33 628 Forensische zorg

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Hierbij stuur ik u de meerjarenovereenkomst forensische zorg1. Met de afspraken in deze overeenkomst zetten het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de RIBW Alliantie een belangrijke stap om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg te waarborgen voor de komende drie en een half jaar, waarbij in 2018 meteen een grote impuls wordt gegeven om te bouwen aan herstel.

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben ernstige incidenten plaatsgevonden in de forensische zorg. In 2018 zijn rapporten opgeleverd van AEF, genaamd forensische zorgen, en diverse rapporten van de inspectie en de RSJ die inzichtelijk maken dat de forensische zorg en meer specifiek de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s) en de forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) onder druk staan. Daardoor zijn de risico’s op het gebied van veiligheid toegenomen.

Ik vind het belangrijk dat de aanbieders in de forensische zorgsector goed in staat worden gesteld dit belangrijke werk te doen. Juist in deze sector moet sprake zijn van een stevige basis. Zo moeten de klinieken voldoende mensen en middelen hebben om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Om dit te bereiken moeten onder meer de volgende thema’s worden aangepakt: het terugdringen van de administratieve lasten, het aanpakken van de financiële druk en het vergroten van de arbeidsmarkt. Tijdens het Algemeen Overleg tbs op 21 juni jl. (Kamerstuk 29 452, nr. 228) heb ik uw Kamer laten weten dat ik serieuze maatregelen zal nemen en uw Kamer uiterlijk 13 juli hierover zal informeren. Ik ben dan ook verheugd dat ik kan melden dat ik hier met de sector heldere afspraken over heb kunnen maken.

Maatregelen

De komende drie en een half jaar zorg ik voor financiële ruimte bij FPA’s en FPK’s om de druk op het verplegend en behandelend personeel te verlichten. Met deze middelen kunnen aanbieders personeel opleiden en nieuw personeel aannemen. Het ministerie stelt hier 28,5 miljoen euro voor beschikbaar. Hiermee stel ik de sector in staat om de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg weer op peil te brengen.

Daarnaast worden administratieve lasten verminderd. Er worden «schrapsessies» georganiseerd om overbodige lasten weg te nemen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, interne afspraken, de werking van ICT-systemen, overlegstructuren, vastlegging van informatie in behandeldossiers en informatiedeling met partners. Uiteraard gaat het schrappen van overbodige lasten niet ten koste van de veiligheid in de forensische zorg. Het doel is dat de administratieve lasten in 2020 met 25 procent zijn afgenomen.

De ervaren werkdruk en het ziekteverzuim in de forensische zorg zijn hoog. Er is een tekort aan goed geschoold specialistisch personeel, dat invloed kan hebben op de forensische scherpte. Hierdoor kunnen risico’s minder goed worden ingeschat waardoor het uitblijven van een snelle en adequate interventie reëel is. Op de arbeidsmarkt is geschoold specialistisch personeel echter moeilijk te vinden. Met een gerichte arbeidsmarktaanpak wil ik samen met de sector gekwalificeerd personeel aantrekken en (zij-)instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. Ik vind het belangrijk dat de forensische zorg gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever met ervaren personeel dat werkzaam is én blijft in de forensische zorg.

Tot slot zal ik een Taskforce Forensische Zorg oprichten. Daarmee kunnen we gezamenlijk de uitvoering van de afspraken gestalte geven en de resultaten monitoren.

Ik ben blij dat ik met de sector afspraken heb kunnen maken, zodat zij de veiligheid en de kwaliteit in de sector kunnen herstellen. Forensische zorgaanbieders zijn een belangrijke schakel om recidive te beperken en dat betekent dat het personeel zo goed mogelijk ondersteund moet worden.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven