Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-VI nr. 2

33 640 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De Beleidsartikelen

5

 

31 Nationale politie

5

 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

7

 

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

8

 

34 Sanctietoepassing

10

 

35 Jeugd

12

 

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

14

 

37 Vreemdelingen

14

2.3

De niet-beleidsartikelen

16

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

16

 

92 Nominaal en Onvoorzien

16

 

93 Geheim

17

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2013 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1ste suppletoire begroting 2013» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013

x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Reorganisatiemiddelen Nationale politie

31

30.000

2. Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand

32

21.000

3. Trendmatige ontwikkeling rechspraak

32

– 47.000

4. Pontons Dienst Justitiële Inrichting

32

37.500

5. Korting beleidsbudgetten

31, 32, 34, 35, 36 en 37

– 23.000

6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)

34 en 35

23.500

7. Eindejaarsmarge 2012 Asiel en Immigratie

37

38.454

8. Oda-toerekening eerste jaars asielopvang

37

– 26.279

9. Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

37

24.000

10. Kasschuif keteninformatisering en digitaal werken

37

– 11.700

11. Prijsbijstelling

92

– 65.000

12. Eindejaarsmarge 2012 (EJM) Veiligheid en Justitie

92

55.341

13. Kasschuiven

92

77.900

14. Vergoeding sociale lasten

92

23.199

Toelichting

Uitgaven

 • 1. Reorganisatiemiddelen Nationale politie

  De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant ad € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.

 • 2. Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand

  Mede als gevolg van de economische crisis blijft de behoefte aan rechtsbijstand stijgen. Voor de komende jaren wordt dan ook een stijging van het aantal toevoegingen voorzien hetgeen leidt tot een tekort op de begroting van VenJ. In 2013 wordt een tekort van € 21 mln. voorzien.

 • 3. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak

  Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden zowel de geraamde uitgaven aan de rechtspraak als de griffieontvangsten bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

 • 4. Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen

  Bij de DJI doet zich een tegenvaller voor nu de verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat. Het ontstane tekort van € 37,5 mln. wordt gedekt door het inzetten van een deel van de eindejaarsmarge 2012. Zie ook de toelichting bij punt 12.

 • 5. Korting beleidsbudgetten

  Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar is. Er zal onder andere worden gekort de volgende budgetten:

  • het beleidsbudget van het programma Arbeidsvoorwaarden Politie en budget om (beleids)initiatieven op het terrein van de politie te financieren (art. 31);

  • Bij de BIBOB-onderzoeken komt meer focus te liggen op specifieke doelgroepen, waaronder coffeeshops (art. 34);

  • Diverse projecten in het kader van het jeugdstrafrecht worden geleidelijk afgebouwd. Daarbij kunnen de huidige voornemens voor het adolescentenstrafrecht nog wel worden uitgevoerd (art. 35);

  • Het project Informatievoorziening jeugdstrafrechtketen zal vanaf 2015 minder intensief vorm gegeven worden (art. 35);

  • De NCTV bespaart door onder andere de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad af te bouwen en door een aantal subsidies te verminderen (art. 36);

  • De aanbesteding voor het project PARDEX is stopgezet.

 • 6. Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)

  Een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling komend jaar niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners in de penitentiaire inrichtingen en de jeugdzorg uit te keren. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de VenJ-begroting van € 23,5 mln.

 • 7. Eindejaarsmarge 2012 Asiel en Immigratie

  In 2012 zijn niet alle voor het beleidsterrein Asiel en Immigratie beschikbare middelen tot besteding gekomen. Dit budget wordt toegevoegd aan de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om vervolgens grotendeels naar de asielreserve te worden overgeheveld om eventuele toekomstige instroomfluctuaties financieel op te kunnen vangen.

 • 8. ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang

  De kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers uit de zogeheten DAC-landen worden toegerekend aan het ODA-budget. Door een lager dan geraamde instroom van asielzoekers en een relatief lager aandeel asielzoekers dat afkomstig is uit de DAC-landen, is de toerekening aan het ODA-budget naar beneden bijgesteld.

