Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-VIII nr. 5

33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2013

In deze brief licht ik twee mutaties toe die zijn opgenomen in de Slotwet van het begrotingsjaar 2012 (Kamerstuk 33 480 VIII) van het Ministerie van OCW.

De eerste Slotwetmutatie betreft een mutatie van het begrotingsartikel 14 Cultuur. Bij 2e Suppletoire Wet 2012 heb ik u geïnformeerd over de verhoging van het budget voor frictie- en transitiekosten in het jaar 2012 met € 45,6 miljoen in verband met het versneld betalen van frictiekosten als gevolg van de afbouw van cultuursubsidies. Het budget is bestemd voor instellingen waarvan de subsidie met ingang van januari 2013 geheel of gedeeltelijk is beëindigd en die derhalve in het jaar 2012 bezig waren met het voorbereiden op deze nieuwe financiële situatie en het afbouwen of ontmantelen van hun organisatie. Uiteindelijk is in 2012 meer betaald dan voorzien was bij 2e Suppletoire Wet. Hiertoe is in de Slotwet een mutatie opgenomen van € 5,7 miljoen.

De tweede Slotwetmutatie die hier wordt toegelicht betreft een mutatie van € 3 miljoen op het begrotingsartikel 15 Media. Ook hier gaat het om frictiekosten. Conform het Regeerakkoord van Rutte 1 is er bezuinigd op de Wereldomroep. De Wereldomroep valt per 2013 onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) en staat niet langer genoemd in de Mediawet. De taken van de Wereldomroep zijn teruggebracht van 3 naar 1 (te weten: bevordering van het vrije woord). De bezuiniging die hierdoor is ingevuld heeft frictiekosten met zich meegebracht, waarvan deze mutatie een deel van de bijdrage aan deze frictiekosten is vanuit het ministerie van BZ. In mijn brief van december 2012 (Kamerstuk 32 827, nr. 45) heb ik u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen die samenhingen met de overdracht per 1 januari 2013 van de Wereldomroep naar het ministerie van BZ. De gezamenlijke budgettaire dekking van de frictiekosten was hier onderdeel van.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker