Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433618 nr. 8

33 618 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 januari 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel XI wordt na «van deze wet» ingevoegd: met uitzondering van de artikelen XIA en XIB,.

B

Na artikel XI wordt ingevoegd:

ARTIKEL XIA WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS IN VERBAND MET CENTRALE EINDTOETS EN LEERLING- EN ONDERWIJSVOLGSYSTEEM

Na artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs wordt ingevoegd artikel 9c, luidend:

Artikel 9c. Voorhang algemene maatregel van bestuur

De voordracht voor een krachtens artikel 8, zevende lid, en artikel 9b, achtste en negende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

ARTIKEL XIB WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA IN VERBAND MET CENTRALE EINDTOETS EN LEERLING- EN ONDERWIJSVOLGSYSTEEM

Na artikel 18b van de Wet op de expertisecentra wordt ingevoegd artikel 18c, luidend:

Artikel 18c. Voorhang algemene maatregel van bestuur

De voordracht voor een krachtens artikel 11, achtste lid, en artikel 18b, achtste en negende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de centrale eindtoets en het leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Kamerstukken I 2012/13, 33 157, A) op 3 december 2013 heeft de Eerste Kamer gevraagd om een wettelijke voorhangprocedure te regelen voor de algemene maatregel van bestuur waarin voorschriften worden vastgesteld omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan verbonden toetsen alsmede ten aanzien van de toelating van andere eindtoetsen. Toegezegd is om aan deze wens tegemoet te komen. Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan die toezegging.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker