Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-IV nr. 4

33 605 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per beleidsartikel de belangrijkste mutaties afgerond op € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2012 en de standen van de tweede suppletoire begroting 2012 toegelicht.

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

In 2012 is circa € 3 mln. minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2012 en zijn er voor circa € 9 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

De kustwacht had de inzet van helikopters begroot. Deze zijn uiteindelijk, gedurende enkele maanden, niet ingezet doordat deze niet operationeel waren. De uitgaven vallen hierdoor lager uit.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

In 2012 is circa € 2,8 mln. minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2012 en zijn er voor ca. € 18 mln. minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn circa € 19 mln. hoger uitgevallen dan begroot.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

Op het BES-fonds is een tekort door wisselkoersschommelingen door de lage euro/dollar stand van ruim € 2,9 mln. BZK betaalt de openbare lichamen van de BES hun uitkering in dollars. Daarom wordt er ter dekking van dit tekort vanuit de begroting van de Koninkrijksrelaties in totaal € 2,9 mln. overgeheveld naar het BES-fonds. De uitgaven vallen hierdoor lager uit.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder andere het gevolg van de verkoop in de deelname NIBC bank.