 • 9. Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdrage van het moederdepartement evenredig stijgt.

 • 10. Kasschuif keteninformatisering en digitaal werken

  Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.

 • 11. Prijsbijstelling

  De prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

 • 12. Eindejaarsmarge 2012 (EJM) Veiligheid en Justitie

  In 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van deze EJM ad. € 37,5 wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting bij punt 4). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.

 • 13. Kasschuiven

  Om over de jaren heen tot een sluitende begroting te komen hebben op een aantal beleidsonderdelen zogeheten intertemporele kasschuiven plaatsgevonden. Zo is de begroting in de jaren 2013 t/m 2015 verhoogd en is gelijktijdig de begroting van de jaren 2016 t/m 2018 verlaagd. Per saldo zijn deze kasschuiven budgettair neutraal. De kasschuif heeft o.a. betrekking op de rechtspraak, rechtsbijstand en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

 • 14. Vergoeding sociale lasten

  Met deze mutatie wordt de vergoeding voor de gestegen sociale lasten aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013

x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. trendmatige ontwikkeling rechspraak

32

– 47.000

2. Boeten en transacties

33

– 65.000

Toelichtingen:

 • 1. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak

  Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden zowel de geraamde uitgaven aan de rechtspraak als de griffieontvangsten bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

 • 2. Boeten en transacties

  Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

5.535.250

0

– 278.794

5.256.456

– 383.656

– 317.922

– 31.572

– 31.672

                   

Programma-uitgaven

5.220.150

0

36.306

5.256.456

– 9.156

– 21.622

– 31.572

– 31.672

Waarvan juridisch verplicht

     

99,92%

       

31.2 Bekostiging nationale politie

               
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

               
 

Nationale Politie

4.940.566

0

29.566

4.970.132

– 4.614

– 10.880

– 10.930

– 11.430

 

VtsPN

90.087

0

11.557

101.644

0

0

0

0

 

Politieacademie

132.295

0

25

132.320

0

0

0

0

 

Bijdrage mede-overheden

               
 

BES brandweer- en politiekorps

16.575

0

1.000

17.575

1.000

1.000

1.000

1.000

                   

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

               
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

               
 

Bestuur en Organisatie

10.658

0

– 1.163

9.495

0

0

0

0

 

Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten

5.318

0

0

5.318

0

0

0

0

 

Bijdragen mede-overheden

               
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

3.637

0

– 3.637

0

– 4.500

– 10.700

– 20.600

– 20.200

 

Subsidies

               
 

Subsidies in het kader van opsporing

700

0

0

700

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Providers

14.606

0

158

14.764

158

158

158

158

 

Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie

1.208

0

– 1.200

8

– 1.200

– 1.200

– 1.200

– 1.200

 

Bijdragen Sociale fondsen

               
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.500

0

0

4.500

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

500

0

0

500

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatieve en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie (€ 29,6 mln.) wordt met name verklaard door:

 • Reorganisatiemiddelen Nationale politie (€ 30 mln.): de vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant ad € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.

 • Nuclear security summit (€ 5,5 mln.): in 2014 is Nederland gastland van de Nuclear Security Summit (NSS). De kosten hiervan (onder andere huur van de locatie, voorbereidingskosten, inzet van de politie en noodzakelijke beveiligingskosten) vallen hoger uit dan geraamd; in 2013 € 6,8 (waarvan € 1,3 mln. voor de NCTV (artikel 36)) en in 2014 € 7,7 mln. Deze additionele kosten zullen volledig uit HGIS-middelen worden gefinancierd.

 • Korting beleidsbudgetten (–  € 4,5 mln.): Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 4,5 mln. omgebogen op het beleidsbudget van het programma Arbeidsvoorwaarden Politie en budget om (beleids)initiatieven op het terrein van de politie te financieren.

VtsPN

De ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Dit in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.

Mutaties verplichtingen

Nationale Politie

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de uitgaven- en verplichtingenkaders aan elkaar gelijk te stellen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

1.522.621

0

17.836

1.540.457

84.756

83.301

102.803

136.923

                   

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

               
 

Personeel

21.238

0

0

21.238

0

0

0

0

 

waarvan eigen personeel

20.470

0

0

20.470

0

0

0

0

 

waarvan externe inhuur

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Materieel

4.330

0

0

4.330

0

0

0

0

 

waarvan ICT

510

0

0

510

0

0

0

0

 

waarvan SSO's

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

1.497.053

0

– 29.164

1.467.889

84.756

83.301

102.803

136.923

Waarvan juridisch verplicht

     

100,00%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

               
 

Bijdrage ZBO/RWT

               
 

Raden voor rechtsbijstand

53.648

0

0

53.648

0

0

0

0

 

Bureau Financieel Toezicht

6.250

0

0

6.250

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Stichting geschillencommissies

1.323

0

0

1.323

0

0

0

0

 

Overig toegang rechtsbestel

379

0

0

379

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

WSNP

18.506

0

0

18.506

0

0

0

0

 

Toevoegingen rechtsbijstand

417.668

0

17.584

435.252

25.120

– 1.333

– 14.331

– 11.992

 

Overig toegang rechtsbestel

3.519

0

0

3.519

0

0

0

0

                   

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

             
                   
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

978.846

0

– 46.870

931.976

59.530

84.530

117.030

148.830

                   
 

Bijdrage ZBO/RWT

               
 

College Bescherming Persoonsgegevens

7.610

0

– 24

7.586

– 40

– 42

– 42

– 61

 

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.758

0

165

6.923

165

165

165

165

 

Bijdragen mede overheden

               
 

Bijdragen Rechtspleging

86

0

0

86

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Subsidies rechtspleging

913

0

0

913

0

0

0

0

 

Subsidies wetgeving

1.342

0

0

1.342

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

205

0

– 19

186

– 19

– 19

– 19

– 19

                   

Ontvangsten

309.755

0

– 47.000

262.755

– 23.400

– 6.200

9.800

26.700

 

waarvan griffie

305.626

0

– 47.000

258.626

– 23.400

– 6.200

9.800

26.700

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toevoegingen rechtsbijstand

Op het artikelonderdeel «Toevoegingen rechtsbijstand» doen zich de volgende mutaties voor:

 • Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand (€ 21 mln.): mede als gevolg van de economische crisis blijft de behoefte aan rechtsbijstand stijgen. Voor de komende jaren wordt dan ook een stijging van het aantal toevoegingen voorzien hetgeen leidt tot een tekort op de begroting van VenJ. In 2013 wordt een tekort van € 21 mln. voorzien.

 • Maatregelen rechtsbijstand (– € 5 mln.): voor de taakstelling van € 50 mln. op de rechtsbijstand uit het Regeerakkoord Rutte I en ter dekking van de stijgende instroom pikettoevoegingen als gevolg van het arrest Salduz-Panovits, treedt naar verwachting in 2013 een AMvB in werking waarmee onder andere de eigen bijdrage wordt verhoogd en de tweede tranche van de verlaging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners plaats zal vinden.

 • Technische mutatie (€ 1,6 mln.): naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel ook een technische mutatie ter grootte van € 1,6 mln. plaatsgevonden.

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

Mutaties ontvangsten

Griffieontvangsten

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de griffieontvangsten met € 47 mln. neerwaarts bijgesteld.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

768.902

0

– 8.126

760.776

– 10.412

– 8.540

– 8.542

– 8.562

                   

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

               
 

Personeel

362.160

0

– 853

361.307

– 2.891

– 3.081

– 3.102

– 3.851

 

waarvan eigen personeel

329.994

0

– 1.910

328.084

– 2.616

– 2.803

– 2.822

– 3.510

 

warvan externe inhuur

32.166

0

1.057

33.223

– 275

– 278

– 280

– 341

 

Materieel

209.451

0

– 2.819

206.632

– 4.227

– 4.248

– 4.259

– 4.665

 

waarvan ICT

39.769

0

939

40.708

– 340

– 344

– 346

– 422

 

waarvan SSO's

2.924

0

25.861

28.785

25.858

25.858

25.858

25.851

                   

Programma-uitgaven

197.291

0

– 4.454

192.837

– 3.294

– 1.211

– 1.181

– 46

Waarvan juridisch verplicht

     

100,00%

       

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

               
 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

RIEC's/LIEC

7.900

0

0

7.900

0

0

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

772

0

760

1.532

760

760

760

760

 

Subsidies

               
 

CCV

2.500

0

– 2.500

0

0

0

0

0

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.500

0

0

1.500

0

0

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

900

0

0

900

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Overig bestuur, informatie en technologie

771

0

0

771

0

0

0

0

                   

33.3 Opsporing en vervolging

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

69.366

0

– 1.034

68.332

25

10

10

10

 

Justis

1.042

0

– 1.042

0

– 1.042

– 1.042

– 1.042

0

 

Domeinen

12.399

0

– 92

12.307

– 104

– 105

– 105

– 129

 

Bijdrage ZBO/RWT

               
 

Landelijk Deskundigenregister (NRGD)

1.805

0

– 79

1.726

– 79

– 79

– 79

– 79

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden

               
 

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking

14.460

0

0

14.460

0

0

0

0

 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna)

4.230

0

– 300

3.930

– 300

– 300

– 300

– 300

 

FIU-Nederland

18

0

0

18

0

0

0

0

 

Overig opsporing en vervolging

2.633

0

25

2.658

50

50

50

50

 

Subsidies

               
 

Vereniging tegen discriminatie

1.072

0

– 1.072

0

– 1.072

– 1.072

– 1.072

– 1.072

 

Overig opsporing en vervolging

2.258

0

147

2.405

1.072

1.072

1.072

1.072

 

Opdrachten

               
 

Schadeloosstellingen

21.944

0

0

21.944

0

0

0

0

 

Keten Informatie Management (KIM)

8.972

0

– 1.193

7.779

0

0

0

0

 

Onrechtmatige Detentie

6.211

0

0

6.211

0

0

0

0

 

Herontwerp Strafrechtketen

3.900

0

1.926

5.826

– 2.604

– 505

– 475

– 358

 

Gerechtskosten

25.638

0

0

25.638

0

0

0

0

 

Innovatieagenda

7.000

0

0

7.000

0

0

0

0

 

Overig opsporing en vervolging

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

1.046.498

0

– 65.000

981.498

– 34.900

– 33.200

– 33.800

– 26.700

 

waarvan Boeten en Transacties

976.938

0

– 65.000

911.938

– 34.900

– 33.200

– 33.800

– 26.700

 

waarvan Pluk ze

45.820

0

13.740

59.560

14.240

14.740

14.740

14.740

 

waarvan Verbeurd verklaard

13.740

0

– 13.740

0

– 14.240

– 14.740

– 14.740

– 14.740

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan SSO’s

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het OM doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

Mutaties ontvangsten

Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.

34 Sanctietoepassing
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

2.242.335

0

95.251

2.337.586

25.169

54.418

41.752

– 23.714

                   

Programma-uitgaven

2.242.335

0

95.251

2.337.586

25.169

54.418

41.752

– 23.714

Waarvan juridisch verplicht

     

98,93%

       

34.2 Preventieve maatregelen

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Dienst Justis

14.019

0

1.541

15.560

2.572

678

678

664

 

Subsidies

               
 

Preventie bedrijfsleven

13.685

0

– 2.531

11.154

– 1.949

– 1.952

– 1.951

– 1.947

 

Subsidies Integriteit

5.853

0

– 685

5.168

– 1.787

21

21

23

 

Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

2.500

0

3.425

5.925

0

0

0

0

 

Overig preventieve maatregelen

8.203

0

30

8.233

32

31

32

34

                   

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.019.958

0

74.143

1.094.101

17.514

45.808

33.227

– 32.120

 

DJI-Forensische zorg

700.313

0

16.760

717.073

17.047

17.295

17.219

17.082

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

144.802

0

849

145.651

860

865

869

877

 

CJIB

9.631

0

18.758

28.389

4.308

4.308

59

59

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

               
 

Reclassering Nederland

140.915

0

– 1.512

139.403

– 2.949

– 2.928

– 2.939

– 2.929

 

Leger des Heils

23.486

0

– 317

23.169

– 366

– 363

– 364

– 363

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)

70.457

0

– 634

69.823

– 1.456

– 1.445

– 1.450

– 1.446

 

Subsidies

               
 

24 uurs nazorg gedetineerden

14.519

0

– 400

14.119

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

Opdrachten

               
 

Forensische zorg

3.566

0

– 2.479

1.087

– 1.684

– 1.184

– 1.184

– 1.184

 

Overig sanctietoepassing

22.026

0

– 10.448

11.578

– 5.255

– 5.001

– 751

– 751

                   

34.4 Slachtofferzorg

               
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

               
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

25.603

– 3.404

– 1.261

20.938

– 4.077

– 7.863

– 8.411

– 8.458

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

22.199

3.404

12

25.615

4.359

8.148

8.697

8.745

 

Subsidies

               
 

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)

600

0

0

600

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

1.663

0

0

1.663

0

10.000

10.000

10.000

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI en voor verplichtingen uit de bestedingsplan.

Toelichting

Mutaties uitgaven

DJI-gevangeniswezen-regulier

De mutatie op het artikelonderdeel DJI-gevangeniswezen-regulier wordt in hoofdzaak verklaard door:

 • Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen (€ 37,5 mln.): doordat de voorgenomen verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat doet zich een tegenvaller van € 37,5 mln.

 • Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 6,2 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.

DJI-Forensische zorg

Dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 16,8 mln. verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

 • Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 11,8 mln.): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de forensische zorg.

 • Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 4,1 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt doorverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.

CJIB

De mutatie in het budget voor het CJIB is als volgt opgebouwd:

 • Reorganisatievoorziening (€ 7,5 mln.): ter dekking van de kosten samenhangend met de reorganisatie van het CJIB, waarbij de personele capaciteit (neerwaarts) wordt aangesloten op de huidige werkzaamheden, wordt een voorziening getroffen ter grootte van € 7,5 mln. Deze voorziening is bestemd voor sociaal flankerend beleid (afvloeiingsregeling, omscholing, bijscholing, begeleiding van werk naar werk, wachtgeldregeling).

 • Centralisering verwerking «flitsgegevens» (€ 3,9 mln.): de verwerking van gegevens van flitsapparatuur wordt gecentraliseerd bij het CJIB. Deze centralisatie leidt op termijn tot efficiency, maar ook tot hogere boeteontvangsten (zo’n € 15 mln. per jaar) door minder uitval. De centralisatie gaat echter gepaard met aanloopkosten in 2013 van € 3,9 mln.

 • Programma USB (€ 2,8 mln.): vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.

 • Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.): het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB.

Overig sanctietoepassing

Het budget op dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 10,5 mln. verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:

 • Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.): het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB. Hiertoe wordt € 4,2 mln. overgeheveld van dit artikelonderdeel naar het artikelonderdeel CJIB.

 • Programma USB (– € 2,8 mln.): vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.

 • Kleinere mutaties (– € 3 mln.): naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel een groot aantal kleinere mutaties plaatsgevonden die in hoofdzaak technisch van aard zijn.

35 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

804.892

0

11.699

816.591

9.520

9.642

9.708

9.773

                   

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

               
 

Personeel

129.061

0

1.055

130.116

– 795

– 765

– 790

– 702

 

waarvan eigen personeel

114.546

0

1.380

115.926

– 470

– 440

– 465

– 377

 

waarvan externe inhuur

12.902

0

– 325

12.577

– 325

– 325

– 325

– 325

 

Materieel

32.256

0

2.808

35.064

1.785

1.785

1.785

1.785

 

waarvan ICT

6.451

0

– 459

5.992

– 459

– 459

– 499

– 524

 

waarvan SSO's

1.613

0

16.421

18.034

15.740

15.551

13.381

12.300

                   

