Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033628 nr. 73

33 628 Forensische zorg

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2020

Tijdens het AO gevangeniswezen/tbs van 6 februari 2020 is het rechterlijk vonnis over de tarieven forensische zorg besproken. Ik heb toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken hierover met de zorgaanbieders. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

De inhoud van het vonnis

De belangrijkste conclusie in het vonnis is dat DJI de inzet van de geïntegreerde maximale dagprijs en de tariefafslag op ambulante zorg beter moet onderbouwen. DJI dient zich te vergewissen of na het gebruik van kortingen sprake is van een reëel tarief. Ook heeft de rechter geoordeeld dat DJI ruimte moet bieden voor een beroep op het max-max tarief op grond van bijzondere zorgzwaarte.

De gemaakte afspraken

Het vonnis dwingt DJI om de gehanteerde kortingen beter te onderbouwen. Ik erken de noodzaak hiertoe, maar dit kost wel tijd. Deze tijd is er voor de tarieven voor 2020 niet. Daarom heeft er kort na de uitspraak overleg plaatsgevonden tussen mijn ministerie, DJI en de acht zorgaanbieders die partij waren bij het kort geding. Doel hiervan was om afspraken met elkaar te maken zodat we op korte termijn het vonnis zouden uitvoeren én na konden denken over hoe verder op de (middel)lange termijn. Bij het overleg waren ook vertegenwoordigers van GGZ Nederland en het Forensisch Netwerk aanwezig. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede forensische zorg zijn onderstaande afspraken gemaakt voor 2020.

Geen korting ambulant en geen geïntegreerde maximum dagprijs

Ter uitvoering van het vonnis is afgesproken dat DJI voor 2020 de korting op de ambulante zorg en de geïntegreerde maximum dagprijs niet toepast. De geïntegreerde maximum dagprijs geldt ook niet meer voor de tbs beveiligingsniveau 4 voor het jaar 2019. In die sector was dit instrument namelijk een jaar eerder toegepast dan in de rest van de forensische zorg. De korting op het tarief voor ambulante zorg zal in de oorspronkelijke vorm niet terugkomen.

Beroep op het max-maxtarief op grond van zorgzwaarte

DJI maakt het voor 2020 en 2021 mogelijk voor zorgaanbieders om een beroep te doen op het max-maxtarief op grond van zorgzwaarte. In die gevallen zal DJI tot 10 procent bovenop het maximumtarief betalen. De komende maanden worden gebruikt om samen met het veld te komen tot objectieve criteria waarmee vastgesteld kan worden wanneer sprake is van hogere zorgzwaarte. Hier is een werkgroep voor ingesteld.

Doelmatigheid van zorg

Met de sector worden ook afspraken gemaakt over het ontwikkelen van een nieuw instrument om te kunnen sturen op doelmatigheid. Hier was de geïntegreerde maximum dagprijs voor bedoeld maar die wordt niet meer toegepast. Een tweede gezamenlijke werkgroep moet rond de zomer tot afspraken hierover komen. DJI zal het doelmatigheidsinstrument dat de werkgroep zal opstellen vanaf 2021 inzetten.

Ik informeer uw Kamer in een volgende voortgangsbrief forensische zorg over de afspraken ten aanzien van de tarieven voor 2021.

Hoe verder

Inmiddels zijn met de sector afspraken gemaakt dat zij komt tot een kwaliteitskader voor de forensische zorg. Op basis van dit kader kunnen vervolgens normatieve tarieven worden vastgesteld. De inzet is om deze vanaf 2022 te hanteren. Met de sector is overeengekomen dat zij het ontwikkelen van het kwaliteitskader voortvarend ter hand neemt.

Addendum Meerjarenoverenkomst Forensische Zorg

De afspraak over het kwaliteitskader is een onderdeel van het addendum op de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018–2021. In dit addendum zijn ook afspraken vastgelegd over een verdere impuls op onder meer het verminderen van de administratieve lasten en het verhogen van de veiligheid in de forensische zorg. Zo wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in het digitaliseren van het plaatsingsbesluit en wordt gekeken of röntgenapparatuur bruikbaar is bij de toegangscontrole van klinieken. Het addendum bied ik uw Kamer bij deze aan1.

Coronavirus

Tot slot wil ik kort stilstaan bij de gevolgen van het coronavirus. Dit raakt helaas ook de forensische zorg sector. Ik heb dan ook veel begrip voor de moeilijke tijden die ook de forensische zorginstellingen, en de medewerkers in het bijzonder, nu doormaken. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijk ik hoe ik zorgaanbieders tegemoet kan komen in deze periode zodat de continuïteit van zorg geborgd is en medewerkers veilig en verantwoord hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl