Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433622 nr. 11

33 622 Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 11 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, komt in artikel 12u het eerste lid te luiden:

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt maakt een door haar genomen beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie of een bindende aanwijzing openbaar met dien verstande dat:

    • a. gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar worden gemaakt;

    • b. namen van betrokken natuurlijke personen niet openbaar worden gemaakt, indien het belang van openbaarmaking naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt niet opweegt tegen het belang, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel e of g, van de Wet openbaarheid van bestuur;

    • c. de naam van de overtredende marktorganisatie altijd openbaar wordt gemaakt, ook indien de naam van een natuurlijke persoon van die naam deel uitmaakt.

II

In artikel I, onderdeel H, vervalt artikel 12v.

Toelichting

Middels dit amendement wordt de afzwakking van het openbaarmakingsregime ten faveure van de bedrijven ongedaan gemaakt en hersteld naar het oorspronkelijke wetsvoorstel. Hierdoor wordt standaard het hele sanctiebesluit openbaar gemaakt minus enkele door artikel 10 van de Wob beschermde gegevens (beperkte Wob-toets). Concreet betekent dit dat de consument altijd in staat is kennis te nemen van door de ACM opgelegde sancties aan bepaalde marktorganisaties. Zodoende weegt het belang van het informeren en waarschuwen van de consument altijd zwaarder dan de belangen van de betrokken marktorganisatie aan wie een sanctie is opgelegd.

Klever