Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-IV nr. 2

33 640 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

2

     

1.

Leeswijzer

2

2.1

De beleidsartikelen

2

2.2

De niet-beleidsartikelen

3

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013.

2.1. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

63.607

0

0

63.607

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

63.607

0

0

63.607

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

4

       
                   

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

63.607

0

0

63.607

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

63.607

0

0

63.607

0

0

0

0

 

Kustwacht en grensbewaking

42.281

0

0

42.281

0

0

0

0

 

Recherchecapaciteit

16.968

0

0

16.968

0

0

0

0

 

Rechterlijke macht

4.358

0

0

4.358

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

4.857

0

0

4.857

0

0

0

0

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

20.149

0

7.756

27.905

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

213.131

0

7.756

220.887

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

98

       
                   

2.1

Apparaat

9.151

0

0

9.151

0

0

0

0

 

Personeel

6.521

0

3

6.524

– 2.948

– 2.948

– 2.948

– 2.948

 

Eigen personeel

3.573

0

2.951

6.524

0

0

0

0

 

Overig personeel

2.948

0

– 2.948

0

– 2.948

– 2.948

– 2.948

– 2.948

 

Materieel

2.630

0

– 3

2.627

2.948

2.948

2.948

2.948

 

Overig materieel

2.630

0

– 3

2.627

2.948

2.948

2.948

2.948

                   

2.2

Bevordering autonomie

9.998

0

7.800

17.798

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

5.009

0

0

5.009

0

0

0

0

 

Pensioenen

5.009

0

0

5.009

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.989

0

7.800

12.789

0

0

0

0

 

Samenwerkingsprogramma`s

4.989

0

7.800

12.789

0

0

0

0

                   

2.4

Schuldsanering

193.982

0

– 44

193.938

0

0

0

0

 

Leningen

193.982

0

0

193.982

0

0

0

0

 

Lopende inschrijving

193.982

0

0

193.982

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

– 44

– 44

0

0

0

0

 

Schuldsanering

0

0

– 44

– 44

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

28.013

0

0

28.013

0

0

0

0

Toelichting

2.1. Apparaat

Personeel

Eigen personeel/Overig personeel/Overig materieel

Technische correctie van omissie in de ontwerpbegroting 2013.

2.2. Bevordering autonomie

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

Omdat de betaling niet heeft plaatsgevonden in 2012, is het bedrag doorgeschoven naar 2013.

2.2. De niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

805

0

6.300

7.105

103

106

109

– 895

                   

Uitgaven:

805

0

6.300

7.105

103

106

109

– 895

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

0

       
                   

3.1

Loonbijstelling

0

0

100

100

103

106

109

105

3.2

Prijsbijstelling

626

0

0

626

0

0

0

0

3.3

Onvoorzien

179

0

6.200

6.379

0

0

0

– 1.000

Toelichting

3.3. Onvoorzien

In 2012 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2013.

Op nominaal en onvoorzien wordt een reservering aangehouden voor de verwachte extra uitgaven.

De mutatie in 2017 betreft de taakstelling op de Rijksdienst conform het regeerakkoord (A1 Rijksoverheid).