33 628 Forensische zorg

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2018

Hierbij bied ik u het advies «Ontwikkelingen en knelpunten bij Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen» van de Afdeling advisering van de Raad voor Straftoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan1. Het advies beziet welke ontwikkelingen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) en forensische psychiatrische afdelingen (FPA’s). De RSJ stelt in het advies dat FPK’s en FPA’s vanwege de toegenomen zwaarte van de problematiek van patiënten nog onvoldoende zijn toegerust om te kunnen voldoen aan de veranderde zorgbehoefte. Volgens het advies heeft de stelselwijziging in de forensische zorg het positieve resultaat opgeleverd dat veel meer justitiabelen met psychiatrische problematiek toegang vinden tot forensische zorg. Tegelijkertijd merkt de RSJ op dat verschillende problemen de behandeling van justitiabelen in FPK’s en FPA’s onder druk zetten. Volgens de RSJ hebben deze problemen enerzijds te maken met een nog niet voltooid adaptatieproces van de instellingen aan de veranderde doelgroep, waarbij onder andere het behandel- en beheersklimaat dient te worden afgestemd op de verschillende doelgroepen. Anderzijds is er sprake van belemmeringen buiten de macht van de zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de procedures voor indicatiestelling en plaatsing van patiënten. De RSJ doet een aantal aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.

In juni stuur ik uw Kamer een verzamelbrief op het terrein van de forensische zorg toe. In deze brief wordt ook de inhoudelijke beleidsreactie op het advies van de RSJ opgenomen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven