Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-XVI nr. 4

33 605 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • 2. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In paragraaf 1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. In paragraaf 2 worden de slotwetmutaties groter dan € 3 miljoen toegelicht.

1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 45 Jeugd

De Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg verzorgt de subsidieverstrekking voor de Jeugdzorgplusinstellingen. In 2011 is een herschikking in capaciteit jeugdzorgplus in gang gezet (conform wens Tweede kamer motie Dille). De financieringslasten als gevolg van een herschikking van capaciteit jeugdzorg is in de 2e suppletoire wet opgenomen voor € 5 miljoen. In aanvulling op het hiervoor genoemde bedrag in de 2e suppletoire wet dient een ophoging plaats te vinden. De ophoging bedraagt € 6,6 miljoen. Deze ophoging is nodig voor de herschikking van capaciteit en de daarmee samenhangende aflossing op leningen van twee gebouwen in het oosten van het land. Het totaal bedrag wat gemoeid is met deze herschikkingoperatie bedraagt daarmee € 11,6 miljoen.

Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • VWS bekostigt de vervoerskosten en de niet op grond van een wettelijke regeling of ziektekostenregeling vergoede kosten van behandeling bij stichting Centrum 45, inclusief de noodzakelijke verblijfskosten.

  • VWS bekostigt een deel van de vergoeding in de FPU plus- en WW/BWU-regeling voor ex-werknemers van de stichting 1940–1945.

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Slotwet)

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2012

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

17.564.976

Mutaties 1e suppletoire begroting

348.204

Stand 1e suppletoire begroting 2012

17.913.180

Mutaties 2e suppletoire begroting

222.606

Stand 2e suppletoire begroting 2012

18.135.786

Slotwetmutaties

677.986

 

Stand Realisatie 2012

18.813.772

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (bedragen x € 1.000
 

Art. nr.

Uitgaven 2012

Belangrijkste Slotwetmutaties

   
     

1. Verrekening met de belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2012 in totaal € 5.262,7 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling van € 669,0 miljoen.

42

669.004

2. Afwikkeling Algemene kas ZFW. In 2012 is het CVZ in het kader van de afwikkeling van de voormalige Algemene Kas gestart met het doorbelasten van de door hen betaalde uitgaven en doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het ministerie van VWS.

42

45.082

3. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

45

7.700

4. Kosten van inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG.

96

3.021

     

Overige slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

-46.821

   

Totaal Slotwetmutaties

 

677.986