Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-V nr. 5

33 640 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 3 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Versterkte Europese samenwerking worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 474.300 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener vindt het ongewenst dat Nederland een extra bijdrage van honderden miljoenen voor de Europese begroting zou moeten betalen. Met dit amendement wordt de beoogde extra afdracht aan de EU daarom geschrapt.

Dit amendement is in lijn met het standpunt zoals de regering dat voorafgaand aan de onderhandelingen heeft verwoord in een brief aan de

Kamer.1 Nederland heeft steeds gepleit voor een zeer gematigde ontwikkeling van de EU-begroting, zodat de ontwikkeling van de EU-uitgaven in de pas loopt met de inspanningen die lidstaten leveren ten aanzien van de eigen overheidsfinanciën. De indieners constateren met de regering dat de Commissie in haar voorstel geen enkele moeite heeft gedaan om elders binnen de begroting ruimte te vinden.

Als het amendement wordt aangenomen, heeft de regering geen toestemming dit geld over te maken naar Brussel en zal de regering terug moeten naar de onderhandelingstafel.

Dijkgraaf