33 630 Evaluatie Wet voorzieningenplanning

Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2013

Hierbij bied ik u het Evaluatierapport Wet Voorzieningenplanning aan1.

Het evaluatierapport heeft betrekking op de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen. Op 1 augustus 2008 is deze wet- en regelgeving van kracht geworden.

Bij de behandeling van het wettelijk traject is besloten om vijf jaar na invoering van de modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels een evaluatie uit te voeren over de doeltreffendheid en de effecten hiervan in de praktijk. De evaluatie is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam. Het rapport wordt uw Kamer nu aangeboden met het oog op openbaarmaking hiervan.

Voor het zomerreces zal ik uw Kamer mijn beleidsreactie op het evaluatierapport doen toekomen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven