33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2013

Hierbij bied ik u met veel genoegen de zeventiende editie van Kerncijfers Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan1. Kerncijfers is hét naslagwerk over de beleidsterreinen van het ministerie.

Kerncijfers verschijnt elk jaar op de derde woensdag in mei tegelijk met en ter ondersteuning van het departementaal jaarverslag.

In Kerncijfers 2008–2012 presenteert OCW de meest recente cijfers over zijn beleidsterreinen. Per onderwijssector zijn gegevens te vinden over deelnemers, instellingen, personeel, resultaten en uitgaven. Meerjaren overzichten (veelal 5 jaar) tonen aan hoe de beleidsterreinen zich ontwikkelen en een aantal internationale vergelijkingen laten zien hoe Nederland er internationaal gezien voorstaat.

In tegenstelling tot de eerdere edities zijn de internationale ontwikkelingen dit jaar beperkt tot de belangrijkste omdat veel van deze internationale ontwikkelingen te vinden zijn op www.trendsinbeeld.minocw.nl.

In hoofdstuk 2 «Onderwijs nationaal» komen een aantal jaarlijks terugkerende thema’s aan bod zoals «Voortijdig schoolverlaters» en «Passend onderwijs». Naast de terugkerende thema’s is er ook aandacht voor een aantal nieuwe thema’s. Deze thema’s zijn achterin hoofdstuk 2 te vinden onder «Thema’s onderwijs nationaal». In dit deel wordt in de paragraaf «uitstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt» ingezoomd op waar leerlingen en studenten terecht komen op de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor het niveau dat de best presterende leerlingen behalen uit het voorgezet onderwijs. In de paragraaf «Best presterende leerlingen, vmbo, havo en vwo» wordt dan vergeleken hoe de gekozen vervolgstudie voor deze leerlingen in vergelijking met de overige leerlingen verloopt. Verder onder andere aandacht voor de verschillen in resultaten tussen jongens en meisjes die in het funderend onderwijs nog relatief beperkt zijn, maar in het hoger onderwijs fors zijn.

In de laatste hoofdstukken komen de beleidsterreinen cultuur en media, wetenschap en emancipatie aan de orde. In het hoofdstuk over cultuur en media komt een uitgebreid aanbod cultuuruitingen aan bod. Bij wetenschap wordt ingegaan op de stand van het wetenschappelijk onderzoek. Hierbij komen onderwerpen als personeel en onderzoekers, universitair onderzoek en internationaal onderzoek aan bod. In het hoofdstuk emancipatie zijn onder andere paragrafen opgenomen over vrouwenemancipatie en genderverschillen in het onderwijs.

Kerncijfers is een onmisbaar instrument voor iedereen die zich bezighoudt met de beleidsterreinen van OCW. Ook over de grens is er behoefte aan Kerncijfers, daarom verschijnt eind juli 2013 de Engelse versie van Kerncijfers, «Key figures 2008–2012».

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven