Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333610 nr. 22

33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen)

Nr. 22 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2013

Mede namens de staatssecretaris van Financiën meld ik u het volgende. Op 25 juni heeft het kabinet met de sociale partners overlegd. Tijdens dit gesprek zijn het verloop van het debat over de wetsvoorstellen die betrekking hebben op het Witteveenkader en de door leden van de Tweede Kamer geuite wensen aan de orde gekomen.

Sociale partners hebben tijdens het gesprek aangegeven dat zij staan voor de afspraken in het sociaal akkoord.

Wat betreft de mogelijkheden om pensioenpremies te verlagen hebben sociale partners geconstateerd dat dit een zaak is van pensioenfondsbesturen en de betrokken decentrale werkgevers en werknemers. Daarbij zullen afwegingen moeten worden gemaakt in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg, de financiële positie van de betreffende fondsen en de economische en werkgelegenheidsontwikkeling in de betreffende sector. Per onderneming, sector en fonds kan dit verschillend uitwerken. Vanzelfsprekend zullen pensioenfondsbesturen zich daarbij bewust zijn van de opdracht de belangen van de verschillende generaties die deelnemen in een pensioenfonds evenwichtig te behandelen. De sociale partners begrijpen de wens van leden van de Tweede Kamer om het premiebeleid bij dit geheel aan afwegingen passend vorm te geven en zullen deze onder de aandacht van de bij hun aangesloten leden brengen. Daarbij zullen zij de regels met betrekking tot de kostendekkende premie uit het nieuwe FTK uiteraard betrekken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma