Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-III nr. 2

33 640 III Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2013

58.687

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2012

603

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

– 24

3) Loonbijstelling 2013

62

4) Loonbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD

– 4

5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

758

6) Desaldering Datawarehouse Beheer

142

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

60.224

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2012 overlopende verplichtingen.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

  • 4) Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling aan het KvdK en CTIVD.

  • 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

4.197

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Terugstorting Eigen Vermogen Agentschap DPC

2.000

2) Loonbijstelling toedeling

2

3) Desaldering Datawarehouse Beheer

142

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

6.341

Toelichting

Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2012 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling agentschappen is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)

Stand ontwerp begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Stand 1e suppletoire begroting

(3) = (1+2)

Mutatie

2014

Mutatie 2015

Mutatie

2016

Mutatie

2017

Verplichtingen

58.687

1.537

60.224

– 1.255

67

90

92

               

Uitgaven

58.687

1.537

60.224

– 1.255

67

90

92

Programma-uitgaven

             

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

4.736

– 1.772

2.964

– 1.851

– 531

– 511

– 511

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

574

20

594

20

20

20

20

Apparaatsuitgaven

33.855

7.25

34.580

– 23

– 21

– 19

– 17

Bijdrage agentschap

             

Dienst Publiek en Communicatie

19.522

2.564

22.086

599

599

600

600

               

Ontvangsten

4.197

2.144

6.341

2

2

2

2

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013. De meerjarige mutatie bij agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft een technische bijstelling binnen de AZ-begroting ten behoeve van het apart zichtbaar maken van het agentschap in de begroting.

3 KABINET VAN DE KONING

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2013

2.402

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2012

24

2) Loonbijstelling toedeling

3

3) Overboeking naar ministerie van Financiën

– 19

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

2.410

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2012.

  • 2) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

  • 3) Bijdrage Kabinet van de Koning aan rijksbrede contracten m.b.t. vakliteratuur en abonnementen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

2.402

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2012

24

2) Loonbijstelling toedeling

3

3) Overboeking naar ministerie van Financiën

– 19

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

2.410

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

4 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2013

1.075

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Loonbijstelling toedeling

1

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

1.076