Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-VII nr. 11

33 605 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijk vele financiële arrangementen heeft met betrekking tot wonen, waarbij de belangrijkste de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting, het eigenwoningforfait en de huurtoeslag zijn;

overwegende dat over de meeste van deze regelingen uitsluitend in termen van uitvoeringsaspecten gerapporteerd wordt;

verzoekt de regering, bij het jaarverslag 2013 integraal te rapporteren over de beleidseffectiviteit van financiële arrangementen voor het wonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen