC-ICT Den Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen.

De Visie

Het sharingsconcept leidt tot betere en goedkopere dienstverlening (economies of skills en scale), hetgeen uitde ontwikkeling van de werkplekprijs en de scores op de prestatie-indicatoren zal moeten blijken. SSC-ICT Den Haag meet zich aan de markt en met benchmarkgegevens wordt die vergelijking inzichtelijk gemaakt.

Investeren in de relatie met klanten loont. Iedere dag moet SSC-ICT Den Haag bewijzen dat zij rijksbrede bundeling en standaardisatie combineren met klantnabijheid. Het risico van «vertrouwen komt te voet en gaat te paard» ligt voortdurend op de loer. Daarom managet SSC-ICT Den Haag haar relaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

SSC-ICT Den Haag is een groeiende en lerende organisatie. Ze zet in op individuele ontplooiing van medewerkers en professionalisering van organisatieonderdelen en rollen. Ook stuurt ze op kwaliteit door het optimaliseren van haar processen. Dit vraagt om een realistisch ambitieniveau als richtingwijzer, een pragmatische aanpak om verbeteringen door te voeren en een aanvaardbare lat om vorderingen te meten.

Doelstellingen

SSC-ICT Den Haag heeft de volgende langere termijn doelstellingen:

  • leveren van zorgeloze (mobiele) ICT-werkplekdiensten;

  • regisseren van de samenwerking met andere ICToverheidsorganisaties en ICT-marktpartijen;

  • meedenken over hoe klanten met gestandaardiseerde ICT-oplossingen hun primaire proces verder kunnen verbeteren;

  • het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap SSC-ICT, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

0

25.507

25.507

Omzet overige departementen

0

89.679

89.679

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

0

115.186

115.186

       

Lasten

     

Apparaatskosten

0

98.231

98.231

– personele kosten

0

44.582

44.582

– wv eigen personeel

0

21.183

21.183

– wv externe inhuur

0

23.399

23.399

– materiële kosten

0

53.649

53.649

– wv apparaat ICT

0

40.598

40.598

– wv bijdrage SSO's

0

2.811

2.811

Rentelasten

0

1.365

1.365

Afschrijvingskosten

0

15.590

15.590

– materieel

0

15.590

15.590

– wv apparaat ICT

0

15.579

15.579

– immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

0

115.186

115.186

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van SSC-ICT Den Haag is een kostendekkende op output gebaseerde exploitatie. De tarieven worden bepaald met behulp van een kostprijssysteem, na overleg met de opdrachtgevers door de eigenaar (de DGOBR) vastgesteld en in de Producten en Diensten Catalogus opgenomen. Per departement worden Dienstverleningscontracten afgesloten waarin per jaar de verwachte afname van de basisdienstverlening, plusdiensten en het structurele maatwerk wordt bepaald. Nieuw/ incidenteel maatwerk wordt op offerte basis aangeboden.

De rentelasten zijn dit eerste jaar bepaald op basis van een rekenrente van 4%.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap SSC-ICT 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

0

0

0

2.

Totaal operationele kasstroom

0

14.467

14.467

 

Totaal investeringen (-/-)

0

– 66.654

– 66.654

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

– 66.654

– 66.654

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

2.869

2.869

 

Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+)1

0

5.100

5.100

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

– 17.456

– 17.456

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

66.654

66.654

4.

Totaal financieringskasstroom

0

57.167

57.167

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

0

4.980

4.980

X Noot
1

Storting houdt verband met de overkomst van DWR vanuit het baten-lastenagentschap DWM.

Toelichting

Het onder beroep op leenfaciliteit opgenomen bedrag betreft de leningen met betrekking tot de overgedragen materiële activa en de verwachte investeringen in 2013. De hoogte van de initiële lening is gelijk aan de waarde van de materiële vaste activa in deze openingsbalans.

De looptijd van de leningen is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende activa. Tenzij sprake is van een significant afwijkende economische gebruiksduur wordt hierbij uitgegaan van de volgende termijnen:

mobiele telefonie en tablets

2 jaar

overige mobiele ICT

3 jaar

overige ICT (hard en software)

4 jaar

gebouwgebonden investeringen (bv datacenter)

15–20 jaar

overige activa

5 jaar

Baten-lastenagentschap SSC-ICT

1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Definitieve openingsbalans per 1 januari 2013

Bedragen x € 1.000

Activa

0

Immateriële activa

0

Materiële activa

25.450

– grond en gebouwen

0

– installaties en inventarissen

0

– overige materiële vaste activa

25.450

Voorraden

2

Debiteuren

0

Nog te ontvangen

8.874

Liquide middelen

0

Totaal activa

34.326

   

Passiva

 

Eigen Vermogen

980

– exploitatiereserve

980

Leningen bij het MvF

25.450

Voorzieningen

0

Crediteuren

1.093

Nog te betalen

6.803

Totaal passiva

34.326

Toelichting

De definitieve openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van de drie in het agentschap samengevoegde organisaties, te weten SSC-ICT Den Haag en BZK-ICT die in 2012 beiden onderdeel waren van DG OBR en de bedrijfseenheid DWR die in 2012 onderdeel was van De Werkmaatschappij.

Doelmatigheid

Overzicht

2013

Taakstellende tariefverlaging

1.5%

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, excl. datacenter)

€ 1.875

Totale omzet per product(groep):

 
 

– generiek (Infrastructuur, Rijksportaal en Samenwerkfunctionaliteit) (* € 1 mln)

€ 13.642

 

– gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting) (* € 1 mln)

€ 70.226

 

– specifiek (basisplus en maatwerk) (*€ 1 mln)

€ 31.318

FTE-totaal eigen personeel

339 fte

Saldo van baten en lasten (%)

0

Klanttevredenheid

7

Medewerker tevredenheid

7

Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit

98%

Geleverd binnen gestelde termijn

90%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

90%

Kwaliteit beantwoorden vragen

 
 

– beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

95%

 

– direct beantwoorden helpdeskvragen

80%

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2012 is SSC-ICT Den Haag als kas-verplichtingen directie al onder DG OBR geplaatst. Bij die gelegenheid is afgesproken dat SSC-ICT Den Haag ingaande 2012 haar tarieven jaarlijks met 1,5% verlaagd en daarnaast voorstellen doet waarmee haar afnemers aanvullend 10% op hun ICT uitgaven kunnen besparen.

Aanvullend op de taakstellende tariefverlaging vergelijkt SSC-ICT Den Haag haar prestaties via benchmark onderzoek periodiek met marktpartijen en enkele grote uitvoeringsorganisaties binnen de overheid.

3.7 Dienst van de Huurcommissie

Het eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) over 2012 is € 1,2 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Dit zal in 2013 geschieden doordat DHC in 2013 kosten zal maken die noch gedekt worden door opbrengsten uit productie, noch ten laste gebracht kunnen worden van de voorzieningen. Het gaat daarbij om kosten in verband met aanpassingen van systemen en voor reorganisatiekosten.

3.8 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap RVOB over 2012 is € 4,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. In de afgelopen jaren is de lijn geweest het surplus in te zetten ter versterking van de risicoreserve voor ontwikkelingsprojecten bij het RVOB. Het moederdepartement continueert deze lijn.


X Noot
1

Middels de nota van wijziging is dit artikel overgegaan naar hoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).