Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433610 nr. H

33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen)

33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

H1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2013

Op dinsdag 8 oktober 2013 vond de eerste termijn van de plenaire behandeling plaats van de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33 610) en Wet pensioenaanvullingsregelingen (33 672). Na de eerste termijn heeft het kabinet verzocht de wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad.

In de eerste termijn is van de zijde van uw Kamer op een aantal kernthema’s van de wetsvoorstellen kritiek geuit. Het betreft in het bijzonder de mate van versobering van het opbouwpercentage, de verwachte premiedaling als gevolg van het wetsvoorstel, alsmede de samenhang met de beoogde aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) en de vormgeving van de zogenaamde excedentregelingen.

Het kabinet heeft uit de eerste termijn de conclusie getrokken dat wijzigingsvoorstellen noodzakelijk zijn alvorens een zinvolle hervatting van de behandeling in uw Kamer mogelijk is. Het kabinet zal deze voorstellen zo spoedig mogelijk uitwerken en, zoals te doen gebruikelijk, deze eerst aan de Tweede Kamer voorleggen.

Wij hopen het debat in uw Kamer over de aanpassing van het Witteveenkader daarmee zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

De letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 610.