Programma-uitgaven

643.575

0

7.836

651.411

8.530

8.622

8.713

8.690

Waarvan juridisch verplicht

     

99,77%

       

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

               
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

               
 

Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

3.496

0

1.067

4.563

21

21

21

22

 

NIDOS – opvang

27.054

0

– 242

26.812

– 224

– 210

– 207

– 200

 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

283.135

0

8.672

291.807

8.653

8.596

8.655

8.569

 

Subsidies

               
 

Subsidies jeugdbescherming

5.481

0

– 164

5.317

– 904

– 922

– 732

– 742

 

Opdrachten

               
 

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

4.000

0

– 1.975

2.025

– 2.510

– 3.103

– 4.010

– 3.960

 

Stelsel Jeugdzorg

1.280

0

– 300

980

– 300

– 300

0

0

 

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

1.843

0

167

2.010

11

11

11

11

                   

35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

DJI – jeugd

205.771

0

4.352

210.123

4.078

3.852

3.679

3.709

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

               
 

HALT

12.500

0

186

12.686

76

77

78

78

 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

67.449

0

2.053

69.502

2.081

2.146

2.162

2.146

 

Opdrachten

               
 

Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen

14.777

0

– 2.652

12.125

– 1.200

0

0

0

 

Projecten jeugd straf

15.204

0

– 3.628

11.576

– 1.252

– 1.546

– 944

– 943

 

Veiligheidshuizen

1.585

0

300

1.885

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

2.800

0

– 1.313

1.487

– 1.313

– 1.313

– 1.313

– 1.313

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's).

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming, waarvan SSO’s

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten Rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die de Raad voor de Kinderbescherming doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

 • Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 7 mln.): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de uitgaven aan de jeugdbescherming.

 • Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 1,6 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende andere artikelonderdelen. Jeugdbescherming wordt hiermee ontzien als het gaat om de taakstelling uit het Begrotingsakkoord (dit geldt ook voor Jeugdreclassering).

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

205.242

0

– 2.941

202.301

– 5.161

– 1.786

– 1.811

– 1.837

                   

Programma-uitgaven

205.242

0

– 2.941

202.301

– 5.161

– 1.786

– 1.811

– 1.837

Waarvan juridisch verplicht

     

99,30%

       

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

               
 

Bijdrage ZBO/RWT's

               
 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

31.040

0

0

31.040

0

0

0

0

 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

128.397

0

0

128.397

0

0

0

0

 

Overig nationale veiligheid

3.320

0

0

3.320

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Nederlands Rode Kruis

1.850

0

0

1.850

0

0

0

0

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.040

0

0

1.040

0

0

0

0

 

Onderwijs Veiligheidsregio's

1.930

0

0

1.930

0

0

0

0

 

Overig nationale veiligheid

5.509

0

– 5.000

509

– 3.200

– 2.100

– 2.100

– 2.100

 

Opdrachten

               
 

Project NL-Alert

2.900

0

0

2.900

0

0

0

0

 

Opdrachten NCSC

4.164

0

300

4.464

0

0

0

0

 

Overig terrorismebestrijding

3.453

0

1.294

4.747

– 2.300

0

0

0

 

Overig nationale veiligheid

10.524

0

465

10.989

339

314

289

263

                   

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

               
 

Bijdrage ZBO/RWT's

               
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.115

0

0

11.115

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Overig nationale veiligheid

Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 5 mln. omgebogen op de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad en op een aantal subsidies.

37 Vreemdelingen
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

0

733.200

18.225

751.425

692.491

630.752

621.862

619.514

                   

Programma-uitgaven

0

733.200

18.225

751.425

692.491

630.752

621.862

619.514

Waarvan juridisch verplicht

     

97,00%

       

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

0

267.534

24.000

291.534

290.636

280.135

279.499

278.871

 

Bijdrage ZBO/RWT's

               
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

0

388.219

8.175

396.394

332.562

300.200

298.990

297.864

 

Subsidies

               
 

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea

0

6.216

0

6.216

6.406

7.360

7.347

7.337

 

Opdrachten

               
 

Programma Biometrie

0

8.013

– 250

7.763

12.012

2.500

500

500

 

Programma Vernieuwing Grensmanagement

0

12.014

– 6.000

6.014

1.019

– 3.041

959

959

 

Programma keteninformatisering

0

19.820

– 11.700

8.120

19.418

14.528

5.328

4.828

 

Versterking vreemdelingenketen

0

4.302

4.000

8.302

3.971

3.035

3.032

3.032

                   

37.3

Terugkeer

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

terugkeer vreemdelingen

0

8.400

0

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

 

Subsidies

               
 

REAN-regeling

0

6.600

0

6.600

6.600

6.400

6.300

6.280

 

Opdrachten

               
 

terugkeer vreemdelingen

0

12.082

0

12.082

11.467

11.235

11.507

11.443

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is reeds verplicht, onder meer de bijdragen aan de uitvoeringsorganisaties COA, IND en DT&V. Van de programma-uitgaven is het merendeel bestuurlijk gebonden of is de(aan)besteding in voorbereiding

Toelichting

Mutaties uitgaven

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdragen van het moederdepartement evenredig stijgt.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het budget voor het COA wordt als gevolg van onderstaande mutaties per saldo met € 8,2 mln. verhoogd:

 • Eindejaarsmarge Asiel en Immigratie (€ 34,5 mln.): in 2012 zijn niet alle voor het beleidsterrein Asiel en Immigratie beschikbare middelen tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om vervolgens grotendeels naar de asielreserve te worden overgeheveld.

 • ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang (– € 26,3 mln.): de kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers uit de zogeheten DAC-landen worden toegerekend aan het ODA-budget. Door een lager dan geraamde instroom van asielzoekers en een relatief lager aandeel asielzoekers dat afkomstig is uit de DAC-landen, is de toerekening aan het ODA-budget naar beneden bijgesteld.

Programma Keteninformatisering

Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

357.813

79.098

26.572

463.483

79.234

65.528

67.766

66.918

                   

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

               
 

Personeel

163.829

75.839

5.829

245.497

78.809

62.529

61.448

60.983

 

waarvan eigen personeel

143.224

60.988

4.684

208.896

64.988

61.773

60.692

60.194

 

waarvan externe inhuur

17.073

9.680

1.145

27.898

9.771

433

433

433

 

Materieel

193.984

3.259

20.743

217.986

425

2.999

6.318

5.935

 

waarvan ICT

15.539

384

– 4.354

11.569

– 3.970

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

waarvan SSO's

101.158

1.634

30.039

132.831

7.302

9.768

13.013

12.937

                   

Ontvangsten

868

0

53

921

53

53

53

53

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement, waarvan SSO’s

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het bestuursdepartement doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

92 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

71.917

1.897

– 39.144

34.670

– 4.710

– 34.338

– 158.300

– 313.718

                   

Apparaat-uitgaven

               

92.1 Nominaal en onvoorzien

71.917

1.897

– 50.189

23.625

– 14.872

– 41.792

– 164.846

– 320.264

 

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

71.917

1.897

– 50.189

23.625

– 14.872

– 41.792

– 164.846

– 320.264

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

60.000

60.000

60.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nominaal en onvoorzien

De verlaging van het budget op dit artikelonderdeel is opgebouwd uit de volgende mutaties:

 • Prijsbijstelling (– € 65 mln.): de prijsbijstelling die eerder aan de VenJ-begroting is toegevoegd staat nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

 • Eindejaarsmarge 2012: in 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van deze eindejaarsmarge (€ 37,5) wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting in artikel 34). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.

 • Vergoeding sociale lasten (€ 23,2 mln.): de vergoeding voor de gestegen sociale lasten wordt aan de begroting van VenJ toegevoegd.

93 Geheim
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand OB 2013

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2013

Stand 1e suppl. 2013

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

3.057

0

0

3.057

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

               

93.1 Geheim

3.057

0

0

3.057

0

0

0

0

 

93.1.1 Geheime uitgaven

3.057

0

0

3.057

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.